ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩι ΝΕΩι ΕΤΕΙ (36/2008)

Ἐν Κυθήροις τῇ 1ῃ Ἰανουαρίου 2008

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῼ ΝΕῼ ΕΤΕΙ
(ὑπ' ἀριθ. 36/2008)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων

«Εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιατοῦ
τῆς χρηστότητός Σου Κύριε»

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Καλή καί εὐλογημένη νά εἶναι ἡ νέα χρονιά, τό σωτήριο ἔτος 2008! Πλούσια σέ βιοτικά, ἀλλά καί σέ πνευματικά ἀγαθά. Γεμάτη ἀπό τήν παρουσία τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στή ζωή μας, στίς οἰκογένειές μας, στήν κοινωνία μας, στά ἔργα καί τίς ἐπαγγελματικές ἀπασχολήσεις μας, στίς χαρές, στόν πόνο καί τήν ἀσθένεια, στίς ἐπιτυχίες καί τίς ἀποτυχίες, στήν πρόοδο καί τήν πνευματική ἄνοδο, ἀλλά καί στή στασιμότητα καί τόν ὑποτονικό ρυθμό τῆς καθημερινῆς πορείας.

Νά ἔχωμε ἐπάρκεια τῶν ἀγαθῶν τῆς γῆς, πού θά ἱκανοποιοῦν τίς ὑλικές καί βιοτικές μας ἀνάγκες. Νά ἀναζητᾶμε, ὅμως, καί νά ἐπιδιώκωμε τήν ἀπόκτησι καί τῶν πνευματικῶν ἀγαθῶν, πού ἀποβλέπουν στήν κάλυψι τῶν ἀναγκῶν τῆς ψυχῆς μας. Ἡ ψυχική χαρά καί εἰρήνη, ἡ ἀγάπη καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐπικράτησις τῆς Θείας Δικαιοσύνης καί τῆς Ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ, ἡ κοινωνική δικαιοσύνη καί ἡ ἰσότητα, ἡ εἰρήνη καί ἡ εὐνομία τῶν λαῶν, ὅταν ὑπάρχουν, χαρίζουν τήν ἱκανοποίησι τῆς ψυχικῆς καί πνευματικῆς δίψας τοῦ ἀνθρώπου. Καί ἡ συμμετοχή καί κοινωνία μας στό Ποτήριο τῆς ζωῆς καί τήν ὅλη μυστηριακή καί λατρευτική ζωή τῆς Ἁγίας Μητέρας μας Ἐκκλησίας ὁδηγεῖ στό ἀποκορύφωμά της τήν ἀνείπωτη αὐτή χαρά καί εὐφροσύνη.

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, πού εἶναι ἡ ἀνεξάντλητη καί ἀκένωτη πηγή παντός ἀγαθοῦ, ἐγκοσμίου καί ὑπερκοσμίου, γηΐνου καί οὐρανίου, νά μήν εἶναι πιά στόν καινούργιο χρόνο στό περιθώρειο τῆς ζωῆς καί τῶν ἐνδιαφερόντων μας, ἀλλά στό κέντρο τῆς καρδιᾶς μας. Νά μή μᾶς ἀφήνουν ψυχρούς καί ἀδιάφορους τό σωτήριο μήνυμα τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί ἡ νέα ζωή, τήν ὁποίαν ἐπαγγέλλεται ὁ Θεῖος Λυτρωτής καί μᾶς χαρίζει, ἀλλά νά εἶναι ἡ ὑπόθεσις καί ὁ στόχος τῆς ζωῆς μας.

Ἀποβλέπουμε μέ ἐλπίδα στή ρύθμιση κατά τό νέο ἔτος τοῦ φλέγοντος προβλήματος τοῦ ἀσφαλιστικοῦ γιά τήν πατρίδα μας, καί δικαίως. Ἄς μήν ἀμελήσωμε, ὅμως, καί γιά τήν ἐξασφάλισι τῆς πνευματικῆς ἀσφάλειας πού μᾶς προσφέρει ὁ Ἀρχηγός τῆς ζωῆς Ἰησοῦς Χριστός μας. Αὐτός μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι εἶναι «ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή».

Τρομάζουμε μπροστά στά συχνά πολύνεκρα ἀεροπορικά καί θαλασσοπλοϊκά δυστυχήματα, στόν πρόωρο ἤ τόν αἰφνίδιο θάνατο ἀγαπημένων μας προσώπων, νέων τήν ἡλικία, πού πλήττονται ἀπό τήν βαρειά καί ἀθεράπευτη νόσο, στά συντρίμια τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων, στίς ληστεῖες καί τά ἀποτρόπαια ἐγκλήματα, στή διαφθορά καί τό ὀργανωμένο κακό, στίς πλημμύρες καί τίς πυρκαϊές, καί δικαιολογημένα. Ἄς προστρέξωμε μέ προσευχή, πίστι καί ἐλπίδα στόν Ἄρχοντα τῆς εἰρήνης, στόν κυρίαρχο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, στόν Ζωοδότη μας Κύριο γιά νά ἀναχαιτισθοῦν ἤ νά ἀντιμετωπισθουν θεάρεστα μέ τή Χάρι καί τή δύναμί Του ὅλα τά θλιβερά αὐτά καί δυσάρεστα.

Χωρίζουν ἀνδρόγυνα, διαλύονται οἰκογένειες, αὐξάνεται ἡ δυστυχία μέ τά οἰκογενειακά ναυάγια, τά ὁποῖα πλήττουν ἀθῶες παιδικές ψυχές. Ἄς καταφύγουμε στόν μεγάλο μας Πατέρα, τόν Κτίστη καί κυβερνήτη τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, τόν Προστάτη καί συντηρητή τοῦ σύμπαντος, καί στήν γλυκειά μας Παναγιά, τήν Μυρτιδιώτισσα, τή μεγάλη μας Μητέρα, πού εἶναι τό λιμάνι καί ἡ προστασία τῶν δυστυχισμένων καί ἐγκαταλελειμμένων, τῶν πτωχῶν καί τῶν ὀρφανῶν καί ἡ παρηγοριά ὅλου τοῦ κόσμου.

Ἔτσι, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἄν αἰσθανόμαστε καί ἄν πορευόμαστε μποροῦμε νά ἔχουμε βάσιμες καί βέβαιες ἐλπίδες γιά ἕνα πραγματικά εὐτυχισμένο καί εὐλογημένο ἀπό τόν Πανάγαθο Θεό χρόνο.

Καί πάλι σᾶς εὔχομαι χρόνια πολλά, χρόνια καλά καί πλούσια τή Θεία εὐλογία στόν καινούργιο χρόνο, πού ἀνατέλλει. Θερμές εὐχές καί στούς ξενητεμένους ἀδελφούς μας, τούς ναυτικούς μας, καί τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς διαβιοῦντας Κυθηρίους καί Ἀντικυθηρίους συμπατριῶτες μας.

Μέ ἐγκάρδιες εὐχές καί ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης σας

+ Ὁ Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

 

 


Εκτύπωση   Email