Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 (37/2008)

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 37/2007)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων

Ἀγαπητοί μου Ἱερεῖς τοῦ Ὑψίστου, Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού γιά ἄκρα φιλανθρωπία ἐφόρεσε τήν ἀνθρώπινη σάρκα καί, σύμφωνα μέ τό ἑορταζόμενο γεγονός τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, βαπτίσθηκε στόν Ἰορδάνη ποταμό ἀπό τόν Πρόδρομο Ἰωάννη, νά εἰρηνεύη τίς καρδιές μας καί νά ποδηγετῆ τή ζωή μας.

Ἡ φανέρωσις τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ μας, στόν Ἰορδάνη, κατά τήν ἡμέραν τῶν Φώτων ἤ Θεοφανείων, μᾶς ὑποδεικνύει τό μέγα καί ἀληθινό φῶς, τόν Σωτῆρα μας Χριστόν, «τό φωτίζον καί ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον». «Φῶς ἐκ φωτός ἔλαμψε τῷ κόσμῳ Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ ἐπιφανείς Θεός, τοῦτον λαοί προσκυνήσωμεν», ψάλλουμε πανηγυρικά σήμερα. Καί τό χριστιανικό βάπτισμα, τό ὁποῖο μᾶς παρέδωκε κατά τήν μεγάλη σημερινή ἑορτή ὁ Θεῖος Λυτρωτής, καταργώντας μέ τό δικό Του βάπτισμα τό Ἰουδαϊκό, μᾶς χαρίζει τήν οὐρανοδρόμο πνευματική ἄνοδο καί πορεία. «Διά λουτροῦ σωτηρία, δι' ὕδατος τό Πνεῦμα, διά καταδύσεως ἡ πρός Θεόν ἡμῶν ἄνοδος γίνεται˙ ἐπίγειον τό φαινόμενον καί ὑπέρ τούς οὐρανούς τό νοούμενον» διασαλπίζει ἡ ἱερά μας ὑμνολογία, ἐξυμνώντας τό πνευματικό λουτρό τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος καί τά σωτήρια ἀποτελέσματά του.

Κατά τήν σημερινή μεγάλη ἡμέρα θά ἤθελα νά σᾶς ὑπομνήσω, ἀδελφοί μου, τό μεγάλο καί ἱερό χρέος μας νά προσφέρωμε στόν Πανάγαθο Θεό καί τήν Παναγία μας τήν Μυρτιδιώτισσα τήν ὁλόψυχη δοξολογία καί τά ἐγκάρδια εὐχαριστήριά μας γιά τήν θαυμαστή, πράγματι, διάσωσί μας ἀπό τόν ἰσχυρᾶς ἐντάσεως καί μεγάλης, σχετικά, διαρκείας σεισμό τῆς 8ης Ἰανουαρίου 2006. Ποτέ δέν πρέπει νά λησμονήσωμε τήν μέγιστη αὐτή εὐεργεσία τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας καί τῆς Μυρτιδιώτισσας μας, πού κυριολεκτικά σκέπασαν τά νησιά μας καί δέν χύθηκε σταγόνα αἵματος, παρά τίς ὑλικές ζημιές, πού ἐπέφερε ὁ συνταρακτικός αὐτός σεισμός.

Καί ἐφέτος, ὅπως καί πέρυσι, θά ἀφιερώσωμε τήν ἡμέρα τῆς 8ης Ἰανουαρίου στή Θεία Λατρεία καί τήν προσευχή. Στή δοξολογία τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐχαριστήριες καί ἱκετήριες προσευχές μας πρός τήν Μεγαλόχαρη Μυρτιδιώτισσά μας.

Τό πρωΐ τῆς 8ης Ἰανουαρίου 2008 θά τελεσθῆ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Καθολικό τῆς Ἱ. Μονῆς τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, ἐνώπιον τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος της. Τό μεσημέρι, ὥρα 12 μ. θά ψαλῇ Δοξολογία στήν πλατεῖα τῆς κωμοπόλεως τῶν Μητάτων, μπροστά στόν πληγέντα ἀπό τόν σεισμό Ἐνοριακό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος, καί ἐν συνεχείᾳ θά κοπῇ ἡ παραδοσιακή Βασιλόπιττα. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὥρα 5 μ.μ. θά ψαλῇ ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Ἱερά Παράκλησις τῆς Μυρτιδιώτισσας στήν Ἱερά Μονή τῶν Μυρτιδίων. Καί τό βράδυ ὥρα 9 μ.μ. θά ἀρχίση ἡ Ἱερά Ἀγρυπνία, πού θά διαρκέση, μέ τήν Θ. Λειτουργία, μέχρι τήν 1 μεταμεσονύκτια ὥρα.

Ὡρίσθησαν ὅλες αὐτές οἱ λατρευτικές εὐκαιρίες διά νά ἐπιλέξετε σεῖς οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Χριστιανοί μας ἐκείνη, ἤ ἐκεῖνες πού τό πρόγραμμα καί οἱ ἀπασχολήσεις σας ἐπιτρέπουν. Ἡ παρουσία ὅλων μας καί οἱ προσευχές μας, ἰδιαίτερα κατά τήν ἡμέρα αὐτή, θά συντελέσουν καί στήν προώθησι τῶν ἔργων ἀποκαταστάσεως τῶν σεισμοπλήκτων Ἱερῶν Ναῶν καί λοιπῶν κτισμάτων, καί μάλιστα τοῦ περισσότερον ἀπό ὅλους καί ὅλα πληγέντος Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Μητάτων.

Εὐχόμενος καί πάλιν καλή καί εὐλογημένη χρονιά καί πνευματική χαρίτωσι καί καρποφορία στό νέο σωτήριο ἔτος 2008, διατελῶ

Μετ' εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης

  +Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


Εκτύπωση   Email