Slide background
Slide background

                                                                   Ἐν Κυθήροις τῇ 14ῃ Φεβρουαρίου 2008

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ'  ἀριθ. 38/2008)

 Πρός
                        Τόν Ἱερόν Κλῆρον
                                          καί τόν Χριστώνυμον Λαόν

                                                  τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
                                   Κυθήρων & Ἀντικυθήρων 

 «Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι
πύλας Ζωοδότα ...»

            (Κατανυκτικός ὕμνος τοῦ Τριῳδίου) 

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί.
 

         Καί πάλιν, διά μίαν ἀκόμη φοράν, ἡ ἀγαθότης καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ ὡδήγησε τά βήματά μας καί μᾶς χειραγωγεῖ εἰς τό πνευματικόν στάδιον τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου. Τριῴδιον εἶναι ἡ μεγάλη κατανυκτική περίοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἀρχίζει ἀπό τήν σημερινή Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, ὅπως ὀνομάζεται ἀπό τήν εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσαμε, καί τελειώνει τήν ἡμέρα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.

         Ἑβδομήντα ἡμέρες περιλαμβάνει τό Ἱερό Τριῴδιο, πού ἀντιστοιχοῦν μέ 70 βαθμίδες - σκαλοπάτια καί μᾶς ἀνεβάζουν πνευματικά, ὅταν ἀγωνιζόμεθα σύμφωνα μέ τό πνεῦμα καί τήν παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας.


         Στόχος μας ἱερός καθ' ὅλην αὐτήν τήν ἀγωνιστικήν περίοδον εἶναι ἡ ἕνωσίς μας μέ τόν Θεόν διά τῆς μετανοίας. Ἡ ἁμαρτία, ὅταν ριζώνη στήν καρδιά μέ τά διάφορα ἐφάμαρτα πάθη καί τίς ἀδυναμίες, μᾶς χωρίζει ἀπό τόν Οὐράνιο Πατέρα καί μᾶς ἀλλοτριώνει ἀπό τήν Θείαν Χάριν Του. Ἡ ἀποστασία ἀπό τό θεῖο θέλημα ὁδηγεῖ σταδιακά στόν πνευματικό θάνατο. Ἡ μετάνοια, ὅμως, ἐπαναφέρει τόν ἄνθρωπο καί τόν ἑνώνει, τόν ἑνοποιεῖ μέ τόν Πανάγαθο Θεό. Ἡ ζωή τῆς ἁμαρτίας μακρυά ἀπό τόν Θεόν καί τήν Χάριν Του ὁμοιάζει μέ μιά πικρή καί σκληρή ξενιτειά. Ἐνῷ ἡ ἐπιστροφή του στήν πατρική πνευματική ἑστία, στούς θερμούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, σημαίνει τόν ἀληθινό ἐπαναπατρισμό, τήν ἀπόλαυσι τῆς σωτηρίας, πού μᾶς χαρίζει ὁ Χριστός.

         Σταδιακά πορευόμεθα, κατά τήν ἱερή αὐτή περίοδο τοῦ Τριῳδίου, ἀπό τά χαμηλότερα εἰς τά ὑψηλότερα. Οἱ τρεῖς πρῶτες ἑβδομάδες ἀποτελοῦν τήν προκαθάρσιμη περίοδο. Μᾶς προετοιμάζουν δηλ. ἐπαγωγικά διά νά εἰσέλθωμε στό φωτοφόρο στάδιο τῶν ἱερῶν νηστειῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

         Τήν πρώτη ἑβδομάδα, πού ἀρχίζει ἀπό σήμερα καταλύουμε ὅλες τίς τροφές. Τήν δεύτερη ἑβδομάδα, πού ἀρχίζει ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Ἀσώτου τρώγουμε ἀπό ὅλα τά φαγητά, ἐνῶ νηστεύουμε ἀκόμη καί τό λάδι τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή. Καί τήν τρίτη ἑβδομάδα, πού ἀρχίζει ἀπό τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, καταλύουμε τό κρέας τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, ἐνῷ τίς ὑπόλοιπες ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος αὐτῆς, πού λέγεται Τυρινή, κανονικά τρῶμε μόνο τό ψάρι καί τά γαλακτερά προϊόντα.

         Αὐτό γίνεται ἀπό πλευρᾶς φαγητῶν καί ἐδεσμάτων. Μέ τόν τρόπο αὐτό σταδιακά προετοιμαζόμεθα διά τίς ἕξι ἑβδομάδες τῶν νηστειῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί στή συνέχεια γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου μας. Ἀλλά γι' αὐτές τίς ἅγιες περιόδους θά ὁμιλήσωμε, ὅταν φθάσωμε εἰς τά πρόθυρα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ἅγιοι Πατέρες, Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

         Ὁ Τελώνης μέ τήν συντριπτική του ταπείνωσι καί τά τελωνικά δάκρυα καί ὁ Ἄσωτος μέ τήν ἀληθινή μετάνοια καί τήν ἐπιστροφή του στήν οὐράνια πατρική του ἑστία μᾶς διδάσκουν καί μᾶς ἐμπνέουν. Ἀποτελοῦν τό πιό ἰσχυρό σάλπισμα γιά τήν ἀπέραντη ἀγάπη καί φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ καί τό πιό θερμό προσκλητήριο στή θεία ἀγκάλη.

         Ἀλλά καί ἡ δικαιοσύνη, ἡ δικαιοκρισία το Θεοῦ, ὅπως παρουσιάζεται στήν Εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, πού θά ἐφαρμοσθῇ μέ γνώμονα τήν ἀγάπη μας στό συνάνθρωπο, πού ἀντικατοπτρίζεται στό πρόσωπο τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ εἶναι ἕνα ἄλλο σπουδαῖο μήνυμα τοῦ Τριῳδίου.

         Σᾶς εὔχομαι ὁλόψυχα καλό καί εὐλογημένο Τριῴδιο μέ τεταμένες τίς πνευματικές κεραῖες μας στά σωτήρια καί ἁγιαστικά μηνύματα τῆς ἱερῆς αὐτῆς καί κατανυκτικῆς περιόδου. Νά χαρῆτε αὐτές τίς ἡμέρες τίς ἁγνές οἰκογενειακές καί παραδοσιακές φιλικές χαρές καί νά ἀποφεύγετε τίς ὑπερβολές, στίς ὁποῖες ὁδηγοῦν οἱ κραιπάλες, οἱ μέθες καί τά μασκαρέματα. Στόχος μας νά εἶναι τό νά πετάξωμε μακρυά τή μάσκα καί τό προσωπεῖο τῆ ἁμαρτίας καί νά εἴμαστε σωστοί καί ἀληθινοί ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ὁ  Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.