Μ.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2008 (39/2008)

Ἐν Κυθήροις τῇ 7ῃ Μαρτίου 2008

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 39/2008)

«Ἔλαμψε τῆς ἐγκρατείας ἡ εὐπρέπεια,
τῶν δαιμόνων τήν ἀχλύν φυγαδεύουσα˙
ἐπεδήμησε τῆς νηστείας ἡ σεμνότης, τῶν
ψυχικῶν παθῶν, τήν ἰατρείαν φέρουσα...»

(Ὕμνος τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,
Καλή καί εὐλογημένη ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή!

Μέ τήν Χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ διανύσαμε τήν πρώτη περίοδο τοῦ Τριῳδίου, τήν προκαθάρσιμη, ὅπως λέγεται, καί ἀπό αὔριο, Καθαρή Δευτέρα, εἰσερχόμεθα εἰς τήν δευτέραν καί κατανυκτικήν περίοδον, εἰς τό ἱερόν καί πνευματικόν στάδιον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Εἰς τήν ἀρχήν τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου ὡμιλήσαμε εἰς τήν Ποιμαντορικήν μας Ἐγκύκλιον διά τά πνευματικά μηνύματα τῆς προκαθαρσίμου περιόδου τῶν τριῶν πρώτων ἑβδομάδων τοῦ Τριῳδίου. Καί ἤδη, ἐν συντομίᾳ, θά προσέξωμε τά ἱερά μηνύματα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς πρό τοῦ Πάσχα.

 

Ἡ σημερινή Κυριακή τῆς Τυρινῆς μᾶς ὑπενθυμίζει τήν τρισμέγιστη ἀπώλεια τοῦ ἐπιγείου Παραδείσου τῆς Ἐδέμ διά τήν παρακοήν καί τήν ἔλλειψιν τῆς ἀρετῆς τῆς ἐγκρατείας ἀπό τήν πλευράν τῶν Πρωτοπλάστων. Ἐπισημαίνει τήν μεγάλην αὐτήν παράβασιν τῆς θείας ἐντολῆς, τά ὀλέθρια ἀποτελέσματά της, τόν Ἀδαμιαῖον θρῆνον καί τήν ὀδύνην τῆς ἀνθρωπότητος διά τήν ἀποστέρησιν τῆς χαρᾶς καί τῶν ἀγαθῶν τοῦ Παραδείσου ἀπό τήν ἰδικήν μας βιοτήν καί πολιτείαν. Καί ἀκόμη ἀνάπτει τόν πόθον καί τήν ἐπιθυμίαν νά ἐπανακτήσωμε τόν ἀπολεσθέντα ἐπίγειο Παράδεισο εἰς ἄλλην μορφήν, εἰς τά ἐπουράνια σκηνώματα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας θά ἐξυμνήσῃ τόν διαχρονικόν θρίαμβον καί τά τρόπαια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας κατά τοῦ ἄρχοντος τοῦ σκότους διαβόλου καί τῶν ὑποχθονίων ὀργάνων αὐτοῦ, κατά τῶν ποικιλλόμορφων αἱρέσεων καί τῶν αἱρετικῶν, κατά τῶν σχισματικῶν καί ἄλλων ἐχθρῶν τῆς πίστεώς μας καί πιό συγκεκριμένα κατά τῆς εἰκονομαχίας καί τῶν εἰκονομάχων. Παράλληλα, καθώς θά τιμῶνται καί θά ἐγκωμιάζωνται οἱ εὐσεβεῖς καί ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Μοναχοί καί Ἄρχοντες, ὡς προασπισταί καί ἀμύντορες τῆς Ὀρθοδοξίας θά τονώνεται ἡ πίστις καί ἡ ἀφοσίωσις ὅλων μας εἰς τόν Χριστόν καί τήν Μητέρα μας Ἐκκλησία.

Ἡ δεύτερη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἀφιερωμένη εἰς ἕνα Μυστικόν Θεολόγον καί Νηπτικόν Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας, τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, τόν Ὑπέρμαχον τῆς Ὀρθοδοξίας καί τόν ἀντίπαλον καί πολέμιον τῆς δυτικῆς - παπικῆς πλάνης,πού ἐστρέφετο κατά τοῦ Ἀκτίστου Θείου Φωτός καί τῆς νοερᾶς καί καρδιακῆς προσευχῆς, τόν ἐμπνευσμένον συγγραφέα πολλῶν νηπτικῶν κειμένων, παρακινεῖ εἰς τήν μίμησιν τοῦ Ἁγιωτάτου αὐτοῦ Πατρός, τόσον εἰς τήν πίστιν καί τήν βαθεῖαν εὐσέβειαν, ὅσον καί εἰς τούς ὑπέρ τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδόξου πίστεως ἀγῶνας αὐτοῦ.

Ἡ Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως εὑρίσκεται εἰς τό μέσον τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς καί καθώς προβάλλεται ὁ Τίμιος Σταυρός «τῆς εὐσεβείας τό ἀήττητον τρόπαιον, ἡ θύρα τοῦ Παραδείσου, ὁ τῶν πιστῶν στηριγμός, τό τῆς Ἐκκλησίας περιτείχισμα», ἀντλοῦμεν δυνάμεις πνευματικάς διά τήν συνέχισιν τοῦ ἀγῶνος τῆς μετανοίας, τῆς νηστείας, τῆς προσευχῆς, τῆς μελέτης τοῦ Θείου Νόμου καί ἐν γένει τῆς κατά Θεόν εὐαρεστήσεως.

Ἡ τέταρτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν μέ τήν ὁσιακή μορφή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, τοῦ ἀσκητικοῦ καί νηπτικοῦ αὐτοῦ Πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας καί μέ τήν ἐκ τριάκοντα βαθμίδων νοητήν καί πνευματικήν κλίμακα τῶν ἀρετῶν, τῶν παθῶν καί τῶν οὐρανίων πνευματικῶν ἀναβάσεων καί καταστάντων μᾶς προσκαλεῖ λέγοντα : «προθύμως ἀνάβαινε», καί τέλος

Ἡ Πέμπτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἀφιερωμένη εἰς τιμήν καί μνήμην τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, πού μέ τήν συγκλονιστική καί τήν συντριπτική της μετάνοια ὑπῆρξε καί εἶναι τό ὑπόδειγμα τῶν μετανοούντων, παρακινεῖ καί τούς πλέον ἀμελεῖς καί ραθύμους εἰς τό ψυχοσωτήριο αὐτό ἀγώνισμα τῆς μετανοίας.

Ἀλλά καί ἡ κάθε μία ἡμέρα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μέ τήν κατανυκτική ὑμνῳδία, τά ἱερά ἀναγνώσματα, τίς ἱερές Ἀκολουθίες καί τά σωστικά παραγγέλματα, μᾶς προσφέρουν ἀφυπνιστικά ἱερά μηνύματα.

Εὐχόμενος ὁλοψύχως εἰς ὅλους σας νά ἔχετε πλούσιον τόν θεῖον φωτισμόν καί κραταιάν τήν δύναμιν καί ἐνίσχυσιν τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ καθ' ὅλην τήν ἁγίαν περίοδον τῶν φωτοποιῶν νηστειῶν καί νά μᾶς καταξιώσῃ ἡ Θεία Χάρις νά προσκυνήσωμε μέ καθαρή καί μετανοημένη καρδιά τά Ἅγια Πάθη, τόν Ζωοποιόν Σταυρόν καί τήν πανένδοξον Ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διατελῶ

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


Εκτύπωση   Email