ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (40/2008)

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 40/2008)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν φιλόχριστον λαόν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων

«Σήμερον πᾶσα κτίσις, ἀγάλλεται καί χαίρει,
ὅτι ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, καί Ἅδηςἐσκυλεύθη»

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ὑπόθεσις μεγάλης πνευματικῆς χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως γιά ὅλο τόν κόσμο, ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη, ὅλη τήν δημιουργία. «Ἡ Ἀνάστασίς Σου, Χριστέ Σωτήρ, ἅπασαν ἐφώτισε τήν οἰκουμένην ...»˙ «χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται τῆς Ἀναστάσεως τήν πεῖραν εἰληφότα»˙ «νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια ...» ψάλλει πανηγυρικά ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ μας μεταδίδει τό ἅγιο φῶς, τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, τήν λυτρωτική χαρά καί τήν Θεία εὐλογία σέ ὁλόκληρη τήν κτίσι. Στόν Οὐράνιο καί Ἀγγελικό κόσμο, ἀφοῦ, κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, «ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν Ἄγγελοι». Στήν ἀνθρωπότητα ὅλη, ἀφοῦ, κατά τόν ἴδιο πατέρα, «ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται» καί οἱ ἄνθρωποι ἠμποροῦν νά ἀπολαύσουν τόν πλοῦτο τῆς θείας χρηστότητος. Στήν ἀνοιξιάτικη φύσι, πού ντύνεται στά γιορτινά - πασχαλινά της καί συμμετέχει στήν Ἀναστάσιμη χαρά καί εὐφροσύνη. Στούς πληγωμένους ἀπό τό κεντρί τοῦ θανάτου καί τοῦ πόνου, ἀφοῦ «ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος». Στούς συνανθρώπους μας, πού τρομοκρατοῦνται μπροστά στό σκοτάδι καί τό κράτος τοῦ Ἅδου, ἀφοῦ ἀνέστη Χριστός καί ὁ Ἅδης ἔχει πιά καταβληθῆ, ἐσκυλεύθη δηλ. λαφυραγωγήθηκε ἀπό τόν Ἀναστάντα θριαμβευτῆ, συνετρίβη ἡ ἐξουσία του. Σ΄ αὐτούς, πού ὀδύρονται γιά τά λάθη, τίς παραλείψεις, τίς ἁμαρτίες καί τά ψυχικά βάρη, ἀφοῦ «συγγνώμη ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε». Σ΄ ἐκείνους, πού ἐνοχλοῦνται ἀπό τά πονηρά καί ἀκάθαρτα πνεύματα ἤ καί αἰχμαλωτίζονται ἀπ' αὐτά, ἀφοῦ «Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες» (ἔχουν δηλαδή καταποντισθῆ οἱ προαιώνιοι αὐτοί ἐχθροί μας).

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ὅλα ὅσα εἴπαμε ἔχουν τό βαθύ θεολογικό καί σωτηριολογικό τους νόημα καί τήν ἰδιαίτερη σημασία τους. Ὅμως, ἄν δέν βιώσωμε ἐμεῖς οἱ χριστιανοί σάν πρόσωπα καί σάν οἰκογένειες, σάν κοινωνία καί σάν ἔθνος αὐτή τήν πανευφρόσυνη καί ψυχοσωτήρια Ἀναστάσιμη χαρά, ἄν δέν νοιώσωμε τή δύναμι καί τή χάρι αὐτῆς τῆς λυτρωτικῆς χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, τότε μόνο θεωρητικά θά ὁμιλοῦμε γιά τή χαρά καί τά οὐράνια δῶρα τῆς Ἀναστάσεως καί τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας. Χαρά ἔξω ἀπό μᾶς καί χωρίς ἐμᾶς.

Τήν ἐν Χριστῷ θεία ἀπολύτρωσι δέν εἶναι δυνατόν νά γευθοῦμε χωρίς ἀληθινή μετάνοια καί συγχώρησι τῶν ἁμαρτιῶν μας, χωρίς νά συμμετάσχωμε εἰς τό ἅγιον Ποτήριον τῆς ζωῆς, τῆς Θείας Κοινωνίας, «ψυχαῖς καθαραῖς καί ἀρρυπώτοις χείλεσι», χωρίς νά ζοῦμε τήν νέα ζωή τῆς χάριτος, τήν ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀναγεννημένη καί ἀνακαινισμένη, χωρίς τήν θεία Ἀγάπη, πού μᾶς ἐδωροφόρησε ὁ Χριστός.

Εὔχομαι ὁλόψυχα καί ὁλόθερμα εἰς ὅλους σας, τόν Ἱερόν μας Κλῆρο καί τόν εὐλογημένο Κυθηραϊκό λαό, τά ξενητεμένα ἀδέλφια μας, τούς Κυθηρίους καί Ἀντικυθηρίους πού διαβιοῦν σέ ἄλλα μέρη τῆς πατρίδος μας καί σέ μακρινές χῶρες καί ἠπείρους, στούς ἀγαπητούς μας ναυτικούς καί στούς καλούς μας ἐπισκέπτες καλή Ἀνάστασι, «Ἀνάστασι καί μέσα στήν καρδιά μας», ὅπως ἔλεγε ἕνας χριστιανός ποιητής. Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα, καλή λαμπροβδομάδα, καλή ὑγεία καί πλούσια τή θεία εὐλογία στή ζωή μας

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!, ἀδελφοί μου περιπόθητοι.
Μέ πασχάλιες θερμές εὐχές καί τήν
ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας.
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


Εκτύπωση   Email