Slide background
Slide background

Ἐν Κυθήροις τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2009

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ΄ ἀριθ. 61/2009)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

           «... Ὀρφανῶν προστάτην σε καί χηρῶν, πεινώντων τροφέα, πενομένων τε πλουτιστήν, αἰχμαλώτων ῥύστιν, πλεόντων τε σωτῆρα, κεκτήμεθα παμμάκαρ, σοφέ Νικόλαε»  
(Μεγαλυνάριον Ἁγίου Νικολάου)

Ἀγαπητοί  μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,             
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σᾶς εὔχομαι ὁλοψύχως εὐλογημένην καί εὔδρομον τήν διανυομένην Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν τῶν Χριστουγέννων.

Οἰ προεόρτιοι ὕμνοι τῶν Χριστουγέννων, πού ψάλλονται μέσα εἰς τήν ἁγία αὐτή περίοδο τῆς Ἐκκλησίας μας, μᾶς προετοιμάζουν διά τό μεγάλο, κοσμοσωτήριο καί κοσμοχαρμόσυνο γεγονός τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας, τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου καί τῆς ἀνθρωπότητος ὅλης. Μᾶς βοηθοῦν τά προεόρτια αὐτά ᾄσματα οὕτως, ὥστε νά προσεγγίσωμε τό μέγα Μυστήριο τῆς Θείας Ἀγάπης, τό Μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού φανερώθηκε τήν Ἅγια Νύκτα τῶν Χριστουγέννων, μέ βαθειά εὐλάβεια, μέ πίστι καί κυρίως μέ πολλή ἀγάπη καί σεβασμό πρός τόν Τριαδικό μας Θεό καί μέ ἀδελφική ἀγάπη πρός τούς συνανθρώπους μας.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος, τήν ἱεράν μνήμην τοῦ ὁποίου ἑορτάζει σήμερα πανηγυρικά ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ὁ συμπαθέστατος καί λαοφιλέστατος αὐτός Ἅγιος, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καί πιστός θεράπων τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ἄξιος καί ἅγιος Θεῖος Λειτουργός τῶν ἁγίων Μυστηρίων, ὁ πνευματοκίνητος Ἱεράρχης, τό σκεῦος τῆς ἐκλογῆς τοῦ Θεοῦ, ὁ στῦλος καί τό ἑδραίωμα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὁ κληρονόμος τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, ὅπως τόν χαρακτηρίζει ὁ ἱερός Ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας -μεταξύ πολλῶν ἄλλων ὑψηλῶν χαρακτηρισμῶν, πού τοῦ ἀποδίδει-, ὁ θαυματουργός Ἅγιος Νικόλαος, ὁ τοῦ Σωτῆρος μας κατά πάντα μιμητής, ἦτο ὁ κατ' ἐξοχήν Ἅγιος τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας.

Διά τοῦτο τό Δοξαστικόν τῶν Αἴνων παρακινεῖ ὅλους τούς πιστούς εἰς τιμήν καί ἀνύμνησιν τῶν ἀρετῶν τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἱεράρχου μέ τούς ἑξῆς λόγους: «...Ποιμένες καί Διδάσκαλοι, τόν τοῦ καλοῦ Ποιμένος ὁμόζηλον Ποιμένα, συνελθόντες εὐφημήσωμεν. Οἱ ἐν νόσοις τόν ἰατρόν˙ οἱ ἐν κινδύνοις τόν ῥύστην˙ οἱ ἁμαρτωλοί τόν προστάτην˙ οἱ πένητες τόν θησαυρόν˙ οἱ ἐν θλίψεσι τήν παραμυθίαν˙ τόν συνοδίτην οἱ ὁδοιπόροι˙ οἱ ἐν θαλάσσῃ τόν κυβερνήτην˙ οἱ πάντες τόν πανταχοῦ θερμῶς προφθάνοντα μέγιστον Ἱεράρχην ...».

Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία, ἑορτάζουσα σήμερα καί τιμῶσα τόν Ἅγιον αὐτόν τῆς ἀγάπης Νικόλαον τόν θαυματουργόν, καθώς προετοιμάζει τά πνευματικά της τέκνα, τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν φιλόχριστο Λαό της, διά τήν μεγάλην ἑορτήν τῆς Χριστιανωσύνης, τά Χριστούγεννα, τήν πανευφρόσυνη γιορτή τῆς Ἀγάπης, καλεῖ ὅλους σας σέ ἀγῶνα πνευματικό, ἀγῶνα προπαρασκευαστικό, ἀγῶνα ἔμπρακτης ἐφαρμογῆς τῆς Θείας Ἐντολῆς τῆς Ἀγάπης.  

Πέραν τῆς ἄλλης γενικώτερης προετοιμασίας, διοργανώνει καί ἐφέτος, διά τέταρτη χρονιά, Ἔ ρ α ν ο ν   Ἀ γ ά π η ς  κατά τάς ἡμερομηνίας 7, 8, 9, 10, καί 11 Δεκεμβρίου 2009.

Παρακαλοῦνται οἱ Ἱερεῖς μας, μαζί μέ τούς συνεργάτες τους ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική καί τήν Ἐρανική Ἐπιτροπή τοῦ Ἐνοριακοῦ τους Ναοῦ, νά ἐπισκεφθοῦν μέ εὐγένεια καί καλωσύνη τίς οἰκίες καί τά καταστήματα τῆς Ἐνορίας διά τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης ὑπέρ τῶν πτωχῶν, ἀπόρων καί ἐγκαταλελειμμένων συμπολιτῶν μας. Εἶναι εὐπρόσδεκτη ἡ ὅποια προσφορά ἀγάπης τοῦ κάθε χριστιανοῦ, ἀρκεῖ νά γίνεται μέ ἱλαράν καρδίαν.

Εὐχόμενος κάθε εὐλογίαν καί χάριν εἰς ὅλους σας, καί εἰς τούς οἰκείους, συγγενεῖς καί γνωστούς σας, καθώς ἐπίσης καί νά περάσωμε καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα στό ὄμορφο νησί μας (ἄν βέβαια δέν ὑπάρχει ἐπείγουσα ἀνάγκη μετακινήσεως διά τήν Πρωτεύουσα), διατελῶ,

Μέ ἑόρτιες πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.