Slide background
Slide background

Ἐν Κυθήροις τῇ 19ῃ Μαΐου 2008

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 41/2008)

        Πρός             
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον λαόν
ῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων

 

Ἀδελφοί μου ἐν Κυρίῳ καί Συλλειτουργοί,
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

 

Ὁ Ἀναστάς Κύριος καί Θεός μας εἴθε νά ἱκανοποιῇ τήν δίψαν τῆς ψυχῆς μας, περί τῆς ὁποίας ὁμιλεῖ ὁ θεῖος Λυτρωτής μας κατά τήν σημερινή ἑορτή τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, προσκαλῶν ὅλους μας πλησίον Του καί λέγων˙ «Ὁ διψῶν ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω».

Στήν Ἀναστάσιμη χαρά καί εὐφροσύνη τῆς Πασχαλινῆς αὐτῆς περιόδου προστίθεται καί μία ἀκόμη χαρά, πού εἶναι ἰδιαίτερη χαρά διά τό νησί μας, τήν τοπική μας κοινωνία. Τήν ἐρχόμενη Παρασκευή, 23 Μαΐου καί ὥρα 7 μ.μ., θά γίνῃ μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἡ θεμελίωσις τοῦ νέου καί ἐκσυγχρονισμένου Νοσοκομείου τῶν Κυθήρων.

Πρόκειται, ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, γιά ἕνα Νοσηλευτικό Ἵδρυμα μεγάλης σημασίας καί ἀξίας γιά τόν τόπο μας, πού μέ τίς κατάλληλες κτιριακές ἐγκαταστάσεις καί τόν σύγχρονο ἐξοπλισμό του, ὅταν τελειώσουν ὅλα τά ἔργα καί παραδοθῆ σέ λειτουργία, θά χαρίζη, μέ τή Χάρι τοῦ Θεοῦ καί τῆς Μυρτιδιώτισσάς μας, τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς ὑγείας καί τήν ἀσφαλέστερη διαβίωσί μας στό Παναγιοσκέπαστο νησί τῶν Κυθήρων.

Αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσωμε ἐγκάρδια τόν Πανάγαθο Θεό γιά τό πολύτιμο αὐτό δῶρο τοῦ νέου Νοσοκομείου μας στά Κύθηρα, ἀλλά καί τήν Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου γιά τήν πολυσήμαντη προσφορά τοῦ οἰκοπέδου της, πού ἀποτελεῖται ἀπό 14 στρέμματα, ἐπάνω στό ὁποῖο θά κτισθῆ τό διόροφο περικαλλές ὀρθογώνιο παραλληλόγραμμο κτίριο τοῦ νέου Νοσοκομείου μας.

Πιστεύουμε ὅτι ἡ μεγάλη αὐτή προσφορά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου στόν Κυθηραϊκό λαό - μαζί μέ τήν ἄλλη ἐξ ἴσου σπουδαία καί μεγάλη προσφορά, ἴσης περίπου ἐκτάσεως, διά τήν δημιουργία καί λειτουργία τῶν νεανικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, διά τήν ὁποία θά ὁμιλήσωμε σέ προσεχῆ Ἐγκύκλιο,- ἡ διπλῆ αὐτή ἀξιέπαινη προσφορά της θά πρέπει νά ἐκτιμηθῇ δεόντως, τόσον ἀπό τούς ἐδῶ Κυθηρίους συμπολίτας μας, ὅσον καί ἀπό τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Κυθηρίους ἀδελφούς μας. Γιατί ἡ Ἱερά Μονή μας αὐτή δέν δίδει διά τούς φιλανθρωπικούς αὐτούς σκοπούς ἀπό τό περίσσευμα, ἀλλά ἀπό τό ὑστέρημά της. Καί ἔχει, ὡς γνωστόν, ἀνάγκες σοβαρές διά τήν συντήρησιν καί ἀποκατάστασίν της.

Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί μου,

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Ἐκφράζοντες τήν μεγάλη μας αὐτή χαρά καί συγχαίροντες ὅσους τοπικούς καί κυβερνητικούς παράγοντας συνέβαλαν στήν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωσι ὅλων τῶν διαδικασιῶν οὕτως, ὥστε νά φθάσωμε εἰς τήν χαράν τῆς θεμελιώσεως τοῦ νέου Νοσοκομείου μας, παρακαλοῦμε καί προσκαλοῦμε ὅλους τούς συμπολίτες μας τήν ἐρχόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου καί ὥρα 7η ἀπογευματινή νά παρευρεθῆτε κατά τήν τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς θεμελιώσεως πλησίον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου διά νά προσευχηθοῦμε ὅλοι μας γιά τήν καλή καί εὐλογημένη ἀρχή. Ἡ χαρά μας θά εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερη, ὅταν ὑλοποιηθῇ ἡ πρότασις τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί κτισθοῦν ἐντός τοῦ μεγάλου αὐτοῦ μοναστηριακοῦ οἰκοπέδου καί κατοικίες τῶν Ἰατρῶν τοῦ Νοσοκομείου μας, διά τήν διευκόλυνσιν τοῦ Ἰατρικοῦ προσωπικοῦ.

Εὐχόμενοι καλή θεμελίωσιν καί καλή ἀρχή, ἀλλά καί ταχεῖα ἀποπεράτωσι τοῦ νέου μας αὐτοῦ Νοσηλευτικοῦ Ἱδρύματος, διατελοῦμε

Μέ Ἀναστάσιμες εὐχές καί ἀγάπη

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.