Slide background
Slide background

Ἐν Κυθήροις τῇ 4ῃ Μαρτίου 2009 

 ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ΄ ἀριθ. 54/2009)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων 

«Πορευθέντες εἰς τόν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τό Εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει...»

  Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά

Καλή, εὔδρομος καί εὐλογημένη ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Κατά τήν Α' Κυριακή τῶν Νηστειῶν (8-3-2009), τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως ὀνομάζεται, ἀρχίζει ὁ ἑορτασμός τῆς Ἑβδομάδος τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, ἡ ὁποία τελειώνει τήν 14ην Μαρτίουἐ.ἔ.


Ἐξωτερική Ἱεραποστολή, ὅπως ἔχωμεν εἰπῇ καί ἄλλοτε, εἶναι ἡ ἱεραποστολική κίνησις τῆς Ἐκκλησίας μας πρός τάς χώρας καί τούς λαούς, ὅπου «οὐχ ὠνομάσθη Χριστός» ἀκόμη, ἤ ἔφθασε μέν τό μήνυμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά χρειάζεται πνευματική ἐργασία ( Ἱερά Κατήχησις, Βάπτισμα, Ἐξομολόγησις, Θεία Κοινωνία), πνευματική ὑποδομή διά τό ἐκεῖσε ἱεραποστολικό ἔργο (Ἱεροί Ναοί, Σχολεῖα, Ἰατρεῖα, Νοσοκομεῖα) καί παροχή βοηθείας καί ἐνισχύσεως (χρηματική βοήθεια, συσσίτια, ἀποστολή φαρμάκων, τροφίμων, ἐνδυμάτων, ἱερῶν σκευῶν, ἱερῶν ἀμφίων κλπ).

Σκοπός τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς εἶναι νά προωθηθῇ τό διεξαγόμενο ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνά τήν Οἰκουμένην διά τόν εὐαγγελισμόν ὅλων τῶν ἐθνῶν καί τήν ἔνταξιν των εἰς τό Σῶμα τοῦ Ζῶντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν μας.

Κατά τήν Ἑβδομάδα αὐτή εἰς τάς συνάξεις τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων μας, τάς Συνάξεις μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί ἄλλων ἐνοριακῶν δραστηριοτήτων ἐνδείκνυται καί συνιστῶμεν νά γίνῃ ἰδιαίτερος λόγος, προκειμένου νά καταδειχθῇ  τό  ἱεραποστολικόν  πνεῦμα  τῆς  Ἐκκλησίας   μας γενικῶς καί εἰδικώτερα τό ἐπιτελούμενον ὑπ΄Αὐτῆς ἔργον. Ἀπό τά Κατηχητικά βοηθήματα νά γίνῃ τό εἰδικό μάθημα τῆς Ἱεραποστολῆς διά τούς Κατηχητόπαιδας. Νά ἀναρτηθῇ εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, Κέντρα Νεότητος καί ἄλλους κεντρικούς χώρους ἡ σχετική πεντάχρωμος ἀφίσσα.

Νά διανεμηθῇ ἔγχρωμος σελιδοδείκτης διά τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων. Μέ Ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νά περιαχθῇ δίσκος διά τούς ἱερούς σκοπούς τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (8-3-2009), κατά τήν Θ.Λειτουργίαν. Ἐπίσης, συνιστῶμεν νά γίνῃ προτροπή εἰς τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας νά καταθέσουν τόν ὀβολόν τους ὑπέρ τῶν παιδιῶν τῆς Ἀφρικῆς καί τῶν ἄλλων ἠπείρων, τά ὁποῖα ὑποφέρουν ἀπό τήν πεῖνα, στεροῦνται τῶν ἀναγκαίων καί ἔχουν ἀνάγκην φαρμακευτικῆς βοηθείας καί ἄλλων ἀπαραιτήτων εἰδῶν.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἡ Θεία ἐντολή τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός τούς μαθητάς του ἦταν : «Πορευθέντες εἰς τόν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τό Εὐαγγέλιον πάσει τῇ κτίσει...»

Ἡ πορεία καί ἡ μέριμνα ἀγάπης πρός τάς χώρας καί τούς λαούς τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς ἠμπορεῖ νά γίνῃ μέ πολλούς τρόπους. Μέ τήν ὁλόψυχη προσευχή, πρωτίστως. Μέ τήν οἰκονμική ἐνίσχυσι διά τοῦ δίσκου τῆς Ἱεραποστολῆς. Μέ τήν σκέψιν καί τάς πρός τόν φιλάνθρωπον Θεόν δεήσεις καί ἱκεσίας ὑπέρ ὑγείας, φωτίσεως ἐνισχύσεως καί ὑπομονῆς τῶν ἱεραποστολικῶς ἐκεῖσε ἐργαζομένων διακονούντων κληρικῶν καί λαϊκῶν ἀδελφῶν μας. Μέ τήν παντοειδῆ μέριμνα καί τό ἐνδιαφέρον μας διά τούς κατηχουμένους καί φωτισθέντας αὐτούς ἀδελφούς μας Χριστιανούς.

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴησαν μετά τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν Ἱεραποστόλων καί τοῦ χριστεπνωνύμου πληρώματος τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Ἀμήν

Μετ' εὐχῶν καί ἀγάπης
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 

 

 

 

 


 

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.