ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (56/2009)

Ἐν Κυθήροις τῇ 10ῃ Ἀπριλίου 2009

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ΄ ἀριθ. 56/2009)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Χθές συνεθαπτόμην Σοι Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον
Ἀναστάντι Σοι,συνεσταυρούμην Σοι χθές, Αὐτός με
συνδόξασον Σωτήρ ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου»
.
(Ἀπό τόν Κανόνα τῆς Ἀναστάσεως)

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Κατά τήν περίλαμπρη καί πανευφρόσυνη αὐτή νύκτα τῆς δοξασμένης καί κοσμοχαρμόσυνης Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία καί σεῖς ὁ περιούσιος λαός τοῦ Θεοῦ, ὅλοι μαζί μέ ἕνα στόμα καί μέ μιά καρδιά, διατρανώνουμε καί διαλαλοῦμε τήν σῴζουσα ἀλήθεια καί τήν λυτρωτική χαρά τῆς ἀνθρωπότητος, πού ἐκφράζεται μέ τόν ἀκόλουθο Ἀναστάσιμο ὕμνο:

                            «ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ἐκ νεκρῶν, λύσας θανάτου τά δεσμά εὐαγγελίζου
γῆ χαράν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοί  Θεοῦ τήν δόξαν»

 

 


Ἐν Κυθήροις τῇ 10ῃ Ἀπριλίου 2009

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ΄ ἀριθ. 56/2009)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Χθές συνεθαπτόμην Σοι Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον
Ἀναστάντι Σοι,συνεσταυρούμην Σοι χθές, Αὐτός με
συνδόξασον Σωτήρ ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου»
.
(Ἀπό τόν Κανόνα τῆς Ἀναστάσεως)

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Συλλειτουργοί, Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Κατά τήν περίλαμπρη καί πανευφρόσυνη αὐτή νύκτα τῆς δοξασμένης καί κοσμοχαρμόσυνης Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία καί σεῖς ὁ περιούσιος λαός τοῦ Θεοῦ, ὅλοι μαζί μέ ἕνα στόμα καί μέ μιά καρδιά, διατρανώνουμε καί διαλαλοῦμε τήν σῴζουσα ἀλήθεια καί τήν λυτρωτική χαρά τῆς ἀνθρωπότητος, πού ἐκφράζεται μέ τόν ἀκόλουθο Ἀναστάσιμο ὕμνο:

                                  «ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ἐκ νεκρῶν, λύσας θανάτου τά δεσμά εὐαγγελίζου
γῆ χαράν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοί  Θεοῦ τήν δόξαν»

 

Ὁ μοναδικός καί ἀνυπέρβλητος θρίαμβος τοῦ Ἀναστημένου Θεανθρώπου Κυρίου μας κατά τοῦ ἀρχέκακου ἐχθροῦ μας διαβόλου καί κατά τοῦ θανάτου, τῆς φθορᾶς καί τῆς ἁμαρτίας δονεῖ τίς ψυχές καί εὐφραίνει τίς καρδιές τῶν πιστῶν. Καί τοῦτο διότι ὁ Ἀρχηγός τῆς Πίστεως καί τῆς σωτηρίας μας Ἰησοῦς Χριστός μέ τά σωτήρια Πάθη καί τήν ἔνδοξη Ἀνάστασί Του ἀπεδείχθη ὅτι εἶναι ὁ Παντοδύναμος Θεός, ὁ Νικητής τοῦ Σατανᾶ καί τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καί ὀργάνων του, ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων  καί ὁ Κύριος τῶν κυριευόντων. Γι΄ αὐτό καί βροντοφωνοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί, καυχώμενοι ἐν Κυρίῳ ˙ «οὐκέτι θάνατε κυριεύεις ˙ ὁ γάρ τῶν ὅλων Δεσπότης τό κράτος σου κατέλυσε».

Ὁ Χριστός γιά μᾶς τούς Χριστιανούς εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός μας, τό φῶς, ἡ ζωή, ἡ χαρά, ἡ εὐφροσύνη, ἡ προσωπική μας Ἀνάστασις καί ἀνόρθωσις, ὁ ἁγιασμός καί ἡ σωτηρία μας. Δέν εἶναι κάποιος ἀπόμακρος, κάποιος πού βρίσκεται σέ ἀπόστασι καί ἔξω ἀπό μᾶς. Εἶναι ἡ ὑπόθεσις τῆς ζωῆς μας, ὁ Λυτρωτής μας καί Θεός. Εἶναι τό αἰώνιο καί μοναδικό -τέλειο πρότυπο τῶν ἀνθρώπων. Ὁ πάνσοφος συνδημιουργός, ὁ τροφεύς, συντηρητής καί κυβερνήτης τοῦ σύμπαντος.

Ἡ ζωή τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ εἶναι ζωή μας, ὁ Σταυρός Του εἶναι καί δικός μας σταυρός καί ἡ Ἀνάστασίς Του προσωπική μας Ἀνάστασις, ἀφοῦ ἡ ζωή τοῦ Χριστιανοῦ πρέπει νά εἶναι ζωή ἐν Χριστῷ, ζωή σταυροαναστάσιμη. Γιατί μέ τόν σταυρό, μέ τή σταυρική ἀγωνιστική πορεία, φθάνουμε στήν Ἀνάστασι. Στήν καινούργια καί ἀναγεννημένη ζωή τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ, στή χώρα τοῦ Θείου Φωτός.

Γι' αὐτό καί στόν Ἀναστάσιμο ὕμνο, πού ἀκούσατε στήν ἀρχή, αὐτή ἡ ἀλήθεια διακηρύττεται. Τόν μεταφράζουμε στήν ἁπλῆ γλῶσσα: Χθές μαζί σου, Χριστέ μου, ἤμουνα στόν τάφο νεκρός καί σήμερα ἀνασταίνομαι μαζί μέ Σένα πού ἀναστήθηκες ἀπό τούς νεκρούς. Χθές ἤμουνα σταυρωμένος μαζί σου πάνω στό σταυρό. Σύ ὁ ἴδιος, Σωτήρα μου, δόξασέ μέ μαζί Σου καί στήν ἐπουράνια Βασιλεία Σου. Μαζί Σου στόν σταυρό, μαζί Σου στόν τάφο, μαζί Σου στήν Ἀνάστασι, μαζί Σου στή Βασιλεία Σου. Ὁ χριστιανός ἄνθρωπος εἶναι παντοῦ καί πάντοτε ἑνωμένος μέ τόν Θεάνθρωπο Σωτῆρα του.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Αὑτά τά λόγια καί αὐτές οἱ σκέψεις ἠχοῦν παράξενα στόν ταραγμένο κόσμο μας. Σ' ἕνα κόσμο, πού περνάει μιά σοβαρή οἰκονομική κρίσι, ἀλλά καί πίσω ἀπό αὐτή μία ἠθική καί πνευματική καί μία κοινωνικο - πολιτική κρίσι.

Καί αὐτό γίνεται, γιατί ξεχνάμε τό πανάγιο πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου, τήν ἀγαθότητα, τήν δύναμι, τήν πνευματική Του ἐξουσία, τήν Θεϊκή Του Βασιλεία καί τήν πάνσοφή Του πρόνοια καί ἀναζητάμε ἐπίγειους σωτῆρες, ἐπίγειους παραδείσους καί τήν ψεύτικη χαρά, πού βρίσκεται στόν πλοῦτο καί τήν χλιδή, στήν ξέφρενη ζωή καί τήν ἡδονιστική καλοπέρασι, στήν ἐφήμερη δόξα καί τίς κοσμικές ἀπολαύσεις. Λησμονοῦμε τί θά πῆ αὐτάρκεια καί ὀλιγάρκεια, οἰκονομία, προγραμματισμός καί μετρημένη, κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ζωή.

Ὅμως, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὅλα ξεπερνιοῦνται ὅταν ὑπάρχῃ τό πνευματικό μέτρο, ἡ σύνεσις, ἡ θέλησις, ἡ αὐτοκυριαρχία καί ὅταν ἔχωμε στή ζωή μας ὁδηγό καί κυβερνήτη τόν Θεάνθρωπο Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.             Ἔτσι ἐλπίζουμε, καί τό εὐχόμεθα ὁλόψυχα νά ξεπερασθῆ ἡ τριπλῆ αὐτή κρίσις στήν πατρίδα μας καί ὁλόκληρο τόν κόσμο.
Εἴθε ἡ Χάρις τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας νά ἐνισχύῃ καί νά ἐνδυναμώνῃ ὅλους μας στόν πνευματικό καί βιοτικό ἀγώνα καί τά Θεῖα δωρήματα τῆς Ἀναστάσεως Του νά εὐφραίνουν καί νά ἁγιάζουν τίς καρδιές καί τήν ὕπαρξί μας.
Εὔχομαι μέ ὅλη τήν δύναμι τῆς καρδιᾶς μου εὐλογημένο Πάσχα, Ἀνάστασι καί μέσα στίς καρδιές μας, καλήν ὑγείαν καί πλούσια τά ὑλικά καί πνευματικά ἀγαθά σέ ὅλους σας, σέ ὅλους τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Κυθηρίους καί Ἀντικυθηρίους ἀδελφούς μας, στούς ἀγαπητούς ναυτικούς μας, πού ταξιδεύουν στίς κοντινές καί μακρινές θάλασσες καί σ΄ὅλους τούς συνανθρώπους μας.

Τό ἀπόγευμα τῆς σημερινῆς Πασχαλινῆς πρώτης ἡμέρας καί ὥρα 7μ.μ. περιμένουμε ὅλους τούς συμπολίτες μας Ἱερεῖς, Ἄρχοντες καί τόν εὐσεβῆ λαόν μας στό Μοναστῆρι τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιωτίσσης γιά τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς ἀγάπης καί τήν προσφορά τοῦ πασχαλινοῦ αὐγοῦ.

Μέ Ἀναστάσιμες πατρικές εὐχές καί εύλογίες
Ὁ Μητροπολίτης


Εκτύπωση   Email