ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 2009 (55/2009)

Ἐν Κυθήροις τῇ 9ῃ Ἀπριλίου 2009

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ'  ἀριθ. 55/2009)

 

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον                       
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων

«... Δεῦτε οὖν καί ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις,  
συμπορευθῶμεν  αὐτῷ   καί συσταυρωθῶμεν   καί  νεκρωθῶμεν 
δι' αὐτόν ταῖς  τοῦ  βίου  ἡδοναῖς,  ἵνα  καί συζήσωμεν αὐτῷ ...»

(Ἰδιόμελον Μ. Ἑβδομάδος) 

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά∙
 

Ἡ πορεία καί ἡ θριαμβευτική εἴσοδος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τά Ἱεροσόλυμα, τήν ὁποία ἑορτάζομε κατά τήν σημερινή Κυριακή τῶν Βαΐων, ἦταν πορεία πρός τόν Σταυρό, πρός τό σταυρικό πάθος.

Ἐδιάβαζε ὁ Θεῖος Διδάσκαλος τίς καρδιές τοῦ λαοῦ, πού εἶχε συρρεύσει διά τήν ὑποδοχή Του, καί ἐγνώριζε ὡς Παντογνώστης τά κίνητρα καί τά ἐλατήρια τοῦ πλήθους, πού τόν ἐπευφημοῦσαν καί τόν ὑποδέχονταν ὡς κοσμικό βασιλέα μέ ὠφελιμιστικές ἐθνικές προσδοκίες, ἀλλά καί τῆς μερίδος τῶν εὐσεβῶν καί πιστῶν ἀκολούθων Του, οἱ ὁποῖοι τόν ἀποδέχονταν καί τόν ἐλάτρευαν ὡς τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτήν τοῦ κόσμου καί τῆς ἀνθρωπότητος. Ἤξευρε ὅτι τό «ὡσσανά» τῆς μάζας τοῦ ἀνωνύμου πλήθους θά τό διαδέχονταν τό «ἆρον, ἆρον, σταύρωσον αὐτόν». Πρόβλεπε ὅτι τήν θριαμβική ὑποδοχή εἰς τήν ἁγία πόλι τῆς Ἱερουσαλήμ θά τήν ἀκολουθοῦσε ἡ ὁδός τοῦ μαρτυρίου ἀπό τό πραιτώριο τοῦ Πιλάτου ὡς τόν Γολγοθᾶ.

Τό εἶχε προείπῃ, ἄλλωστε, ὀλίγον πρό τοῦ Πάθους Του ὁ Κύριος λέγων πρός τούς μαθητάς Του∙ «ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καί γραμματεῦσι καί κατακρινοῦσιν αὐτόν θανάτῳ, καί παραδώσουσιν αὐτόν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τό ἐμπαῖξαι καί μαστιγῶσαι καί σταυρῶσαι, καί τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται».    

Ἡ τελευταία αὐτή ἐπίσημη εἴσοδος τοῦ Θεανθρώπου εἰς τά Ἱεροσόλυμα ἐσήμαινε τήν ὁλοκλήρωσι τοῦ σωστικοῦ καί ἀπολυτρωτικοῦ Του ἔργου γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί τοῦ σύμπαντος κόσμου. Τόν ἐπερίμεναν τά φρικτά πάθη καί ὁ ἐπονείδιστος σταυρικός θάνατος. Ἐγνώριζε ὅτι ἐπάνω εἰς τόν σταυρόν θά κατέφερε καίριο πλῆγμα κατά τοῦ ἀρχεκάκου διαβόλου, θά κατανικοῦσε τόν θάνατο καί τή φθορά, θά ἀπέπλυνε μέ τήν σπονδή τοῦ Παναγίου Του Αἵματος τά ἁμαρτήματα τῆς ἀνθρωπότητος, τῶν ἀνθρώπων, πού θά ἐκέρδιζαν μέ τήν μετάνοια τήν σωτηρία τους καί θά ἐχάριζε τό δῶρον τῆς ἀπολυτρώσεως εἰς τούς ἀνανήφοντας ἁμαρτωλούς.     

Δέχθηκε μέ μακροθυμία τήν προδοσία τοῦ μαθητοῦ Του Ἰούδα, τήν παράδοσί Του στά χέρια τῶν παρανόμων, τούς ἐμπτυσμούς, τά μαστιγώματα, τά ραπίσματα, τούς χλευασμούς, τούς ὀνειδισμούς, τόν ἀτιμωτικό θάνατο, τόν ἐμποτισμό μέ τό ὄξος, τήν πληγή τῆς λόγχης καί γενικῶς τίς ἐκδηλώσεις τῆς ἀχαριστίας καί τῆς ἀγνωμοσύνης ἑνός πολυευεργετημένου λαοῦ.

Ἀπό τό ἑσπέρας τῆς σημερινῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων θά ὑποδεχθοῦμε τόν Νυμφίον τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός. Καί θά εἶναι ἄξιοι μακαρισμοῦ, ὅσοι μέ πνευματική ἐγρήγορσι θά τόν συναντήσουν, ἐνῷ ἀντίθετα θά εἶναι ἀνάξιοι, ὅσοι θά εἶναι βυθισμένοι στόν ὕπνο τῆς ραθυμίας καί ἀμελείας. Θά μᾶς προσκαλέσῃ ἡ Μητέρα μας Ἐκκλησία μέ τά λόγια τοῦ ὑμνῳδοῦ : «τόν Νυμφίον, ἀδελφοί, ἀγαπήσωμεν, τάς λαμπάδας ἑαυτῶν εὐπρεπίσωμεν∙ ἐν ἀρεταῖς ἐκλάμποντες καί πίστει ὀρθῇ ...».    

            Κατά τήν Θεία Λειτουργία τῆς Μεγάλης Πέμπτης, κατά τήν ὁποία ἑορτάζουμε τήν παράδοσιν τῶν Θείων καί ὑπερφυῶν Μυστηρίων θά κληθοῦμε νά γίνωμε κοινωνοί τοῦ Μυστικοῦ Θείου Δείπνου, χωρίς βεβαίως, μέ τήν ἀμετανόητη στάσι μας, νά δώσωμε στον Θεῖο Διδάσκαλο «φίλημα», ὅπως ὁ προδότης Ἰούδας. Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης μέ τήν Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν καί τήν ἀνάγνωσι τῶν 12 Ἱερῶν Εὐαγγελικῶν Ἀναγνωσμάτων θά κατανυγῇ ἡ ψυχή μας ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου μας, ἐνῷ θά ψάλλεται ὁ συγκλονιστικός ὕμνος «Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τήν γῆν κρεμάσας...Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς ...».

Ἀνήμερα τήν Μεγάλη Παρασκευή, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Ἀποκαθηλώσεως, καθώς θά βλέπωμε ἐπάνω  εἰς τόν αἱματόβρεκτο Σταυρό τόν Ἐσταυρωμένο Βασιλέα τῆς δόξης θά ἀκούωμεν ἐν πνεύματι ἀπό τό στόμα τοῦ χριστιανοῦ ποιητοῦ τά λόγια τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ : «Γιά τό δικό σου τό καλό, ἀνέβηκα εἰς τόν Σταυρό, γιά τήν ἀγάπη τή δική μου, τί ἔκανες ἐσύ παιδί μου;»

Καί καθώς μετά τήν ἀπόθεσι τοῦ Τιμίου Σώματος τοῦ Κυρίου μας ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου θά ψάλλεται κατανυκτικά τό ὑπέροχο Δοξαστικό∙ «Σέ τόν ἀναβαλλόμενον τό φῶς ὥσπερ ἱμάτιον, καθελών Ἰωσήφ ἀπό τοῦ ξύλου σύν Νικοδήμῳ ...» θά ἀναφωνοῦμε μαζί τους καί μέ ὁλόκληρο τόν Χριστώνυμο Λαό: «πῶς Σέ  κηδεύσω Θεέ μου; ἤ πῶς σινδόσιν εἱλήσω; Ποίαις χερσί δέ προσψαύσω τό σόν ἀκήρατον Σῶμα, ἤ ποῖα ᾂσματα μέλψω τῇ σῇ ἐξόδῳ Οἰκτίρμον; Μεγαλύνω τά Πάθη Σου, ὑμνολογῶ καί τήν Ταφήν Σου, σύν τῇ Ἀναστάσει κραυγάζων, Κύριε δόξα Σοι».        

Ἅγιοι Πατέρες, Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Μέ ἀφορμή τόν ἱερό ἑορτασμό τῆς σημερινῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Βαΐων ἐκάναμε μιά σύντομη διαδρομή εἰς τόν μυροβόλο κῆπο τῶν χαρίτων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, διά νά λάβωμε τά σωτήρια πνευματικά της μηνύματα.

Νά μᾶς ἀξιώσῃ ὁ ἐρχόμενος πρός τό ἑκούσιον πάθος Πολυεύσπλαγχνος καί περί πάντας ἀγαθός Κύριός μας μέ κατάνυξι καρδίας καί ἀληθινή μετάνοια, «κεκαθαρμέναις διανοίαις», νά συμπορευθοῦμε μαζί Του καί νά συσταυρωθοῦμε, μέ τό νά νεκρωθοῦμε γιά Χάρι Του ὡς πρός τίς ἐφάμαρτες ἡδονές τῆς ζωῆς, γιά νά συζήσωμε καί νά συναναστηθοῦμε πνευματικά μαζί μέ Αὐτόν.

Νά μᾶς χαρίσῃ ὁ τρισευλογημένος Κύριος καί Θεός μας τήν χαρά, τό φῶς, τήν εἰρήνη, τήν εὐλογία καί τήν ἀγάπη τῆς πανενδόξου Ἀναστάσεώς Του καί πνευματική εὐφροσύνη καί ἀγαλλίασι καθ' ὅλη τήν Λαμπροβδομάδα, τήν νέα-Διακαινήσιμη Ἑβδομάδα.

Νά μᾶς χαριτώσῃ ὅλους, ἀκόμη, ὁ Πανάγαθος ὥστε ἐδῶ στό νησί μας, πού ἔχουμε καί τήν δεύτερη μεγάλη χαρά, τιμή καί εὐλογία νά λιτανεύεται αὐτές τίς λαμπρές καί μεγάλες ἡμέρες ἡ Πανάχραντη Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας ἀπό ἐνορία σέ ἐνορία καί ἀπό κωμόπολι σέ κωμόπολι, ὅλοι μαζί μονοιασμένοι καί ἀγαπημένοι νά τήν ὑποδεχόμαστε καί νά τήν προπέμπουμε μέ βαθειά αἰσθήματα εὐλάβειας καί τιμῆς, συνοδεύοντάς την μέ μέθεξι ψυχῆς, ἱερή λιτανευτική πομπή καί πασχαλινούς ὕμνους, μέ δεήσεις, προσευχές καί ὁλόθερμες εὐχαριστίες.

Καλή καί εὐλογημένη ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα καί γεμᾶτο Θεῖες εὐλογίες καί δωρεές τό Ἅγιο Πάσχα.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 


Εκτύπωση   Email