Η ΙΕΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (43/2008)

                                                                          Ἐν Κυθήροις τῇ 31ῃ Ἰουλίου 2008

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  (ὑπ'  ἀριθ. 43/2008)

                       Πρός
                       Τόν Ἱερόν Κλῆρον
                       καί τόν Χριστώνυμον λαόν

                       τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
                       Κυθήρων & Ἀντικυθήρων 

                                                     «Ὡς κοινόν φυλακτήριον, ὡς πηγήν ἁγιάσμα-
                                                     τος,  τόν  Σταυρόν  τόν  Τίμιον  ἀσπασώμεθα
                                                     καί γάρ κοιμίζει παθήματα, καί παύει νοσήμα-
                                                τα, καί παντοίων ἀλγεινῶν, ἀπαλλάττει τούς                                                      κάμνοντας ...»
(Προσόμοιον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ) 

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,
Καλό καί εὐλογημένο Δεκαπενταύγουστο!
 

         Μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας καί τήν σκέπη τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας ἄρχισε ἡ ἱερά περίοδος τοῦ Δεκαπενταυγούστου.

          Σύντομη καί προπαρασκευαστική ἡ περίοδος αὐτή τῆς Παναγίας μας. Μέ τήν νηστεία καί τήν προσευχή, τίς μικρές καί μεγάλες Παρακλήσεις, μέ τήν μετάνοια καί τόν πνευματικό ἀγῶνα θά φθάσωμε, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τήν μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεομήτορος, στό μικρό αὐτό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ.

 

        Ἡ πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πού γιορτάζουμε τήν 1η Αὐγούστου, δηλ. ἡ λιτάνευσις τοῦ Τιμίου Ξύλου εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων, καθ' ὅλον τόν Δεκαπενταύγουστο, πού ἐγίνετο κατά τό παλαιόν ἔθος πρός ἀποτροπήν τῶν λοιμικῶν νόσων καί ἀσθενειῶν, ἀναβιώνεται σήμερα μέ τήν περιφορά καί τήν Ὕψωσι τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ εἰς τό μέσον τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν. Καί ἀποβαίνει ἡ ἱερά αὐτή λιτάνευσις ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς ἴασιν τῶν ψυχικῶν καί σωματικῶν νοσημάτων, ὅταν προσβλέπωμε μέ πίστι καί εὐσέβεια εἰς τό ἱερώτατο αὐτό σύμβολο τῆς θυσίας καί τόν Ἐσταυρωμένον Κύριον καί Θεόν μας.

          Οἱ ἅγιοι Μακκαβαῖοι παῖδες, ἐπίσης, μέ τήν ἁγία μητέρα τους Σολομονή καί τόν ἐμπνευσμένο διδάσκαλό τους Ἐλεάζαρο μᾶς ἐνισχύουν καί μᾶς τονώνουν εἰς τό ἀγώνισμα τῆς νηστείας μέ τήν αὐστηρή καί μέχρι τοῦ φρικτοῦ μαρτυρίου των προσήλωσι στούς πατρῴους θρησκευτικούς των νόμους, πού καθώριζαν τήν νηστεία καί ἀποχή τους ἀπό ὡρισμένες ζωϊκές τροφές.

          Καί ἡ Ἁγία Ὁσιοπαρθενομάρτυς Ἐλέσα, ἡ Προστάτις καί Ἔφορος τῆς νήσου μας, μέ τήν νεανική της ἁγνότητα καί ἀφοσίωσι στόν Χριστό, μέ τήν ὑποδειγματική θεοσέβειά της, μέ τόν ἔνθεο πόθο της νά ἀσκητεύση στά ἐρημικά τότε Κύθηρα, μέ τή θαρρετή ὁμολογία τῆς πίστέως μας καί τήν ἄρνησι νά ὑποκύψη στίς πιέσεις τοῦ εἰδωλολάτρη πατέρα της γιά νά λατρεύση τά ἄψυχα εἴδωλα, καί πρό πάντων μέ τό φρικτό μαρτύριό της ἀπό τά ἀνόσια χέρια τοῦ ἀσεβοῦς πατέρα της, ὁ ὁποῖος «καί ἀλάστωρ καί φονεύς καί τύραννος» ἔγινε γι' αὐτή, μᾶς ἐμπνέει καί μᾶς παρακινεῖ στήν εὐάρεστη Θεία Λατρεία καί στήν ἀληθινή μετάνοια καί εὐσέβεια

Ἅγιοι Πατέρες καί ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

          Ἀσπαζόμεθα τόν Τίμιο Σταυρό ὡς κοινό φυλακτήριο καί ὡς πηγή ἁγιάσματος καί ἱκετεύουμε νά ἀποκομίσωμε μέ τή Χάρι τοῦ Κυρίου μας καί τίς ἱκεσίες τῆς Παναγίας μας τήν θεραπεία τῶν ψυχικῶν καί σωματικῶν παθημάτων καί νοσημάτων καί ὅλων τῶν ἀλγεινῶν.

          Οἱ πνευματικές εὐκαιρίες αὐτῆς τῆς σύντομης περιόδου εἶναι πολλές καί σημαντικές. Ἡ Παναγία μας μᾶς σκεπάζει ἰδιαίτερα καί μᾶς περιφρουρεῖ ὅλες αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου. Ἀφουγκράζεται μέ πολλή στοργή καί ἐνδιαφέρον τά αἰτήματα τῶν καρδιῶν μας καί σπεύδει νά τά ἐκπληρώση. Μᾶς χειραγωγεῖ πνευματικά καί ὁδηγεῖ στόν δρόμο τῆς μετανοίας καί στό λιμάνι τῆς σωτηρίας. Εἶναι «πάντων θλιβομένων ἡ χαρά, καί ἀδικουμένων προστάτις, καί πενομένων τροφή, ξένων τε παράκλησις καί βακτηρία τυφλῶν, ἀσθενούντων ἐπίσκεψις, καταπονουμένων σκέπη καί ἀντίληψις καί ὀρφανῶν βοηθός...».

          Εὔχομαι εἰς ὅλους σας ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου πλούσιο τόν θεῖο φωτισμό καί τήν χαρίτωσι τῆς ζωῆς σας κατά τήν εὐλογημένη αὐτή περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἰδιαίτερη τήν εὐλογία καί ἐνδυνάμωσι εἰς τούς ἀγαπητούς μας «δεκαπεντιστές» καί εἰλικρινῆ μετάνοια εἰς ὅλους τούς χριστιανούς.

          Καί ἐπί τούτοις διατελῶ,

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


Εκτύπωση   Email