Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ (44/2008)

                                                   Ἐν Κυθήροις τῇ 13ῃ Αὐγούστου 2008

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ'ἀριθ. 44/2008)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

 «Ἄγγελοι τήν Κοίμησιν τῆς Παρθένου, ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο,
πῶς ἡ Παρθένος ἀπαίρει, ἀπό τῆς γῆς εἰς τά ἄνω»

 Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

          Μετά τήν σύντομη, ἀλλά πολύ εὐλογημένη καί ἁγία περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἐφθάσαμε στήν λαμπρή ἡμέρα τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

          Χαρακτηρίζεται ὡς λαμπρή ἡ ἡμέρα αὐτή, ὡς Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ, παρά τό συγκινησιακόν μέρος της, λόγῳ τοῦ συγκλονιστικοῦ χωρισμοῦ τῆς Παναγίας μας ἀπό τούς ἁγίους Ἀποστόλους καί τά οἰκεῖα καί γνώριμα πρόσωπα τοῦ περιβάλλοντός της καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκείνης κοινότητος.


          Καί εἶναι λαμπρή καί πανευφρόσυνη ἡ ἑορτή αὐτή τῆς Θεομήτορος, διότι ἡ ἁγία Κοίμησίς της ὑπῆρξε πανένδοξη καί τρισμακάρια. Ἄγγελος Κυρίου, ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, τῆς διεμήνυσε τρεῖς ἡμέρες ἐνωρίτερα τήν ἱερή της ἐκδημία. Ἡ καρδιά της ἐσκίρτησε ἀπό χαρά καί ἀγαλλίασι γιατί ἔφθασε ἡ ποθητή ὥρα, πού  θά μετέβαινε ἀπό τά γήϊνα πρός τά οὐράνια, ἀπό τά ἐγκόσμια πρός τά ὑπερκόσμια καί θά συναντοῦσε τόν ἀγαπημένον της Υἱόν καί Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν.

          Ἀπόστολοι καί ἅγιοι Ἱεράρχαι ἀπό τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης «ὑπό νεφῶν μεταρσίως αἰρόμενοι» συναθροίσθησαν εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ καί «καταλαβόντες τό πανάχραντον  καί ζωαρχικόν σκῆνος τῆς Πανάγνου Θεοτόκου ἐξόχως ἠσπάζοντο», κατά τήν ἱεράν ὑμνῳδίαν. Οἱ δέ ὑπέρτατες οὐράνιες Ἀγγελικές Δυνάμεις, μαζί μέ τόν Δεσπότην Χριστόν, ἀφοῦ παρέστησαν, τό θεοδόχον καί πανάγιο σῶμα της προπέμπουν, κυριαρχούμενες ἀπό ἱερό δέος. Κατά τρόπον δέ ὑπερκόσμιον συνόδευαν τήν παναγίαν της ψυχήν καί ἀοράτως ἔκραζαν πρός τίς ἀνώτερες οὐράνιες ταξιαρχίες˙ «Ἰδού ἡ Παντάνασσα Θεόπαις παραγέγονεν», ἔχει φθάσει δηλαδή εἰς τά οὐράνια σκηνώματα. «Ἄρατε  πύλας καί ταύτην  ὑπερκοσμίως ὑποδέξασθε, τήν τοῦ ἀεννάου φωτός Μητέρα».

          Μέ τόν ὑπερθαύμαστο αὐτό τρόπο «εἰς τά οὐράνια ἡ νοερά της ψυχή, εἰς τόν Παράδεισον ἡ καθαρά της σκηνή, μετατεθεῖσα ἐκ φθορᾶς ἀγάλλεται» . Ἡ θριαμβευτική αὐτή καί πανηγυρική ἄνοδος τῆς παναγίας ψυχῆς της εἰς τά οὐράνια σκηνώματα τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας εἶναι ὑπόθεσις  μεγάλης πνευματικῆς χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως διά τόν πιστόν λαόν τοῦ Θεοῦ καί ἑορτή λαμπρή καί πανευφρόσυνη.

          Ἀνέκαθεν, τέτοια λαμπρά ἑόρτια γεγονότα τῆς Χριστιανωσύνης  ὁ εὐσεβής καί φιλόχριστος λαός μας τά ἑορτάζει πανηγυρικά, μετά τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ δημοτικούς καί παραδοσιακούς χορούς καί τραγούδια, μέ γιορτινά συμπόσια καί συνεστιάσεις, μέ χαρές καί πανηγύρια.

          Μία παρόμοια ἑορταστική χαρά θά μᾶς προσφέρουν τά παιδιά μας τήν Κυριακή τό βράδυ 17 Αὐγούστου, ἀπό ὥρα 8 ἕως 9:30 περίπου στό ἐξωτερικό προαύλιο τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας. Τά παιδιά μας πού ἐκπαιδεύονται στό χορευτικό συγκρότημα τοῦ Λεοντσινείου Πνευματικοῦ Κέντρου Κεραμωτοῦ θά παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς ἀφιερωμένους στήν Παναγία μας καί ἄλλους τοπικούς δημοτικούς χορούς, μέ τή συνοδεία τοῦ τοπικοῦ μουσικοῦ συγκροτήματος.

          Στό δεύτερο μέρος τῆς ἐκδηλώσεως οἱ τρόφιμες τῆς ἐκκλησιαστικῆς Στέγης «Ἡ Ἁγία Ταβιθά» Λεβαδείας , μαθήτριες Δημοτικοῦ, Γυμνασίου-Λυκείου καί φοιτήτριες, θά τραγουδήσουν, μέ τή συνοδεία ὀργάνων, χριστιανικά τραγούδια, τά περισσότερα κατασκηνωτικά ( ὡρισμένα ἀπό αὐτά ἀφιερωμένα στήν Παναγία μας) , μιά καί τό ἐκκλησιαστικό αὐτό Ἵδρυμα διοργανώνει ὅλο τό καλοκαῖρι μία ἀπό τίς καλύτερες καί πιό συγκροτημένες χριστιανικές κατασκηνώσεις ὅλης τῆς Ἑλλάδος στά ὑψώματα τῆς Ἀράχωβας Βοιωτίας.

          Μαζί μέ τό μουσικό αὐτό πρόγραμμα τά παιδιά αὐτά θά μᾶς παρουσιάσουν δύο σύντομα θεατρικά σκέτς ἀπό τήν κατασκηνωτική τους ζωή.

          Πρόκειται γιά μία εὐχάριστη ψυχαγωγική καί πνευματική εὐκαιρία, στά πλαίσια τοῦ πανηγυρικοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παναγίας, καί σᾶς παρακαλῶ νά  τήν παρακολουθήσετε μέ τά ἀγαπημένα σας πρόσωπα. Πρίν ἀπό τήν ἐκδήλωσι αὐτή, ὥρα 7μ.μ. θά ψαλῆ στήν  Μυρτιδιώτισσά μας ἡ Παράκλησις τῆς Παναγίας μας.

          Ἀκόμη, παρακολουθώντας αὐτή τήν ἐκδήλωσι θά λάβετε γνῶσι καί κάποια γεῦσι τῆς ζωῆς καί τῆς σημαντικῆς προσφορᾶς τῶν ἐκκλησιαστικῶν κατασκηνώσεων πρός τά παιδιά καί τούς νέους.

          Ὅπως διαβάσατε καί πληροφορηθήκατε ἀπό τό τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Παναγία Μυρτιδιώτισσα», ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων ἀπέκτησε τίς δικές της χριστιανικές κατασκηνώσεις σέ  οἰκοπεδικό χῶρο 12 στρεμμάτων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Θεοδώρου, δεξιά τῷ εἰσερχομένῳ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν.

          Ἔχουν ἤδη ληφθῆ οἱ ἀπαραίτητες ἐγκρίσεις, τό καταστατικό τῶν ἐκκλησιαστικῶν κατασκηνώσεών μας ἔχει δημοσιευθῆ εἰς τήν Ἐφημερίδα της Κυβερνήσεως καί ἔχει ἤδη διορισθῆ τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἱδρύματος αὐτοῦ. Ἀπομένει τώρα ἡ ἔγκρισις τῶν ἀρχιτεκτονικῶν σχεδίων διά τίς κτιριακές καί λοιπές ἐγκαταστάσεις καί ἡ σχετική ἄδεια διά νά ἀρχίσουν τά ἔργα. Ἡ ἠθική κάι ὑλική συμπαράστασις καί ἡ ἀγαστή συνεργασία ὅλων μας θά φέρη σύντομα τό ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα.

          Ἔτσι τά παιδιά μας πού διαμένουν στά Κύθηρα, ἀλλά καί ἐκεῖνα πού διαβιοῦν καί  σπουδάζουν στό λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς, καθώς ἐπίσης καί τά παιδιά τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς εὑρισκομένων Κυθηρίων καί Ἀντικυθηρίων ἀδελφῶν μας θά εἶναι εὐπρόσδεκτα στίς Κατασκηνώσεις μας, ὅπου θά βρίσκουν ὑγιεινό περιβάλλον, ὑγιεινή διατροφή κάι ὑγιεινή πνευματική ἀτμόσφαιρα μέ πολλές πνευματικές, ψυχαγωγικές καί μορφωτικές - ἠθοπλαστικές εὐκαιρίες.

          Εὐχόμενος ἀπό καρδίας πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί κραταιά τήν σκέπη καί προστασία της Θεομήτορος, διατελῶ,

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης


Εκτύπωση   Email