Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ (45/2008)

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

(ὑπ'ἀριθ. 45/2008)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

 Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

          Καλή καί εὐλογημένη ἀπό τόν Πανάγαθο Κύριό μας ἡ νέα Ἐκκλησιαστική χρονιά, πού ἄρχισε ἀπό τήν 1η Σεπτεμβρίου.

          Τό ἑορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ Δεσποτικές, Θεομητορικές καί οἱ ἑορτές τῶν Ἁγίων μας θά ἀνακυκλωθοῦν διά μίαν ἀκόμη φοράν. Καλούμεθα καί κατά τό νέο αὐτό ἐκκλησιαστικό ἔτος νά προσεγγίσωμε πιό συνειδητά τήν Ἁγιοπνευματική χριστιανική ζωή, ἤ μᾶλλον νά ἀνοίξωμε τήν ψυχή καί τήν καρδιά μας, τόν νοῦ καί ὅλη μας τήν ὕπαρξι εἰς τόν Κυρίαρχο καί Δεσπότη τῆς ζωῆς μας Ἰησοῦ Χριστό, τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή μας καί νά ἐφαρμόσωμε μέ περισσότερη θέρμη ψυχῆς τό Πανάγιο θέλημά Του στή ζωή μας. Νά βαδίσωμε στά ἴχνη τῶν Ἁγίων μας, ἀκολουθώντας τήν θεοφιλῆ πορεία των καί δίνοντας τήν χριστιανική μαρτυρία, ὅπως ἐκεῖνοι, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων τήν ὑπέγραψαν καί μέ τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου των.

          Μέ πολλή πνευματική χαρά καί εὐφροσύνη ψυχῆς θά ἤθελα στήν ἀρχή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους νά σᾶς γνωστοποιήσω τήν ὕπαρξι ἑνός ἀκόμη τοπικοῦ μας Ἁγίου, ὁ ὁποῖος γιά πρώτη φορά γιορτάσθηκε ἐφέτος, στίς 4 Σεπτεμβρίου στό νησί μας, ἐψάλη ἡ πρόσφατα ἐκδοθεῖσα Ἱερά Ἀκολουθία Του καί ἱστορήθηκε πρό καιροῦ ἡ ἁγία εἰκόνα του.

          Πρόκειται γιά τόν Ἅγιο Ἄνθιμο τόν τυφλό Ἱεραπόστολο ἀπό τήν Κεφαλληνία, κτήτορα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, πού εὑρίσκεται στήν τοποθεσία Ἀγριολίες Κυθήρων, τήν ὁποία ἔκτισε τό ἔτος 1773, πού ἔφθασε ἀπό τήν Κρήτη στό νησί μας.

          Τό βιογραφικό τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου ἔχει ἐν συντομίᾳ ὡς ἑξῆς :

          Ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος γεννήθηκε στό Ληξούρι τῆς Κεφαλλονιᾶς τό 1727, ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς. Ὀνομαζόταν Ἀθανάσιος Κουρούκλης. Ἑπτά ἐτῶν τυφλώθηκε ἀπό τήν ἐπιδημία τῆς εὐλογιᾶς. Θεραπεύθηκε θαυματουργικά στό ἕνα μάτι, ὕστερα ἀπό τήν τέλεσι σαρανταλείτουργου. Ἔτσι, ἠμπόρεσε νά λάβει τήν βασική μόρφωσι.

          Ὁ νεαρός Ἀθανάσιος, ἐργάσθηκε γιά λίγα χρόνια ὡς ναυτικός. Στήν περίοδο ὅμως αὐτή ἔχασε ἐντελῶς τό φῶς του. Σέ ἡλικία 20-25 ἐτῶν, ἐκάρη μοναχός, πιθανότατα στή Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Λεπέδων τῆς πατρίδος του καί στή συνέχεια ἀνεχώρησε γιά τό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου ἀσκήθηκε αὐστηρά καί ἔγινε μεγαλόσχημος Μοναχός, πιθανόν στή Μονή Ἰβήρων.

          Μετά τό Ἅγιον Ὄρος, ἐπισκέφθηκε τή Χίο, τή Σίφνο, τήν Πάρο, τήν Νάξο, τήν Ἴο, τή Σίκινο, ὅπου ἔκτισε Μονή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τά Ἱεροσόλυμα, τό Καστελλόριζο, ὅπου ἔκτισε Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί κατόπιν τήν Ἀστυπάλαια, ὅπου ἔκτισε  Μονή τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσας καί ἔμεινε ἀρκετά χρόνια ἐκεῖ. Οἱ κάτοικοι τοῦ νησιοῦ τόν θεωροῦν προστάτη καί πολιοῦχο τους.

          Κατόπιν πῆγε στά Σφακιά τῆς Κρήτης, ὅπου ἔκτισε Μονή τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, ἦλθε στά Κύθηρα, ὅπου τό 1773 ἔκτισε Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου, πέρασε στήν Πελοπόννησο, στή Ζάκυνθο καί τέλος στήν πατρίδα του. Κατοίκησε στή Μονή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Λεπέδων, τήν ὁποία ἀνακαίνισε ἐκ βάθρων καί τή μετέτρεψε σέ γυναικεῖο κοινόβιο.

          Ἐκεῖ ἐκοιμήθη καί ἐτάφη στίς 4 Σεπτεμβρίου 1782.

          Σέ ὅλη του τή ζωή ὁ Ἅγιος διατήρησε θαυμαστή ἀσκητικότητα : διαμονή σέ σπήλαιο, σιδηροφορία, λιτοφαγία, ἀγρυπνία καί ἀδιάλειπτη προσευχή.

          Ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος, ὡς ἄλλος Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός, στίς ἱεραποστολικές του περιοδεῖες στά νησιά, μαζί μέ τό κτίσιμο Μονῶν καί σχολείων, δίδασκε στό λαό τήν ἀγάπη, προέλεγε στούς πιστούς τά μέλλοντα, θεράπευε ἀσθενεῖς καί μέ τό παράδειγμά του βοηθοῦσε τούς Χριστιανούς. Ἐπί 30 χρόνια ἀγωνίστηκε, παρά τήν τύφλωση καί τίς ἀσθένειές του, νά κηρύξη στόν κόσμο τό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου.

          Ἡ ἐπίσημη πρᾶξις  ἁγιοκατατάξεώς του ἔγινε τό 1974.

          Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 4ην Σεπτεμβρίου.

Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

          Τό Παναγιοσκέπαστο καί ἁγιοβάδιστο νησί μας ἔχει ἕνα ἀκόμη ἀκοίμητο πρέσβυ καί ἀντιλήπτορα, τόν Ἅγιο Ἄνθιμο ἀπό τήν Κεφαλληνία, ὁ ὁποῖος ἐτίμησε καί ἁγίασε μέ τήν ἀσκητική καί ἁγιοπνευματική του παρουσία τόν εὐλογημένο τόπο μας. Τιμή, πνευματική χαρά καί ἰδιαίτερη εὐλογία δι' ὅλους μας.

          Στίς 4 Σεπτεμβρίου ἐτελέσθησαν ὅλες οἱ ἱερές Ἀκολουθίες στό παλαιό αὐτό Μοναστῆρι τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στίς Ἀγριολίες, (Μέγας Ἑσπερινός, Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία) καί μέ τόν τρόπο αὐτό ἔγινε ἡ ἀρχή τοῦ ἐπισήμου κατ' ἔτος ἑορτασμοῦ τοῦ ἀγνώστου εἰς τούς περισσοτέρους νέου τοπικοῦ μας Ἁγίου.

          Θεοῦ θέλοντος, ἀπό τήν ἑπόμενη χρονιά, ἀφοῦ ἤδη γνωστοποιεῖται ἡ ἁγία μορφή καί ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου στό νησί μας, θά τιμᾶται ὁ ἅγιος μέ παλλαϊκή συμμετοχή. Νά ἔχωμε τήν εὐλογία καί τήν προστασία του.

          Καί ἐπί τούτοις εὐχόμενος εἰς ὅλους σας καί εἰς τούς ἀποδήμους Κυθηρίους ἀδελφούς μας εὐλογημένο καί καρποφόρο τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος, διατελῶ

Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες
Ὁ Μητροπολίτης 

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


Εκτύπωση   Email