Slide background
Slide background

 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ΄ ἀριθ. 47/2008)


Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τό προοίμιον, καί τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις ˙ ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ Παρθένος δεικνυται καί τόν Χριστόν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλεται...» (Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων της Θεοτόκου)

                        Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
                        Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
          Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡδήγησε διά μίαν ἀκόμη φοράν τά βήματά μας εἰς τό ἱερό στάδιο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων.
          Ἡ Ἁγία αὐτή περίοδος τῆς νηστείας εἶναι ἐλαφρότερη ἀπό τήν αὐστηρά νήστιμη περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα. Κατά τήν ἱερή νηστεία πού ἄρχισε καταλύεται τό ψάρι (μέχρι τήν 17ην Δεκεμβρίο, ἑορτή τοῦ Ἁγίου ΔιονυσίουΑἰγίνης)  καί οἱ ὑπόλοιπες ἡμέρες τῆς ἑβδομάδες, πλήν τῆς Τετάρτης καί τῆς Παρασκευῆ ἔχουν κατάλυσιν ἐλαίου. Πιό εὔκολη ἡ νηστεία αὐτή ὡς πρός τίς ὑλικές τροφές, ἀλλά ὡς πρός τήν πνευματική νηστεία δέν ἀλλάζει τίποτε. Πρέπει, δηλαδή, ὅπως καί κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά νηστεύωμε τό ἴδιο στόν πνευματικό τομέα. Νά καταπολεμᾶμε τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας, νά ἔχωμε ἐγκράτεια γλώσσης, ἀποχή ἀπό τό θυμό, ἀποφυγή τῆς κατακρίσεως, τοῦ ψεύδους, τῆς ἐπιορκίας, τῶν ἐφαμάρτων σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν κάι ἡδονῶν, τῆς ἀδικίας, τῆς συκοφαντίας, τῆς μέθης, τῆς ὀλιγοπιστίας καί ὅλων τῶν ἁμαρτωλῶν κινήσεων καί πράξεων.       

            Ἡ Θεομητορική ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ὁπότε ψάλλουμε πανηγυρικά: «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τό προοίμιον, καί τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις...» μέ τό πνευματικό της μήνυμα δυναμώνει τά πτερά μας διά τήν σωματική καί πνευματική νηστεία.
          Τά ἱερά Εἰσόδια τῆς Θεομήτορος εἶναι τό προανάκρουσμα καί τό προμήνυμα τῶν μεγάλων Εἰσοδίων τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας στόν κόσμο, πού ἑορτάζει πανηγυρικά σύμπας ὁ χριστιανικός κόσμος κατά τήν μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, τήν Μητρόπολιν αὐτή τῶν ἑορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης. «Ὁ Πατήρ ηὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρε ἐγένετο καί ἡ Παρθένος ἔτεκε Θεόν ἐνανθρωπήσαντα ». Μέ τό γεγονός τῶν ἱερῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ναόν τοῦ Θεοῦ ἔχουμε τήν ἀρχή τῆς ὑλοποιήσεως τῆς εὐδοκίας τοῦ Θεοῦ διά τήν πραγμάτωσιν τοῦ σχεδίου τῆς σωτηρίας τῆς ἀνθρωπότητος, πού ἔγινε μέ τό ἱερό καί παράδοξο Μυστήριο τῆς Θείας ἐνανθρωποιήσεως. «Ἀνθρωπος γίνεται Θεός ἵνα Θεόν τόν ἄνθρωπον ἀπεργάσῃται».

                                                                          Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
                                                                          Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,
          Κατά τήν πανευφρόσυνη ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ψάλλουμε σέ πανηγυρικό τόνο: «ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται καί τόν Χριστόν τοίς πᾶσι προκαταγγέλεται». Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Θεόπαις Μαριάμ,
ἡ Παναγία μας, εἰσάγεται μέ ἱερή μεγαλοπρέπεια εἰς τόν Ναόν τοῦ Θεοῦ καί τό κοσμοχαρμόσυνο αὐτό γεγονός προμηνύει σέ ὅλους τήν κοσμοσωτήριο ἔλευσι τοῦ Θεανθρώπου τοῦ Σωτήρος τοῦ κόσμου.
          Καλούμεθα ὅλοι μας, μικροί καί μεγάλοι, νά ἐπωφεληθοῦμε ἀπό τήν πνευματική αὐτή εὐκαιρία τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων. Νά νηστεύσωμε σωματικά καί πνευματικά. Νά μετανοήσωμε εἰλικρινά διά τά ἐν γνώσει καί ἀγνοίᾳ, τά κατά νοῦν καί διάνοιαν καί τά ἐν ἔργῳ καί λόγῳ σφάλματα μας καί νά τρέξωμε μέ χαρά, θάρρος καί ἐλπίδα στόν πνευματικό μας πατέρα τόν ἐξομολόγο μας, γιά νά λυτρωθοῦμε μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας. Οἱ πνευματικοί μας πατέρες μέ ἰδιαίτερη χαρά καί στοργή θά ἀναμένουν.
          Εὐχόμενος ἀπό καρδίας καλή καί εὐλογημένη Τεσσαρακοστή καί εἰρηνικά καί ἅγια Χριστούγεννα διατελῶ,
                                                        Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
                                                                     Ὁ Μητροπολίτης
                                                              † Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.