ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48/2008

 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ΄ ἀριθ. 48/2008)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Σπαργάνοις σου λύεις, σειράς παραπτώσεων˙ τῇ πολλῇ πτωχείᾳ δέ πάντας καταπλουτίζεις Οἰκτίρμον...» (Προεόρτιον Τροπάριον)

                                Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
                                Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,                       

            Πλησιάζουμε τήν μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καί οἱ προεόρτιοι ὕμνοι προετοιμάζουν νοῦν, ψυχήν καί καρδίαν διά νά δεχθοῦμε μέ ἀγαλλίασι  καί εὐφροσύνη τό κοσμοχαρμόσυνο καί κοσμοσωτήριο λυτρωτικό μήνυμα τῆς Θείας Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου. «Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε».
            Εὐεργετηθέντες καί εὐεργετούμενοι διαρκῶς ἀπό τό πλούσιο Θεῖο ἔλεος καί τόν μέγαν πλοῦτον τῆς Θείας Ἀγάπης καί φιλανθρωπίας δοξάζουμε τόν Πανάγαθο Θεό γιά ὅλες τίς φανερές καί ἀφανεῖς εὐεργεσίες καί δωρεές, πού ἀκατάπαυστα καί ἄφθονα μᾶς χορηγεῖ.
            Μέ τά σπάργανά Σου, δηλ. μέ τήν Θεία ἐνανθρώπησί Σου, εἶπε προηγουμένως ὁ ἱερός Ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας μας, μᾶς ἐλευθερώνεις ἀπό τίς σειρές, ἀπό τόν κλοιό τῶν ἁμαρτημάτων καί τῶν παραβάσεων μας. Μέ τήν πολλή δέ πτωχεία, τήν μεγάλη ταπείνωσι καί τήν στέρησι αὐτῶν τῶν ἀναγκαίων βιοτικῶν ἀγαθῶν, ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὅλους τούς πιστούς καί ἀφοσιωμένους δούλους Σου, τούς γεμίζεις μέ ἄφθαρτα πνευματικά πλούτη, μέ πλούσιες Θεῖες δωρεές καί εὐλογίες, Ἐσύ πού εἶσαι ὁ Οἰκτίρμων καί Ἐλεήμων, ἡ ἀνεξάντλητη πηγή τῆς ἀγαθότητος καί φιλευσπλαγχνίας.

           

              Μέ ἀνάλογα αἰσθήματα βαθειᾶς εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως ἄς γιορτάσουμε καί πάλι τήν μεγάλη αὐτή γιορτή τῆς Χριστιανοσύνης, τήν γιορτή τῆς ἀπέραντης ἀγάπης καί τῆς ἀπροσμέτρητης φιλανθρωπίας.
            Τά εὐγενῆ, ὅμως, αὐτά καί εὐσεβῆ αἰσθήματα πρός τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή καί Εὐεργέτη τῆς ἀνθρωπότητος καί τοῦ καθενός ἀπό μᾶς δέν εἶναι δυνατόν νά μᾶς κρατήσουν ἀδρανεῖς καί ἀδιάφορους μπροστά στόν συνάνθρωπό μας. Αὐτόν πού πάσχει καί ὑποφέρει, αὐτόν πού στερεῖται τά ἀναγκαῖα  ὑλικά ἀγαθά, αὐτόν πού δέν ἔχει τήν ἀπαραίτητη ἰατροφαρμακευτική περίθαλψι, αὐτόν πού, κατά τόν Προφητάνακτα καί ἱερό ψαλμῳδό Δαβίδ εἶναι «πτωχός καί πένης».

                        Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
                        Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,
            Κι΄ ἐφέτος, γιά τέταρτη χρονιά θά διενεργηθῆ ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης στήν Ἱερά Μητρόπολί μας. Ἀπό τήν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου καί κατά τίς ἑπόμενες ἡμέρες 8,9,10,11,12 θά περάσουν ἀπό τό σπίτι ἤ τό κατάστημά σας οἱ ἀρμόδιοι γιά τόν ἔρανο στήν κάθε ἐνορία, δηλ., ὁ Ἱερεύς μέ τούς συνεργάτες του ἐπιτρόπους ἤ ἄλλους βοηθούς καί συμπαραστάτες τῆς ἐνορίας, γιά νά παραλάβουν τή δική σας ἐνίσχυσι, γιά τούς πτωχούς καί ἀνήμπορους τοῦ τόπου μας.
            Ἡ βοήθειά σας ἠμπορεῖ νά εἶναι μικρή καί ἐλάχιστη ἤ μεγαλύτερη κατά τήν οἰκονομική σας δυνατότητα καί κυρίως κατά τήν προαίρεσι τῆς καρδιᾶς σας. «Ἱλαρόν δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός».
            Τό προϊόν τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης θά δηλωθῆ ἀπό τούς Ἱερεῖς μας στίς ἀρχές τῆς ἑπόμενης ἑβδομάδας στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μαζί μέ τά ὀνόματα τῶν πτωχῶν καί ἐμπερίστατων ἀδελφῶν μας. Παράλληλα θά κινηθῆ καί κατά τόν μῆνα αὐτό ἡ Ὁμάδα Κοινωνικῆ ς Φροντίδας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μας, οὕτως ὥστε οἱ δύο αὐτές προσπάθειες, μέ μία καλή καί ἁρμονική συνεργασία, νά ἀποδώσουν τό καλύτερο, αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες, γιά τήν ἀνακούφισι τοῦ πόνου καί τῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν τῶν συνανθρώπων μας. Ἔτσι, θά νοιώσουμε καί θά βιώσουμε πιό καλά καί πιό χριστιανικά τά Χριστούγεννα. 
            Εὐχόμενος σέ ὅλους σας πλούσια τά Θεῖα δωρήματα στή ζωή σας, καλή ὑγεία καί ἀφθονοπάροχη τήν Θεία Χάρι κατά τίς ἅγιες αὐτές ἡμέρες σέ σᾶς καί στίς οἰκογένειες σας, διατελῶ,
                                                                   Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη
                                                                         Ὁ Μητροπολίτης


Εκτύπωση   Email