ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (49/2008)

Ἐν Κυθήροις τῇ 19ῃ Δεκεμβρίου 2008


ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

(ὑπ΄ ἀριθ. 49/2008)

Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Μετά τοῦ Ἀστέρος δράμε καί μετά Μάγων δωροφόρησον χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν. Μετά ποιμένων δόξασον, μετά Ἀγγέλων ὕμνησον, μετά Ἀρχαγγέλων χόρευσον. Ἔστω κοινή πανήγυρις Οὐρανίων καί ἐπιγείων Δυνάμεων» (Λόγος ΛΗ’  Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

            Εὐλογημένα, εἰρηνικά, ἅγια, Πνευματοφόρα καί δωροφόρα Χριστούγεννα.

Τήν ἅγια αὐτή καί μυσταγωγική Χριστουγεννιάτικη νύκτα, πού ἑνώνεται ὁ Οὐρανός μέ τή Γῆ καί συνεορτάζουν τά Οὐράνια μέ τά ἐπίγεια, οἱ Ἄγγελοι μέ τούς ἀνθρώπους, ἡ Ἁγία μας Μητέρα Ἐκκλησία σαλπίζει μέ τήν πνευματική της σάλπιγγα τόν δοξολογικό ὕμνο «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη...» καί ἀφυπνίζει καί δραστηριοποιεῖ τόν κάθε Χριστιανό.

 

            Τό γλυκόλαλο στόμα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, μέ τήν μελίρρυτη σοφία του διεγείρει τόν κάθε πιστό λέγοντάς του: Τρέξε γρήγορα μαζί μέ τό Ἀστέρι καί μαζί μέ τούς Μάγους φέρε δῶρα στό Θεῖο Βρέφος χρυσό καί λίβανο καί σμύρνα. Μέ τούς ποιμένες δόξασε τόν σαρκωθέντα Κύριο καί Θεό μας, μέ τούς Ἀγγέλους ὕμνησέ τον καί μέ τούς Ἀρχαγγέλους χόρευσε καί σκίρτησε. Ἄς εἶναι κοινή ἡ πανήγυρις τῶν Οὐρανίων καί τῶν ἐπιγείων Δυνάμεων.

            Ὅλες αὐτές οἱ πνευματικές ἐκδηλώσεις μας, πού πηγάζουν καί ἐκπορεύονται ἀπό τό κέντρο τῶν ψυχικῶν μας δυνάμεων, τήν καρδιά, μᾶς παρορμοῦν εἰς τό νά ἀποδεχθοῦμε ἀνεπιφύλακτα καί νά λατρεύσωμε ὁλοκάρδια τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή καί Εὐεργέτη τῆς Ἀνθρωπότητος καί τοῦ καθενός ἀπό μᾶς, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

            Ὁ ὑμνογραφικός κάλαμος τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων παρουσιάζει τό βαθύτερο νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί διερμηνεύει τήν πνευματική, τήν λυτρωτική χαρά αὐτῆς τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς, τῆς Μητροπόλεως τῶν ἑορτῶν, μέ τόν ἀκόλουθο ἐξαίρετο ὕμνο:

            «Βηθλεέμ ἑτοιμάζου˙εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη˙ τό Σπήλαιον δεχέσθω˙ ἡ ἀλήθεια ἦλθεν˙ ἡ σκιά παρέδραμε˙ καί Θεός ἀνθρώποις ἐκ Παρθένου πεφανέρωται, μορφωθείς τό καθ΄ ἡμᾶς, καί θεώσας τό πρόσλημμα. Διό Ἀδάμ ἀνανεοῦται σύν τῇ Εὔᾳ, κράζοντες˙ Ἐπί γῆς εὐδοκία ἐπεφάνη, σῶσαι τό γένος ἡμῶν».

            Αὐτό τό ὑπέροχο ἰδιόμελο τροπάριο σέ ἁπλῆ γλῶσσα λέγει τά ἑξῆς:Σύ ἡ πόλις Βηθλεέμ νά προετοιμάζεσαι γιά τή μεγάλη ὑποδοχή τοῦ Θεανθρώπου. Σύ ἡ φάτνη τῶν ἀλόγων ζώων, πού θά δεχθῆς τό Θεῖο Βρέφος νά καλλωπίζεσαι. Τό Σπήλαιο, στό ὁποῖο εὑρίσκεται ἡ φάτνη ἄς ἑτοιμασθῆ γιά τήν μεγάλη φιλοξενία. Ἡ σώζουσα ἀλήθεια τῆς Θεογνωσίας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος μας ἦλθε. Ἡ σκιά τοῦ νόμου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πέρασε καί τό σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρίας διαλύθηκε. Ὁ προαιώνιος Κύριος καί Θεός μας φανερώθηκε στόν κόσμο μέ τήν Γέννησί Του ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, ἀφοῦ ἔλαβε τήν ἀνθρώπινη μορφή ὡς ταπεινός ἄνθρωπος καί ἀφοῦ ἐθέωσε τήν πεσοῦσα ἀνθρώπινη φύσι. Γι’αὐτό τόν λόγο οἱ Πρωτόπλαστοι, ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα, ἀνανεώνονται καί ἀναγεννιῶνται πνευματικά, λέγοντες ὅτι στή γῆ μας ἦλθε ἡ εἰρήνη καί ἡ εὐδοκία τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ μας γιά νά σώση τό ἀνθρώπινο γένος.        

                                    Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

            Ἡ λογική καί ἡ ἄλογη δημιουργία, ἡ κτιστή καί ἡ ἄκτιστη φύσις μᾶς παρακινεῖ σέ ἀκατάπαυστη ὑμνολογία καί δοξολογία τοῦ σαρκί νηπιάσαντος Κυρίου καί Θεοῦ μας. Ἡ ἀνθρωπότητα ὅλη καλεῖται σάν ἄλλη Βηθλεέμ νά προετοιμασθῆ καί νά εὐπρεπισθῆ πνευματικά διά τήν ὑποδοχή τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ καί Παντευεργέτου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δέν εἶναι τωρινό τό προσκλητήριο, ἀλλά εἴκοσι αἰῶνες πλέον ἀπευθύνεται σέ ἔθνη καί λαούς καί στόν καθένα ἄνθρωπο χωριστά.

            Στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἦλθε ἡ ἀλήθεια καί ἔφυγε ἡ σκιά, ἡ πλάνη καί τό σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας. Ἀποκτήσαμε τήν ἀλήθινή θεογνωσία. Τά εἴδωλα καί οἱ ψευτοθεοί συνετρίβησαν. Οἱ δαίμονες καί τά πονηρά πνεύματα κατετροπώθησαν. Ἡ ἀρετή, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ἁγιότητα διέλαμψαν. Ἡ δικαιοσύνη, ἡ εἰρήνη, ἡ τιμιότητα, ἡ ἀγάπη καί ἡ πνευματική ζωή ὑπερίσχυσαν. Ἡ κακία, τό μῖσος, ἡ μισαλλοδοξία, ἡ ἔχθρα καί ἡ μισανθρωπία κατενικήθησαν.

            Ὅλα αὐτά ὅμως, ἐνῶ μᾶς τά ἔφερε καί τά ἐδωροφόρησε τό Θεῖο Βρέφος καί ἄλλαξε τόν ροῦν καί τήν πορεία τῆς ἀνθρωπότητος μέ τόν ἐρχομό καί τήν εὐεργετική του παρουσία στόν πλανήτη μας, ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι τά κερδίζουμε καί τά ἀπολαμβάνουμε μόνο μέ τήν ἐλεύθερη βούλησι καί τήν δική μας ἐπιλογή. Δηλαδή, ὅταν μέ τήν θέλησί μας, αὐτοπροαίρετα, δεχθοῦμε στίς καρδιές μας τό φῶς τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, λατρεύσωμε ἐνσυνείδητα καί ὁλοκάρδια τόν σαρκωθέντα Θεό, τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, τόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, καί ὅταν ἀγγίξει τήν καρδιά μας ἡ Θεία Ἀγάπη, πού διάλεξε γιά θρόνο καί παλάτι της τό Σπήλαιο καί τήν ταπεινή φάτνη τῆς Βηθλεέμ.

            Τότε μόνο θά κυριαρχήση ἡ ἀληθινή εἰρήνη, ἡ πραγματική ἀγάπη, ἡ παμπόθητη  δικαιοσύνη, ὁ ἀλληλοσεβασμός, ἡ τιμή καί ὁ σεβασμός στά πρόσωπα, τίς προσωπικότητες καί τίς περιουσίες τῶν ἄλλων καί τότε μόνο θά  ἀποτρέπονται οἱ ἀπρέπειες, οἱ πράξεις βίας καί οἱ βανδαλισμοί σέ βάρος τῶν συνανθρώπων μας, πού  γίνονται μερικές φορές στό ὄνομα, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δημοκρατίας.

            Εὔχομαι πατρικά καί ὁλοκάρδια στό λογικό μου Ποίμνιο, τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν λαό μας, τούς ξενιτεμένους σέ ὅλο τόν κόσμο Κυθηρίους καί Ἀντικυθηρίους ἀδελφούς μας, τούς ἀγαπητούς ναυτικούς μας πού ταξιδεύουν στίς κοντινές καί μακρινές θάλασσες, καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα, πλούσια τά Θεῖα καί ὑλικά-βιοτικά ἀγαθά καί δωρήματα, καλήν ὑγείαν κάι ἄφθονη τήν Θεία εὐλογία.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


 


Εκτύπωση   Email