ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (50/2008)

Ἐν Κυθήροις τῇ 29ῃ Δεκεμβρίου 2008

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

(ὑπ΄ ἀριθ. 50/2008)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«... Φώτισον ἡμᾶς (ἐν τῷ νέῳ ἐνιαυτῷ) τῷ φωτί τῆς ἀληθείας καί τῶν Θείων Σου ἐντολῶν, ἐνοίκισον ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τό ἅγιόν Σου θέλημα καί ὁδήγησον ἡμᾶς εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν καί Σοί εὐάρεστον»
(Εὐχή ἐπί τῇ πρώτῃ τοῦ νέου ἔτους)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Εὐλογημένο, εἰρηνικό, δημιουργικό, πλουσιόκαρπο, γεμᾶτο μέ ἔργα ἀγάπης καί φιλαδελφίας τό νέο σωτήριο ἔτος 2009.

Ἕνας χρόνος, πού τόν ἐσημάδευσε μία ὁμολογουμένως σοβαρή κρίσις σέ κονωνικο-πολιτικό, πνευματικό, ἐθνικό καί παγκόσμιο πεδίο, πέρασε στό παρελθόν καί ἕνας ἄλλος ἀνατέλλει μέ τήν Χάρι καί τήν εὐλογία τοῦ Τρισαγίου μας Θεοῦ.

Κρίσις οἰκονομική μέ αἰτία τόν ὑπερκαταναλωτισμό καί τόν εὐδαιμονισμό καί τήν σπάταλη χρῆσι καί κατάχρηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καί θλιβερές συνέπειες τήν πτώχευση καί τό κλείσιμο πολλῶν ἐπιχειρήσεων, τή φτώχεια καί τήν ἀνέχεια μεγάλου ἀριθμοῦ συνανθρώπων μας, τήν ἀνεργία καί τίς ληστεῖες, τίς πράξεις βίας καί ἐγκλήματος, μέ ὅλα τά λυπηρά ἐπακόλουθα.

Κρίσις ἠθική καί πνευματική ἐξ αἰτίας τῆς κατακόρυφης πτώσεως τῶν ἠθικῶν καί πνευματικῶν ἀξιῶν, τῆς ἐξαχρειώσεως καί ἐξαθλιώσεως ἐν πολλοῖς τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τῆς παραβιάσεως καί καταπατήσεως ἠθικῶν νόμων καί ἀρχῶν, τῆς παραβάσεως καί περιφρονήσεως τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν καί ἐπιταγῶν καί τῆς ἐξάρσεως τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ καί τῆς ἀλαζονείας.

Κρίσις, ἀκόμη, κοινωνικο-πολιτική ὑφίσταται ὡς ἀποτέλεσμα τῶν δύο προηγουμένων κρίσεων, τῆς οἰκονομικῆς καί τῆς ἠθικῆς καί πνευματικῆς καί ταλανίζει αὐτόν τόν καιρό τήν πατρίδα μας. Ἀπαξίωσις θεσμῶν καί φορέων ἐξουσίας, ἔλλειψις ἀλληλοσεβασμοῦ καί ἄρσεως εἰς τό ὕψος τῶν εὐθυνῶν καί τῶν περιστάσεων, ἰδιοτέλεια καί ἐξυπηρέτησις παραταξιακῶν καί μόνον συμφερόντων, ἀπουσία σεβασμοῦ πρός τήν προσωπικότητα καί τήν προσφορά τοῦ ἄλλου κάι πρός τήν ξένη περιουσία, βανδαλισμοί καί ἀναξιοπρεπεῖς συμπεριφορές στό ὄνομα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δημοκρατίας.

Τριπλῆ, λοιπόν, ἡ κρίσις ὅπως ἐκδηλώθηκε στό ἔτος που ἔδυσε, κληροδοτούμενη πλέον στόν νέο χρόνο, πού ἀνέτειλε. Πῶς θά ἐπιτευχθῇ ἡ ὑπέρβασις αὐτῆς τῆς τρισυπόστατης κρίσεως; Πῶς θά ξεπεράση ἡ πατρίδα μας καί ὁλόκληρος ὁ κόσμος αὐτό τό πολύπτυχο καί σοβαρό πρόβλημα; Πῶς θά φύγη ἀπό τόν ὁρίζοντά τους αὐτό τό φοβερό φάσμα, πού προξενεῖ μόνο ἀνησυχίες καί ἀγωνίες;

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Στά καυτά αὐτά καί ἐναγωνία ἐρωτήματα ὑπάρχει, εὐτυχῶς, ἡ λύσις καί ἡ ἀπάντησις. Ἡ σοβοῦσα αὐτή μεγάλη κρίσις μόνο μέ τόν Χριστό καί διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναται νά ὑπερβαθῆ. Μόνο μέ τήν  δύναμι καί τήν θεϊκή παρέμβασι τοῦ Θεανθρώπου, τοῦ Ἄρχοντα τῆς εἰρήνης, εἶναι δυνατόν νά ξεπερασθῆ, ὅσο καί ἄν φαίνεται σέ κάποιους παράξενο.

Καί στά χρόνια τοῦ Χριστοῦ μας, πρίν σταυρωθῆ, ἐνέσκηψε ἡ κρίσις, κατά τόν λόγο τοῦ Σωτήρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τώρα, πού θά μέ ἰδοῦν οἱ ἄνθρωποι περιφρονημένο καί σταυρωμένο , εἶπε, θά κριθῆ ὁ κόσμος αὐτός καί θά χωρισθοῦν οἱ πιστοί ἀπό τούς ἀπίστους. Τώρα ὁ ἄρχοντας τοῦ κόσμου, συνέχισε ὁ σατανᾶς, θά πεταχθῆ ἔξω ἀπό τό κράτος του καί θά χάση τήν ἐξουσία του. Ἀντίθετα, ἐγώ ὁ Θεάνθρωπος, ὅταν σταυρωθῶ καί ἀναληφθῶ στούς οὐρανούς, θά ἀποσπάσω ἀπό τήν δουλεία τοῦ διαβόλου καί θά προσελκύσω πρός τόν ἑαυτό μου ὅλους, ὄχι μόνο τούς Ἰουδαίους, ἀλλά καί τούς ἄλλοτε εἰδωλολάτρες.

Ὁ αἰώνιος Διδάσκαλος καί Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μέ τή Θεία Του ἀλήθεια καί δικαιοσύνη, μέ τό ἀληθινό Του φῶς καί τήν φωτεινή χριστιανική ζωή, πού διδάσκει στό Ἱερό Του Εὐαγγέλιο, μέ τήν θεϊκή Του ἀγάπη καί εἰρήνη, καί κυρίως μέ τήν Θεία Του Χάρι καί τό ἄπειρο ἔλεός Του ἠμπορεῖ καί ἐγγυᾶται τήν ἔξοδο ἀπό τήν ὅποια σοβαρή κρίσι κάι χαρίζει τήν δύναμι καί τήν εὐλογία Του στούς ἀγωνιστάς τοῦ καλοῦ, τοῦ δικαίου, τῆς ἀρετῆς καί τῆς κατά Θεόν προκοπῆς.

Διαπύρως εὔχομαι σέ ὅλους σας, ὅλα τά ἐγγύς καί τά μακράν πνευματικά μου τέκνα, καί μάλιστα τούς ἀγαπητούς μας ναυτικούς καί τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Κυθηρίους καί Ἀντικυθηρίους ἀδελφούς μας καλή καί εὐλογημένη, θεάρεστη καί πολύκαρπη πνευματικά χρονιά καί ἐκπλήρωση κάθε εὐγενοῦς καί εὐσεβοῦς πόθου σας.

Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


 


Εκτύπωση   Email