Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 (51/2009)

Ἐν Κυθήροις τῇ 2ῃ Ἰανουαρίου 2009

 ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ΄ ἀριθ. 51/2009)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!

Διανύοντες τό Ἅγιο Δωδεκαήμερο εὐλογοῦμε, δοξάζουμε καί εὐχαριστοῦμε τόν σαρκωθέντα Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν. Αὐτόν, ὁ Ὁποῖος γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους καί γιά τή σωτηρία μας κατέβηκε ἀπό τούς οῦρανούς καί πῆρε τήν ἀνθρώπινη σάρκα, μέ τήν ἐπέλευσι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀπό τήν Παρθένο Μαρία καί ἔγινε ταπεινός ἄνθρωπος.

            Ἀνυμνοῦμε καί εὐγνωμονοῦμε, ἀκόμη, τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτήν μας Χριστόν γιατί καταδέχθηκε ὡς κοινός ἄνθρωπος νά λάβη τήν σαρκική περιτομή καί μέ τόν τρόπο αὐτό νά μᾶς διδάξη τήν πνευματική περιτομή, τήν περιτομή τῆς κακίας καί τῆς ἁμαρτίας.Ἐκφράζουμε, ἐπίσης, τίς ἄπειρες εὐχαριστίες μας στόν Θεάνθρωπο Κύριό μας γιατί, ὅταν σέ ὥριμη κατ' ἄνθρωπον ἡλικία βαπτίσθηκε στόν Ἰορδάνη ποταμό, καταργώντας τό Ἰουδαϊκό βάπτισμα καί ἐγκαινιάζοντας τό χριστιανικό σωτήριο καί ἀπολυτρωτικό βάπτισμα, ἐφώτισε καί ἔσωσε τούς πιστούς δούλους Του καί τήν ἀνθρωπότητα ὅλη, ὅσους τόν προσκύνησαν καί τόν ἐλάτρευσαν ὡς τόν ἀληθινό Θεό, ἀπό τήν πλάνη, τό σκοτάδι καί τήν δουλεία τοῦ προαιώνιου μας ἐχθροῦ διαβόλου.

            Μέ τήν εἴσοδο μας στό νέο σωτήριο ἔτος 2009 διπλᾶ εὐχαριστοῦμε τόν Πανάγαθο Κύριο καί Θεό μας. Πρῶτα - πρῶτα γιά τήν νέα χρονιά, πού ἡ ἀγαθότητα του μᾶς ἐδωροφόρησε καί γιά τά ὑλικά καί πνευματικά ἀγαθά, πού θά μᾶς ἐπιδαψιλεύση κατά τήν διάρκεια της. Καί, κατά δεύτερο λόγο, ἐνθυμούμενοι τήν πρό τριετίας διάσωσι τῶν νήσων μας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων ἀπό τόν μεγάλης ἐντάσεως τρομακτικό ἐκείνο σεισμό, ἀπό τόν ὁποῖο μᾶς ἔσωσε ἡ κραταιά προστασία τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, καταθέτουμε τίς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη μας στόν Παντοδύναμο Κύριο μας καί τήν Κυρία μας Θεοτόκο.

            Γι΄αὐτό, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, κι΄ἐφέτος θά ἀφιερώσωμε τήν 8η Ἰανουαρίου ὡς ἡμέρα Θείας Λατρείας καί θερμῆς εὐχαριστίας καί δοξολογίας στόν Σωτῆρα μας Χριστό καί τή Μυρτιδιώτισσα μας.

            Τό πρωί τῆς 8ης Ἰανουρίου θά  τελεσθῆ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό παλιό Καθολικό τῶν Μυρτιδίων τόν τόπο τῆς εὑρέσεως τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας, ἀπό ὥρας 7ης ἕως 9:30 π.μ..

            Τό μεσημέρι, περί ὥραν 12μ. θά ψαλῆ Δοξολογία στήν πλατεῖα τῶν Μητάτων (ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος) καί θά γίνει ἡ κοπή τῆς Βασιλόπιττας. Τό ἀπόγευμα ὥρα 5μ.μ. θά ψαλῆ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ μετά τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως τῆς Μυρτιδιώτισσας στήν Ἱερά Μονή τῶν Μυρτιδίων. Καί τό βράδυ, ἀπό ὥρας 8μ.μ. μέχρι τῆς 1ης μετά τά μεσάνυχτα θά τελεσθῆ Ἱερή Ἀγρυπνία στή Μονή τῶν Μυρτιδίων ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καί τῶν Ἱερέων μας καί μέ τή συμμετοχή τῶν ἱεροψαλτῶν καί τῶν πιστῶν χριστιανῶν μας.Καλοῦνται καί προσκαλοῦνται ὅλοι οἱ χριστιανοί μας σέ ὅποιες ἀπό τίς παραπάνω λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἠμποροῦν νά συμμετάσχουν. Ἡ σημαντική αὐτή ἡμέρα γιά τά νησιά μας εἶναι καί θά ἀποτελῆ ἕνα πνευματικό σταθμό, μία ἡμερομηνία πνευματικῆς ἀνατάσεως καί ἀναβαπτισμοῦ, μιά ἡμέρα ἀπέραντης εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας στό Κύριο καί τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Ἄγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

            Νά τιμήσωμε καθώς πρέπει τήν ἡμέρα αὐτή, εὐχαριστώντας ἐκ βαθέων τόν Πανάγιο Θεό καί παρακαλώντας τήν μεγάλη Χάρη καί φιλανθρωπία Του νά μᾶς συγχωρῆ καί νά μᾶς ἐλεῆ γιά τίς ἀμαρτίες καί τά σφάλματα μας, μέ τίς θερμές πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας καί τῶν λοιπῶν Προστατῶν τῶν νήσων μας, τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου, τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Ἐλέσης, τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ καί τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μύρωνος τῶν Ἀντικυθήρων.             Καί ἐπί τούτοις, εὐχόμενος κάθε Θεία εὐλογία καί δωρεά καί πλούσια τά βιοτικά καί πνευματικά ἀγαθά στήν καινούργια χρονιά διατελῶ,

Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


 


Εκτύπωση   Email