ΕΝΑΡΞΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ (58/2009)

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ΄ ἀριθ. 58/2009)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί μου,Ἀγαπητοί  μου Χριστιανοί, Γονείς, ἐκπαιδευτικοί καί παιδιά

Μέ τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Τρισαγίου μας Κυρίου καί Θεοῦ εἰσήλθαμε ἀπό τήν 1ἡ Σεπτεμβρίου ἔ.ἔ. εἰς τό νέον Ἐκκλησιαστικόν ἔτος καί ἀπό τά μέσα τοῦ ἰδίου μηνός ἄρχισε τό νέο σχολικό ἔτος, γιά τά ὁποῖα εὐχόμεθα ὁλόθερμα πλούσιο τόν Θεῖο φωτισμό, τήν δύναμι τοῦ Θεοῦ, καλή σωματική καί πνευματική ὑγεία, ἀγάπη στή μόρφωσι, τήν πρόοδο καί τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν καί καλή ἐπιτυχία στούς βιοτικούς καί πνευματικούς ἀγῶνες.

Ἀκόμη, ἀπό τήν δεύτερη Κυριακή τοῦ Ὀκτωβρίου, τήν γνωστή Κυριακή τοῦ Σπορέως ἔχουμε τήν ἐπίσημη ἔναρξι τῆς Κατηχητικῆς καί εὐρύτερης πνευματικῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν νέα ἐκκλησιαστική χρονιά.

Ἡ Εὐαγγελική περικοπή τῆς παραβολῆς τοῦ σπορέως μᾶς δίνει τούς τρεῖς βασικούς παράγοντες καί στόχους μας γιά τήν πνευματική ζωή, τήν ψυχική καλλιέργεια καί ἔργασία καί τήν ἐπιδιωκόμενη πνευματική καρποφορία στόν ἐκκλησιαστικό ἀργό.

1.Ὁ πρῶτος καί κύριος παράγων γιά τήν ἐν Χριστῷ ζωή, καλλιέργεια καί καρποφορία εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καί ἡ πρόθυμη ἀποδοχή του, ὁ πνευματικός σπόρος καί ἡ ἐπιτυχής σπορά του στήν καρδιά καί τήν ὕπαρξί μας. Γι'αὐτό εἶναι ἀπαραίτητο νά προσφέρεται ἀτόφιος, γνήσιος καί ἀπερίτμητος ὁ Θεῖος Λόγος,  τό ἱερό Εὐαγγελικό καί Ἀποστολικό μήνυμα στούς πιστούς.

2.Ὁ δεύτερος καί ἀπαραίτητος παράγων γιά τήν εὐδοκίμησι τῆς Πνευματικῆς ζωῆς, τήν ἀναγέννηση καί τήν παραγωγή πνευματικῶν καρπῶν εἶναι ἡ ὕπαρξις καλοῦ πνευματικοῦ χωραφιοῦ, δηλ. καθαρῆς καρδιᾶς, καλῆς καί ἀγαθῆ, ὅπως μᾶς ἐξήγησε ὁ Κύριος. Ἡ καρδιά εἶναι τό κέντρο τῶν πνευματικῶν λειτουργιῶν καί δυνάμεων. Ὅταν μέ ταπείνωσι, ὑπακοή καί ἀγάπη τή δώσωμε, τήν προσφέρωμε στόν Χριστό καί στή Θεία Λατρεία, ὅταν δεχθοῦμε μέ προθυμία καί κλείσωμε μέσα στά φυλλοκάρδια τῆς ψυχῆς μας τόν ζωογόνο καί ψυχοτρόφο Λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν ἀναγεννητικό καί ἀνακαινιστικό αὐτό πνευματικό σπόρο, καί ὅταν τρεφόμαστε πνευματικά μέ τήν δύναμι καί τήν χάριν τῶν Θείων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας   τότε ἠμποροῦμε καθαρά νά βιώσωμε τήν ἁγιοπνευματική ζωή, νά ἔχωμε μέσα μας τόν Χριστό κατοικοῦντα  καί μένοντα καί τό εἶναι μας νά ἀποτελῆ  «μονήν» καί «ναόν» τῆς Ἁγίας Τριάδος καί

3.Ὁ τρίτος καί βασικός παράγων τῆς κατά Θεόν ζωῆς καί προκοπῆς μας εἶναι ἡ πλήρης ὑπακοή καί ὑποταγή τοῦ ὅλου ἄνθρώπου στό θέλημα τοῦ Θεοῦ  μέ μεγάλη καί καρτερική ὑπομονή. Ἡ ὕπαρξις τῆς μεγάλης ἀρετῆς τῆς ὑπομονῆς διά βίου  ἐξασφαλίζει τήν πνευματική καρποφορία, κατά τόν λόγον τοῦ Θείου Διδασκάλου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί μου Ἱερεῖς,

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Οἱ τρεῖς αὐτοί σπουδαῖοι παράγοντες τῆς πνευματικῆς ζωῆς, καλλιέργειας καί καρποφορίας (Λόγος τοῦ Θεοῦ- καλή καί ἀγαθή καρδιά καί ὑπομονή) ἄς ἀποτελοῦν τούς τρεῖς πνευματικούς μας στόχους στή νέα ἐκκλησιαστική καί κατηχητική χρονιά.

Νά διψᾶμε γιά τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ καί τήν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς στίς ἐνοριακές συντροφιές μας γιά τήν ἀκρόαση τοῦ Θείου Κηρύγματος στή Θεία Λατρεία καί τό ἄκουσμα τοῦ μηνύματος τοῦ Ἐπισκόπου σας κάθε Κυριακή μετά τή Θεία Λειτουργία, ἀπό τούς δύο τοπικούς Ραδιοφωνικούς μας σταθμούς.

Νά ἐνθαρρύνουμε καί νά χειραγωγοῦμε τά παιδιά μας στά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἀπό τώρα θά ξανασυνεχίσουν τήν λειτουργία τους στή Χώρα, στό Λιβάδι, τό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Κεραμωτοῦ, στόν Ποταμό, στόν Καραβᾶ καί τήν Ἁγία Πελαγία. Στήν ἐκμάθηση παραδοσιακῶν χορῶν καί θεατρικῆς παιδείας, βυζαντινῆς καί ἐνόργανης μουσικῆς, ὅπως στήν περυσινή χρονιά.

Ὅλες αὐτές οἱ προσπάθειες, μαζί μέ τούς σχολικούς ἐκκλησιασμούς καί τή Σχολή Γονέων, ἡ ὁποία θά ξαναλειτουργήσῃ Θεοῦ θέλοντος, γιά τέταρτη χρονιά ἀπό τό Σάββατοκύριακο 17-18 Ὀκτωβρίου στόν Ποταμό καί τήν Χώρα, ἀποσκοποῦν στήν πνευματική μας καλλιέργεια καί καρποφορία, γι'αὐτό καί σᾶς παρακαλῶ ὁλόθερμα νά συνεργασθοῦμε ὅλοι μαζί αὐτή τή νέα ἐκκλησιαστική περίοδο.

Ὁλόψυχα σᾶς εὔχομαι «ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» νά εἶναι μετά πάντων ἡμῶν.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


 


Εκτύπωση   Email