ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (60/2009)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00  Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX  :2736031202                                                

Ἐν Κυθήροις τῇ 12ῃ Νοεμβρίου 2009
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ΄ ἀριθ. 60/2009)

Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

      «... ἵνα νηστεύωμεν τήν ἐπαινετήν νηστείαν
καί ἄμωμον καί ἵνα ᾗ καθαρά καί θεάρεστος
ἡμῶν ἡ νηστεία...»
(Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ὁμιλία Ζ', Περί νηστείας, P.G. 151, 92-93)

Ἀγαπητοί  μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

     Καλή καί εὐλογημένη, μέ ἔργα μετανοίας καί ἀγάπης καί μέ ὑγιεία ἀμφιλαφῆ (δηλαδή σωματικήν καί πνευματικήν), ἄς εἶναι ἡ Ἁγία Τεσσαρακοστή τῶν Χριστουγέννων, πού ἀρχίζει τήν σημερινή Κυριακή.

     Δέν ὁμοιάζει ἡ περίοδος αὐτή τῆς νηστείας μέ τήν πένθιμη περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, κατά τήν ὁποία πενθοῦμε διά τήν προδοσία τοῦ ἀγνώμονος μαθητοῦ καί τά φρικτά Πάθη τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό γεγονός, διά τό ὁποῖο προετοιμαζόμεθα μέ μετάνοια καί νηστεία στίς 40 αὐτές ἡμέρες εἶναι κοσμοχαρμόσυνο καί κοσμοσωτήριο : εἶναι ἡ κατά σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ἐρχομός τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας στή γῆ καί τόν κόσμο μας ὡς Θεανθρώπου.

     Χθές ἑωρτάσαμε δύο ἅγιες μορφές τῆς Ἐκκλησίας μας, ἕναν τῆς ὑστεροβυζαντινῆς περιόδου, τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης καί ἕναν ἄλλο τῶν νεώτερων χρόνων, τῆς ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας, τόν Ἅγιο Νεομάρτυρα Κωνσταντῖνο τόν Ὑδραῖο.

     Καί οἱ δύο αὐτοί Ἅγιοι μᾶς προετοιμάζουν καταλλήλως διά τήν νηστεία τῶν Χριστουγέννων, πού ἀπό σήμερα ἀρχίζουμε. Ὁ πρῶτος, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, μεγάλος Νηπτικός καί Μυστικός Θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, μᾶς βοηθεῖ καί μᾶς χειραγωγεῖ εἰς τήν ἐπαινετή καί ἄμωμη, τήν καθαρή καί θεάρεστη νηστεία. Ὁ δεύτερος, ὁ Νεομάρτυς Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος, ὁ νεαρός αὐτός νησιώτης πού τούρκεψε στή Ρόδο, ἀλλά μετανόησε ριζικά καί ἀποφασιστικά στό Ἅγιον Ὄρος, τό Περιβόλι τῆς Παναγίας μας, καί στή συνέχεια θυσιάστηκε στόν βωμό τῆς πίστεως, ἀφοῦ ὡμολόγησε περίτρανα τήν ὀρθόδοξΗ πίστι, ἀποτελεῖ συγκλονιστικό ὑπόδειγμα μετανοίας. Ἄς προσέξωμε τί μᾶς διδάσκει γιά τήν ἀληθινή νηστεία ὁ Ἱεράρχης τῆς Θεσσαλονίκης Ἅγιος Γρηγόριος.

     Ἐμεῖς, ἀδελφοί, λέγει σέ ἁπλουστευμένη γλῶσσα, κατά τόν καιρό τῆς νηστείας καί τῆς προσευχῆς, παρακαλῶ ἄν κάποτε ἔχουμε κάτι ἐναντίον κάποιου ἤ στ' ἀλήθεια, ἤ νομίζουμε ὅτι ἔχουμε, ἄς τό συγχωροῦμε. Καί νά εἴμαστε ἄνθρωποι χριστιανικῆς ἀγάπης, νά ἔχωμε ἀλληλοκατανόησι καί νά φθάνωμε σέ παροξυσμό ἀγάπης καί καλῶν ἔργων. Ἀκόμη, νά λέμε γιά τούς ἄλλους καί νά συλλογιζόμαστε, κάνοντας καλές σκέψεις, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. Καί ὅλα αὐτά διά νά νηστεύωμε τήν ἀξιέπαινη καί καλή νηστεία, καί γιά νά γίνωνται εὐπρόσδεκτα κατ' αὐτήν τά αἰτήματα τῶν προσευχῶν μας πρός τόν Θεόν. Γιά νά ἐπικαλούμεθα τόν Θεόν ὡς Πατέρα μας, κατά χάριν, καθώς πρέπει καί νά τοῦ λέμε μέ παρρησία : «Πατέρα μας συγχώρησέ μας τίς ἁμαρτίες μας, ὅπως κι' ἐμεῖς θά συγχωροῦμε ἐκείνους πού σφάλλουν ἀπέναντί μας».

     Καί συνεχίζοντας στό θέμα αὐτό ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, προσθέτει. Ἄλλη πάλιν ὑποβάθμισις καί ἀχρείωσις στήν προσευχή καί τή νηστεία μας ἀπό τόν διάβολο, ὁ ὁποῖος ἐπιβουλεύεται τίς ψυχές μας, γίνεται μέ τήν οἴησι καί ὑπερηφάνεια, τήν ὁποία ἔχοντας ὁ Φαρισαῖος, παρ' ὅτι ἐνήστευε καί προσεύχονταν, ἀπεπέμφθη κενός, ἄδειος.

     Ἀλλά ἐμεῖς πού γνωρίζουμε ὅτι εἶναι ἀκάθαρτος καί μή δεκτός ἀπό τόν Κύριο κάθε ἄνθρωπος ὑψηλοκάρδιος καί ἀλαζονικός, καί ξέρουμε ἀκόμη ὅτι εἴμαστε ὀφειλέτες στόν Θεό γιά πολλά καί μεγάλα πράγματα, καί ἔχουμε ὑπ' ὄψιν μας ὅτι τό χρέος μας δέν τό ἔχουμε ἐξοφλήσει ὅσο καί ὅπως πρέπει, πρέπει νά ξεχνᾶμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί νά προχωροῦμε πρός τά ἐμπρός, νηστεύοντες καί προσευχόμενοι μέ συντετριμμένη καρδιά, μέ αὐτομεμψία καί ταπείνωσι, γιά νά εἶναι καθαρή καί θεάρεστη ἡ νηστεία μας, καί ἡ προσέλευσις καί παράστασίς μας εἰς τόν Ναόν τοῦ Θεοῦ.

 Ἀδελφοί μου καί Συλλειτουργοί,
Ἀγαπητοί  μου Χριστιανοί,

     Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος μᾶς ἐμπνέουν καί μᾶς χειραγωγοῦν στόν δρόμο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς μέ τό φωτεινό καί ἅγιο παράδειγμά τους, μέ τήν θερμή πίστι, μετάνοια καί ἀγάπη πρός τόν Θεό καί μέ τήν θεοφώτιστη διδασκαλία τους γιά τήν νηστεία καί τήν προσευχή.

     Ἄς ἀγωνισθοῦμε μέ προθυμία καί ἱερό ζῆλο τόν καλόν ἀγῶνα τῆς κατά Χριστόν ζωῆς, νηστεύοντας, προσευχόμενοι, ἐξομολογούμενοι μέ εἰλικρίνεια ὡς κατενώπιον Θεοῦ καί μέ ἐμπιστοσύνη εἰς τούς Πνευματικούς Πατέρες μας  τά ἁμαρτήματά μας καί κοινωνοῦντες μέ πνευματική χαρά τά Ἄχραντα Μυστήρια.

     Σᾶς εὔχομαι καί πάλιν ἀπό καρδίας καλή μετάνοια καί νηστεία, προσευχή καί ψυχική ἀνάτασι κατά τήν Ἁγία Τεσσαρακοστή τῶν Χριστουγέννων καί κάθε βιοτική καί πνευματική εὐλογία καί χαρίτωσι, καί διατελῶΜετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


Εκτύπωση   Email