ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (62/2009)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

    Ἐν Κυθήροις τῇ 21ῃ Δεκεμβρίου 2009

 

Ἀριθ. Πρωτ.: 1062

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ὑπ΄ ἀριθ. 62/2009)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

           «Ὁ Κύριος ἔρχεται, ἐν ξένῳ τοκετῷ, σαφῶς εἰς τά ἴδια˙ δεξώμεθα Αὐτόν˙ ὅπως ξενωθέντας Παραδείσου τρυφῆς, πάλιν οἰκειώσῃ, τικτόμενος Σπηλαίῳ» (Κανών προεόρτιος, ᾠδή η΄)

Ἀγαπητοί  μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
Μετά τήν τεσσαρακονθήμερη πνευματική καί ψυχική μας προετοιμασία μέ τήν μετάνοια,τήν προσευχή, τήν νηστεία καί τόν ἐν γένει πνευματικόν ἀγῶνα τῆς ἀρετῆς, τῆς καθάρσεως, τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς κατά Χριστόν τελειώσεως,ἐπέστη ἡ μεγάλη, πανευφρόσυνη καί πανεύσημη Δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων,ἡ Μητρόπολις ὅλων τῶν ἑορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης, κατά τήν ὁποία ψάλλουμε πανηγυρικά:
«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε˙ Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε˙ Χριστός ἐπί γῆς,   ὑψώθητε˙ ἄσατε τῷ  Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καί ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί,ὅτι δεδόξασται»

 

Θεία δοξολογία καί ψυχική ἀνάτασις, χαρά πνευματική καί λυτρωτική εὐφροσύνη καί ἀγαλλίασις καρδίας εἶναι τά ἔντονα ὑπαρξιακά μας βιώματα ἀπό τόν ἑορτασμό τοῦ τρισμεγίστου κοσμοϊστορικοῦ, κοσμοχαρμοσύνου καί κοσμοσωτηρίου γεγονότος τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

          «Χαίρετε λαοί καί ἀγαλλιᾶσθε» προτρέπει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Ὁ Πανάγαθος καί φιλάνθρωπος Κύριός μας καί Θεός «ἔρχεται ἐν ξένῳ τοκετῷ». Τό ρῆμα «ἔρχεται» εἶναι σέ λειτουργικό χρόνο, ὅπως καί τό «γεννᾶται», σέ ἐνεστωτικές ἐκφράσεις. Τότε καί πάντοτε. Τότε εἰς τό ταπεινό σπήλαιο καί τήν πτωχική φάτνη τῆς Βηθλεέμ. Τώρα εἰς τήν ἐκκλησιαστική-λατρευτική μας σύναξι καί τήν φάτνη τῆς καρδίας τοῦ κάθε πιστοῦ χριστιανοῦ.

              «Ἔρχεται εἰς τά ἴδια». Ἔρχεται καί εἰσοδεύει εἰς τόν κόσμο, τόν ὁποῖον ἔπλασε, ἀλλά ἀπεσκίρτησε καί ἀπομακρύνθηκε,ἔπειτα ἀπό τήν θανατηφόρα παρέμβασι τοῦ ἀρχεκάκου καί ἀνθρωποκτόνου διαβόλου καί τήν ἐπικυριαρχία του ἐπάνω εἰς τό ἀνθρώπινο γένος,ὕστερα ἀπό τήν ὑποδούλωσι τῆς ἀνθρωπότητος εἰς τήν ἁμαρτία, τήν φθορά καί τό κράτος τοῦ θανάτου καί μετά ἀπό τήν ὀλέθρια ἀποστασία του ἀπό τόν Θεόν καί τήν Θεία Του Χάρι.

             «Ἔρχεται ὁ Χριστός εἰς τά ἴδια». Ἔρχεται καί ποθεῖ νά γεννηθῆ ξανά εἰς τήν ταραγμένη καί ἀποστατημένη κοινωνία μας. Ἔρχεται νά γεννηθῆ πάλιν εἰς τήν οἰκογένεια καί τήν οἰκογενειακή ἑστία μας, εἰς τήν φάτνη τῆς ψυχῆς μας καί εἰς τήν ψυχοσωματική μας ὕπαρξι. Τοῦ ἀνήκουμε μέ τό ἅγιο Βάπτισμα καί τό Ἱερό Χρῖσμα, μέ τήν συμμετοχή μας εἰς τό μέγα Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας καί εἰς τά ὑπόλοιπα ἅγια Μυστήρια καί μάλιστα εἰς τό φερέσβιο Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας,τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

            «Ἔρχεται ὁ Κύριος ἐν ξένῳ τοκετῶ». Ἡ Γέννησίς του εἶναι παράδοξος καί ὑπερφυσική. Δέν προέρχεται ὡς ἄνθρωπος ἀπό τούς φυσικούς νόμους, ἀπό φυσική συνάφεια, ἀλλά σαρκώνεται «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου.» «Ἐνηνθρώπησεν, κατά τόν Μέγαν Ἀθανάσιον, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν». Γεννήθηκε ὡς ταπεινός ἄνθρωπος, κάτω ἀπό τίς πτωχότερες συνθῆκες, διά νά θεοποιηθοῦμε, νά γίνωμε θεοί κατά χάριν, ὡς πρός τήν ἀρετή καί τήν ἁγιότητα, ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί καί ἀδύνατοι ἄνθρωποι. «Ἄνθρωπος γίνεται Θεός, ἶνα θεόν τόν Ἀδάμ ἀπεργάσηται», δηλ. ὁ Πανάγιος Θεός γίνεται ἄνθρωπος διά νά κάνη θεόν τόν πεσμένο στήν ἁμαρτία καί τήν κακία Ἀδάμ τόν κάθε ἄνθρωπο.

            «Ὁ Κύριος ἔρχεται, δεξώμεθα Αὐτόν». Ὁ Μεσσίας Χριστός ἔρχεται, ἦλθε εἰς τόν κόσμον καί ἡ ἀνταπόκρισις τοῦ κόσμου εἰς τό μέγα καί πανευφρόσυνο γεγονός τῆς ἐλεύσεώς Του γίνεται μέ τήν θερμή ὑποδοχή Του. Τότε μόνον ἀποκτᾶ τό νόημά της, τήν σπουδαιότητά της, τήν σημασία της ἡ σάρκωσις καί ἡ Θεία ἐνανθρώπησις ὅταν ἔχει ὡς ἀποδέκτες της τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο, ἀφοῦ «δι'ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατῆλθε ἐκ τῶν οὐρανῶν καί ἐσαρκώθη».
«Ὁ Κύριος ἔρχεται, ὅπως ξενωθέντας Παραδείσου τρυφῆς πάλιν οἰκειώσῃ.»

Ὁ σκοπός τῆς Θείας ἐνανθρωπήσεως εἶναι ἡ οἰκείωσις, ἡ ἀποκατάστασις τῆς προτέρας οἰκειότητος ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι μέ τήν παράβασιν καί τήν παρακοήν ἀπεξενώθησαν ἀπό τόν Παράδεισο τῆς τρυφῆς καί ἔγιναν ξένοι ἀπό τήν χάρι καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Τότε μόνον δεχόμεθα πάλιν τόν Κύριον,ὅταν γίνωμε ξανά «οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ» καί «συμπολῖται τῶν ἁγίων», ὅταν ἐπανακτήσωμε τήν Θείαν Χάριν.

Ἅγιοι Πατέρες,
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἄς προϋπαντήσουμε τό Θεῖο Βρέφος θεοπρεπῶς «ἐν ἀρεταῖς ἀστράπτοντες καί πίστει ὀρθῇ». Ἀς τό ὑποδεχθοῦμε μέ καρπούς ἀξίους τῆς μετανοίας μέ εἰλικρινῆ μετάνοια καί ἐξομολόγησι, μέ ἀπόφασι πνευματικῆς ἀναγεννήσεως καί ἀναπλάσεως, μέ ταπεινό φρόνημα καί τήν ἅγια ὑπακοή. Καί ἔπειτα «ξένον τόκον ἰδόντες, ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου,τόν νοῦν εἰς οὐρανῶν μεταθέντες».

Εὔχομαι ὁλοψύχως εἰς ὅλους σας καί ὅλα τά πνευματικά μου τέκνα, τά ἐγγύς καί τά μακράν, τούς ἀπανταχοῦ τῆς γῆς προσφιλεῖς μας Κυθηρίους καί Ἀντικυθηρίους, τούς ἐν μέσω δυσκολιῶν καί κινδύνων ταξιδεύοντας ἀγαπητούς ναυτικούς καί ὅλους τούς συνανθρώπους μας, ἀνεξαρτήτως χρώματος φυλῆς καί ἐθνότητας, ἔτη μακρά, ὑγιεινά καρποφόρα δημιουργικά καί εὐλογημένα, ἡ δέ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος νά εἶναι μέ ὅλους ἡμᾶς, τάς οἰκογενείας μας, τούς οἰκείους, φίλους καί συγγενεῖς μας καί ἅπαντας τούς οἰκείους τῆς πίστεως καθ'ὅλας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν.

Καί ἐπί τούτοις δεόμενος τοῦ Κυρίου μας ὑπέρ πάντων ἡμῶν, καί εὐχόμενος εὐλογημένα Χριστούγεννα, Χριστούγεννα καί μέσα στήν καρδία μας διατελῶ

Μέ Χριστουγεννιάτικες εὐχές καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, διατελῶ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


Εκτύπωση   Email