ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ’ ἀριθ. 180/2019)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
Τούς ἀγαπητούς Γονεῖς καί Κηδεμόνας
Καί ὅλον τόν Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Ὁ σπόρος ἐστίν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. η΄ 11)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες τῶν παιδιῶν μας
Kαί λοιποί συμπολίτες μας,
Ἀγαπητά μου παιδιά, μαθητές καί μαθήτριες τῶν Σχολείων τῆς νήσου μας,
                                                                                                Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε˙

Εἰσήλθαμε μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τόν δεύτερον μῆνα τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τόν μῆνα Ὀκτώβριο, καί ἀπό τήν δεύτερη Κυριακή τοῦ μηνός, τήν Κυριακή τοῦ σπορέως, ἀρχίζουμε σύν Θεῷ τήν νέα Κατηχητική Χρονιά τά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

            Τά παιδιά μας ἄρχισαν ἤδη ἀπό τόν περασμένο μῆνα τήν νέα σχολική τους χρονιά καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἡ Μεγάλη Μητέρα μας, ξαναρχίζει τό Ἀποστολικό Κατηχητικό της ἔργο διά τήν μαθητιῶσα νεολαία μας, τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν μας Σχολείων, τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου. Τά μαθήματα τῶν Κατηχητικῶν μας Σχολείων ἀρχίζουν Θεοῦ θέλοντος τήν Κυριακή τοῦ σπορέως 13 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.

            Ὁ Θεῖος Διδάσκαλος , ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός, στό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα τῆς ἀναστάσεως τοῦ παιδιοῦ τῆς χήρας τῆς Ναΐν πλησίασε μέ συμπάθεια καί πολλή εὐσπλαγχνία γιά τήν πονεμένη χήρα μητέρα τό φέρετρο τοῦ νεκροῦ γιοῦ της, τῆς εἶπε μήν κλαῖς καί ἀκούμπησε τό νεκρό βλαστάρι της καί εἶπε: «νεανίσκε σέ σένα τό λέγω, ἀναστήσου, σήκω ἐπάνω».

Ἐχάρισε τή χαρά στ βαρυπενθοῦσα μητέρα καί τό πολύτιμο δῶρο τῆς ζωῆς στό μονάκριβο παιδί της.

΄           Καί στήν ἑπόμενη Κυριακή, τήν Κυριακή τοῦ σπορέως, ὁ Θεάνθρωπος Κύριος μας ὁμιλεῖ γιά ἕνα γεωργό, γιά σπόρο καί γιά ἕνα χωράφι, πού τό ἔδαφος του ἀλλοῦ ἦταν πατημένο καί σκληρό, ἀλλοῦ περτῶδες, ἀλλοῦ ἀκανθόσπαρτο καί ἀλλοῦ εὔφορο. Μᾶς εἶπε πώς ὁ σπόρος εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἡ διαφορά τοῦ ἐδάφους σημαίνει τίς διαφορερικές καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Ὁ λόγος τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ , τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων Πατέρων , τῶν Ἐπισκόπων, Ἱερέων, Ἱεροκηρύκων καί Κατηχητῶν τοῦ Θείου Λόγου σπείρεται στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων καί μόνο οἱ εὔφορες πνευματικά, οἱ καλές καί ἀγαθές καρδιές εὐδοκιμοῦν καί ἔχουν πλουσιοπάροχη καρποφορία.

            Ὁ σοφός καί τέλειος καί αἰώνιος Θεῖος Διδάσκαλος Ἰησοῦς Χριστός-γιά νά ἐπανέλθωμε στήν πρώτη Εὐαγγελική Περικοπή τῆς ἀναστάσεως τοῦ υἰοῦ τῆς χήρας τῆς Ναΐν -ἀπαλύνει τόν ἀνθρώπινο πόνο καί τόν μεταβάλλει σέ ἀληθινή χαρά καί ἐκτός ἀπό τήν βιολογική, χαρίζει καί τήν πνευματική ἀνάστασι σέ ὅσους προσέρχονται μέ πίστι κοντά του καί ἰδιαίτερα στά παιδιά καί τούς νέους ἀνθρώπους. Δέν εἶναι λίγο, οὔτε μικρό πρᾶγμα ἕνα παιδί, ἥ ἕνας νέος καί μία νέα, πού μέχρι χθές ζοῦσαν μία ἄτακτη καί ἀκατάστατη ζωή, μέ κακές συνήθειες, μέ διάφορες καταχρήσεις (κάπνισμα, ἀλκοόλ, ναρκωτικά), νά περάσουν μέ τήν δύναμι τοῦ Χριστοῦ καί τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σέ μία ἤρεμη καί πειθαρχημένη πνευματική ζωή μέ προσευχή, ἐκκλησιασμό, μελέτη καί ἀκρόασι τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, νηστεία καί ἤρεμες διαπροσωπικές σχέσεις. Μέ τόν τρόπο αὐτό πραγματοποιεῖται ἡ πνευματική ἀνάστασις τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων μας, πού προηγουμένως ζοῦσαν μιά ἀδιάφορη καί ἀνέμελη ἀπό πνευματικῆς ἀπόψεως ζωή.

            Καί ἀπό τήν παραβολή τοῦ σπορέως διδασκόμαστε ὅτι ὁ μέγας Γεωργός τῶν καλῶν καί Φυτουργός τῶν ἀγαθῶν Κύριος καί Θεός μας σπέρνει ἀκατάπαυστα τόν Λόγο Του στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, καί ἰδιαίτερα τῶν νέων ἀνθρώπων πού βρίσκονται στό ἄνθος τῆς ζωῆς των. Σπέρνει τόν σπόρο τῆς ἀληθινῆς θεογνωσίας, τῆς ἀρετῆς, τῆς ἁγνότητος, τῆς ἀγάπης, τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος καί γενικῶς τῆς κατά Θεόν πνευματικῆς ζωῆς.

            Τό Γραπτό Θεῖο Κήρυγμα, πού διαβάζεται κάθε Κυριακή στούς Ἱερούς Ναούς μας, ἡ «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», πού διανέμεται ἐπίσης κάθε Κυριακή, τά προφορικά Θεῖα Κηρύγματα, πού γίνονται ἀπό τούς Θεολόγους Κληρικούς μας, οἱ Ὁμάδες Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τά Κατηχητικά μας Σχολεῖα, πού γίνονται στή Χώρα Κυθήρων, Λιβάδι, Καρβουνάδες, Φράτσια, Ποταμό, Ἁγία Πελαγία καί Καραβᾶ καί ἡ λειτουργία τῶν Πνευματικῶν Κέντρων Κεραμωτοῦ καί Ποταμοῦ, ὅλα αὐτά βοηθοῦν καί συντείνουν στήν καλλιέργεια καί τήν καρποφορία τοῦ Θείου Λόγου στίς καρδιές τῶν χριστιανῶν μας, καί ἰδιαίτερα τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων μας.

            Ἀκόμη, ἡ «Σχολή Γονέων» πού μέ τή Χάρι τοῦ Κυρίου μας θά ξαναλειτουργήση γιά 15η συνεχόμενη χρονιά ἀπό τίς 12 καί 13 Ὀκτωβρίου 2019 στόν Ποταμό καί στό Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ, ἀλλά καί τά τμήματα ἐκμαθήσεως τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στό Λιβάδι, στόν Ποταμό καί τόν Καραβᾶ βοηθοῦν μικρούς καί μεγάλους στόν προσωπικό καί οἰκογενειακό πνευματικό ἀγῶνα, ἀλλά καί θα ἐφοδιάσουν τά παιδιά μας μέ τό ἐργαλεῖο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς-Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Σέ ὅλους σας εὔχομαι νά εἶναι εὐλογημένη καί καρποφόρα ἡ νέα Κατηχητική Χρονιά. Καλή πρόοδο, σχολική καί πνευματική, στά παιδιά μας καί τίς οἰκογενειές σας.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μετά πάντων ἡμῶν.

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Πέμπτη 11 Αυγούστου Εύπλου διακόνου, Νήφωνος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 121 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    26040576

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ