ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ’ ἀριθ. 182/2019)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Ὁ Βασιλεύς τῶν Οὐρανῶν διά φιλανθρωπίαν ἐπί τῆς γῆς
ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη…»

(Δοξαστικόν Ἑσπερίων πλ.δ’ ἤχου)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙

Φθάνουμε μέ τήν Χάριν τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τό μέσον τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, τῆς ἱερῆς αὐτῆς καί κατανυκτικῆς περιόδου νηστείας τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί τά προεόρτια ᾄσματα τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἀντηχοῦν εὐφρόσυνα εἰς τά ὦτα μας καί μᾶς προετοιμάζουν ψυχικά νά προϋπαντήσωμε καί νά προεορτάσωμε τό τρισμέγιστο καί μοναδικό γεγονός τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, τό μέγα Μυστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου καί τῆς ἀνθρωπότητος. «Ὁμολογουμένως μέγα ἐστί τό τῆς εὐσεβείας μυστήριον˙ Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί», διακηρύσσει ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος.

Νηστεία καί προσευχή, μετάνοια καί ἀγώνας καθάρσεως καί πνευματικῆς πορείας, ἐνεργός συμμετοχή στή Θεία Λατρεία καί τήν Μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, μελέτη καί ἀκρόασις τοῦ Θείου Λόγου, εἶναι τά χαρακτηριστικά τῆς ἁγίας αὐτῆς περιόδου.
«Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε» μᾶς διαμηνύει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μέ τόν ἱερό Ὑμνογράφο της. Ὅλος ὁ ἀγώνας τῆς Ἁγίας αὐτῆς Τεσσαρακοστῆς, ἀλλά καί ὅλης τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ πνευματική μας ἀναγέννησις καί ἀνακαίνισις καί ἡ ἀνάτασίς μας πρός τόν Πανάγιον Θεόν μας.
«Ὁ Βασιλεύς τῶν Οὐρανῶν διά φιλανθρωπίαν ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη». Ἡ μεγάλη αὐτή ἀλήθεια πρέπει νά μᾶς συγκλονίζῃ καί νά μᾶς ἀφυπνίζῃ. Διά τήν πολλήν Του φιλανθρωπίαν καί φιλευσπλαγχνίαν ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων καί Κύριος τῶν κυριευόντων κατεδέχθη νά γεννηθῇ στή γῆ μας ὡς ταπεινός ἄνθρωπος «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου» «δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν».
Ἐάν Ἐκεῖνος εἶναι φιλάνθρωπος καί ἐκινήθη ἀπό τά σπλάγχνα τῆς μεγάλης Του φιλανθρωπίας διά νά συναντήσῃ τόν ἄνθρωπο, τήν ἀνθρωπότητα στόν πλανήτη μας ὡς ταπεινός ἄνθρωπος, εἶναι ἀπαραίτητο καί ἐμεῖς, ἀνταποκρινόμενοι στήν ἀπέραντη θεία ἀγάπη καί φιλανθρωπία Του, νά ἀγωνιζόμαστε ὥστε νά γίνωμε φιλόθεοι, ἀλλά καί φιλάδελφοι.
Εἰς τόν ἀγῶνα τῆς ἁγίας περιόδου τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων ἄς μή λησμονοῦμε τούς συνανθρώπους μας, τούς «πλησίον» μας. Ἄς τούς συμπαριστάμεθα ἠθικά καί πνευματικά, μέ τόν καλό λόγο καί τήν ἀγάπη μας καί ἄς τούς ἐνισχύσωμε καί ὑλικά, μέ τήν ἀγαπητική μέριμνα καί φροντίδα μας.
Καί ἐφέτος, ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία γιά 15η συνεχόμενη χρονιά διενεργεῖ τόν Ἔρανο Ἀγάπης στίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, γιά νά ἀντιμετωπισθοῦν ἀνάγκες πτωχῶν, μοναχικῶν, ἀσθενῶν κ.λπ. συμπολιτῶν μας.
Βεβαίως, ὡς γνωστόν, ὅλο τόν χρόνο μεριμνᾶ γιά τίς ἀνάγκες αὐτές ἡ μικρή καί ἀκριτική πρός νότον Ἱερά Ἐπισκοπή μας μέ τήν Ὁμάδα Κοινωνικῆς Φροντίδας καί τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά καί ὁ ἐτήσιος Ἔρανος Ἀγάπης κατέστη πιά ἀπαραίτητος.

Γι’ αὐτό στίς ἐνορίες καί τά καταστήματα θά πραγματοποιηθῆ ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης στίς 6, 7, 8 καί 9 Δεκεμβρίου ἀπό τόν Αἰδεσ. Ἱερέα καί τούς συνεργάτες του στό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας τῆς Ἐνορίας καί τό χρηματικό ποσό διά τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου θά διανεμηθῆ στούς ἀπόρους καί ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας.
Εὐχόμενος ἀπό καρδίας καλήν συνέχειαν εἰς τόν ἀγῶνα τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων καί πρόθυμη ἀνταπόκρισι στό κάλεσμα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά τόν Ἔρανο Ἀγάπης, ἀπό τό ὑστέρημα ἤ τό περίσσευμά μας, διατελῶ,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

footer

  • Πέμπτη 7 Ιουλίου Θωμά του εν Μαλεώ, Κυριακής μεγαλομάρτυρος

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 395 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    25347737

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ