ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (185/2020)

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (ὑπ’ ἀριθ. 185/2020)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Τό ἀληθινόν φῶς ἐπεφάνη καί πᾶσι τόν φωτισμόν δωρεῖται…»
                                                                 (Στιχηρόν τῶν Αἴνων τῶν Θεοφανίων)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
«Χριστός ἐφάνη ἐν Ἰορδάνῃ καί τόν κόσμον ἐφώτισεν».

Μέσα εἰς τό Ἅγιο Δωδεκαήμερο, ἡ ἀκροτελεύτια ἑορτή, εἶναι ἡ Δεσποτική Ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἤ τῶν Φώτων, ὅπως μᾶς εἶναι γνωστή.
«Φαιδρά μέν ἡ παρελθοῦσα ἑορτή (τῶν Χριστουγέννων), ἔνδοξος ἡ παροῦσα ἡμέρα (τῶν Θεοφανείων). Ἐν ἐκείνῃ, τῷ Σωτῆρι Μάγοι προσεκύνησαν˙ ἐν ταύτῃ δέ τόν Δεσπότην, δοῦλος κλητός ἐβάπτισεν (ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής). Ἐκεῖ Ποιμένες ἀγραυλοῦντες, εἶδον καί ἐθαύμαζον˙ ὧδε φωνή τοῦ Πατρός, τόν μονογενῆ Υἱόν ἐκήρυττεν» (ΠροεόρτιονἸδιόμελον).

Ἀφοῦ ἔζησε μέ ταπείνωσιν, ἁπλότητα καί εἰς τήν ἀφάνειαν ὁ Θεῖος Λυτρωτής μας διά 30 ὁλόκληρα χρόνια εἰς τόν πλανήτη μας, καί συγκεκριμένα εἰς τήν Ναζαρέτ τῆς Γαλιλαίας, ἐργαζόμενος ταπεινά εἰς τό ἐργαστήριο τοῦ τέκτονος (ξυλουργοῦ) Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος τῆς Παναγίας Παρθένου Μαρίας, ἐβαπτίσθη εἰς τόν Ἰορδάνη Ποταμό ὑπό τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ καί ἔλαβε «τό τοῦ Ἰωάννου βάπτισμα». Καί τήν ὥραν, κατά τήν ὁποίαν ἐβαπτίζετο εἰς τόν Ἰορδάνην «ἡ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις». Ἰησοῦς Χριστός ὁ βαπτιζόμενος, ὁ Οὐράνιος Πατήρ προσεπιμαρτυροῦσε ὅτι ἐκεῖνος ἦτο ὁ σαρκωθείς ἀγαπητός Του Υἱός, καί τό «Ἅγιον Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές».
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐρωτᾶ καί ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος: «Διά ποῖον λόγον εἰς τήν Βάπτισιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἄνοιξαν οἱ οῦρανοί; Διά νά μάθῃς, ὅτι κάτι τέτοιο ἔγινε καί κατά τό βάπτισμά σου. Ὁ Θεός σέ καλεῖ πρός τήν ἄνω πατρίδα. Σέ πείθει, ὅτι τίποτε κοινό δεν ἔχεις μέ τήν γῆν … Ἡ περιστερά δι΄αὐτό ἐφάνη τότε εἰς τόν Ἰορδάνην, διά νά δείξη ὡς οὐράνιος δάκτυλος εἰς ὅσους ἦσαν παρόντες καί εἰς τόν Ἰωάννην (τόν Βαπτιστήν) τόν Υἰόν τοῦ Θεοῦ» (Ε.Π.Ε. 9,390-392).
Καί εἰς ἄλλο σημεῖο παρατηρεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος : «Ἡ ἀναγέννησίς μας γίνεται ἄνωθεν, μέ τό ἅγιο Πνεῦμα καί τό ἁγιασμένο νερό (τοῦ Βαπτίσματος). Καί τό νερό χρησιμοποιεῖται , προκειμένου νά τελεσθῇ (πνευματικός) τοκετός, εἰς αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἀναγεννᾶται. Διότι ὅ,τι διά τό ἔμβρυον εἶναι ἡ μήτρα, αὐτό διά τόν πιστόν εἶναι τό νερό τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος» (Ε.Π.Ε. 13,130). «Ὅταν ἀπέθανε ὁ Χριστός καί ἦτο ἀκόμη ἐπάνω εἰς τόν Σταυρόν, ἕνας στρατιώτης τόν ἐπλησίασε καί ἐτρύπησε μέ τήν λόγχη τήν πλευρά του, καί ἔτρεξε νερό καί αἷμα. Καί βέβαια τό νερό συμβολίζει τό ἅγιο Βάπτισμα, τό δέ αἷμα τά φρικτά καί ἅγια Μυστήρια … Ἡ Ἐκκλησία ἐγεννήθη καί ἀπό τά δύο αὐτά, «μέ τό λουτρό τῆς παλιγγενεσίας καί τῆς ἀνακαινίσεως μέ τό ἅγιο Πνεῦμα», μέ τό ἅγιο Βάπτισμα καί τά ἱερά Μυστήρια. Ἀπό τήν πλευρά Του ὁ Χριστός ἐδημιούργησε τήν Ἐκκλησία, ὅπως κάποτε ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἀδάμ ἐδημιούργησε τήν Εὔα» (Ε.Π.Ε. 30, 392-394).

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

«Φῶς ἐκ φωτός, ἔλαμψε τῷ κόσμῳ Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ ἐπιφανείς Θεός˙ τοῦτον λαοί προσκυνήσωμεν» (Στιχηρόν τῶν Αἴνων τῶν Θεοφανείων).
Κατ΄ αὐτήν τήν μεγάλη ἁγία ἡμέρα καί ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἀνατείνομεν εὐγνωμόνως, ἡμεῖς οἱ Κυθήριοι καί οἱ Ἀντικυθήριοι ἰδιαιτέρως, πρός τόν Πανάγαθο Κύριο καί Θεό μας τόν νοῦν καί τήν καρδίαν μας, ἀναλογιζόμενοι τήν μεγάλην εὐεργεσίαν Του πρός ἡμᾶς, καθότι πρό 14 ἐτῶν ἔσωσε θαυμαστῶς τάς νήσους μας, τά Κύθηρα καί τά Ἀντικύθηρα, ἀπό βεβαίαν καταστροφήν ἀπό τόν συνταρακτικόν σεισμόν τῆς 8ης Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 2006. Δέν πρέπει ποτέ νά τό λησμονήσωμε αὐτό , διότι, ἐάν τό ἐπίκεντρο τοῦ σεισμοῦ δέν ἦτο εἰς τήν θαλάσσια περιοχή, οἱ συνέπειες θά ἦσαν θλιβερές καί ἀνυπολόγιστες . Ἀλλά τήν ὥρα τοῦ σεισμοῦ, ὅπως θά ἐνθυμῆσθε τό τότε περιφερειακό πλοῖο «Μυρτιδιώτισσα», μέ τήν ἱερή εἰκόνα τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, διέσχιζε τήν θάλασσα τῶν Κυθήρων καί ἀπέτρεψε τήν δεινή συμφορά.
Ἔχουμε καί πρόσφατο γεγονός διασώσεως τῶν νησιῶν μας ἀπό τήν φοβερή ἀπειλή τοῦ σεισμοῦ . Τήν 27ην Νοεμβρίου τοῦ περασμένου ἔτους ἔγινε ξανά ἰσχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ, ἀλλά καί πάλιν τό ἐπίκεντρο ἦταν εἰς τήν θαλάσσια περιοχή μας, χωρίς καμμία θλιβερή συνέπεια διά τά νησιά μας. Καί τήν ἡμέρα καί ὥρα αὐτή διέπλεε τήν θάλασσά μας τό σημερινό περιφερειακό πλοῖο «ΙΟΝΙΣ», τό ὁποῖο εἰς τήν εἴσοδό του ἔχει μεγάλη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Καί αὐτό τό γεγονός δέν ἦταν τυχαῖο, ἀλλά ἔργο τῆς Θείας Πρόνοιας.

Ἀδελφοί μου,

Καί ἐφέτος, 8 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., θά τελεσθῆ εὐχαριστήριος Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης. Τήν 12η μεσημβρινή θά ψαλῆ Δοξολογία ἐντός τοῦ σεισμοπλήκτου Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Μητάτων, ὁ ὁποῖος ὑποστηρίχθηκε πρόσφατα περιμετρικά εἰς τά θεμέλιά του εἰς βάθος ἑνάμισυ μέτρου καί ἀναμένεται σύντομα ἡ στερέωσις καί ἡ πλήρης ἀποκατάστασίς του μέ τήν σύμπραξι τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς. Καί τό ἀπόγευμα στίς 5 μ.μ. θά ψαλῆ ἡ ἱερά Παράκλησις στήν Παναγία μας τήν Μυρτιδιώτισσα στή Μονή Μυρτιδίων.
Εὐχόμενος ἀπό καρδίας καί πάλιν καλή καί εὐλογημένη χρονιά καί τήν παρά Θεοῦ χορηγία τῶν βιοτικῶν καί τῶν πνευματικῶν ἀγαθῶν, διατελῶ,

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ


Εκτύπωση   Email