Slide background
Slide background

mitropolitis kythiron serafeim ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ

(ὑπ’ ἀριθ. 191/2020)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Ὁ τῶν αἰώνων Ποιητὴς καὶ Δεσπότης,
Θεὲ τῶν ὅλων ὑπερούσιε ὄντως, τὴν ἐνι-
αύσιον εὐλόγησον περίοδον, σῴζων τῷ
ἐλέει Σου τῷ ἀπείρῳ Οἰκτίρμoν, πάντας
τοὺς λατρεύοντας, Σοὶ τῷ μόνῳ Δεσπότῃ,
καὶ ἐκβοῶντας φόβῳ·Λυτρωτά, εὔφορον
πᾶσι τὸ ἔτος χορήγησον».
(Κοντάκιον ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό νέον ἐκκλ. ἔτος)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙

     Εὐλογημένον, εἰρηνικόν, ὑγιεινόν καί πολύκαρπον τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος.
     Εἰσήλθαμε μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τόν νέον σωτήριον ἐκκλησιαστικόν ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου μας καί εὐλογοῦμεν τόν Πανάγιον Θεόν διά τήν εὐλογίαν καί δωρεάν αὐτήν.
     Ἡ ἀνακύκλησις τῶν ἁγίων Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν ἑορτῶν καί τῶν ἑορτῶν τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας μας : Ἀποστόλων, Μαρτύρων, Προφητῶν, Ἱεραρχῶν, Ὁσίων καί Δικαίων εἰς κάθε ἐκκλησιαστικόν ἔτος παρέχει τήν δυνατότητα τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν σπουδαίων αὐτῶν λατρευτικῶν καί λειτουργικῶν εὐκαιριῶν καί τῆς συμμετοχῆς μας εἰς τήν πνευματικήν Μυστηριακήν Τράπεζαν τῆς Θείας Εὐχαριστίας. «Ἄρτος ζωῆς αἰωνιζούσης γενέσθω μοι τό Σῶμά Σου τό Ἅγιον, εὔσπλαγχνε Κύριε, καί τό τίμιον Αἷμα, καί νόσων πολυτρόπων ἀλεξιτήριον», ψάλλουμε εἰς τόν Κανόνα τῆς Ἀκολουθίας τῆς Θείας Μεταλήψεως.

     Ἡ Μυστηριακή ζωή τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἀληθινή ζωή τοῦ πιστοῦ, προέκτασις τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἀπόλαυσις τῶν αἰωνίων καί ὑπερκοσμίων ἀγαθῶν τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας. «Βίος ἀνεόρταστος (μέ τήν ἐκκλησιαστικήν ἔννοιαν), μακρά ὁδός ἀπανδόχευτος».
     Δι’ αὐτόν τόν λόγον ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία, διά στόματος τοῦ Ἱεροῦ Ὑμνογράφου της, εὔχεται καί προσεύχεται εἰς τήν ἀρχήν τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους πρός τόν Ποιητήν καί Δεσπότην τῶν αἰώνων νά εὐλογήση τήν ἐτήσιον περίοδον, μέ τό νά σῴζῃ μέ τό ἄπειρον ἔλεός Του, ὅλους ὅσους λατρεύουν τόν μόνον Δεσπότην (τοῦ σύμπαντος κόσμου) καί φωνάζουν δυνατά μέ φόβον Θεοῦ· Λυτρωτά, χορήγησε σέ ὅλους εὔφορον τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος.
     Ὁ νεοφανής εἰς τούς ἐσχάτους δυσχειμέρους καιρούς μας Ἅγιος Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως ὁ θαυματοβρύτης, τοῦ ὁποίου ἑωρτάσαμε τήν Ἀνακομιδήν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων του, εἰς τό περισπούδαστον ἔργον του «Γνῶθι σαυτόν», ἰδού τί γράφει διά τόν ἀληθινόν χριστιανόν: (τό ἀποδίδουμε εἰς τήν ἁπλῆν γλῶσσαν): «Αὐτός πού εἶναι ἄνθρωπος τῆς ἀληθείας εἶναι ἐνάρετος, χρηστός, τίμιος, ἀγαθός, δίκαιος, ἔχει καρδίαν καθαράν καί τά χείλη του δέν ἐχρησιμοποίησαν τό ψεῦδος, δέν ὑποκρίνεται, ὁμολογεῖ μέ παρρησία τήν ἀλήθεια, δέν προσποιεῖται ὅτι ἔχει κτῆμα του τήν ἀρετή, οὔτε σχηματίζεται τήν σωφροσύνη, ἀλλά καθώς εἶναι ἐνάρετος καί σώφρων ἐπιδιώκει δικαίως τό δίκαιον. Αὐτός πού ἀληθεύει στή ζωή του ἀγαπᾶ τήν ἀλήθεια καί μέχρι θανάτου ἀγωνίζεται γι’ αὐτή. Ἡ καρδία του ἐπιποθεῖ τήν ἐπικράτησι τῆς ἀληθείας. Ὁ ἀληθινός ἄνθρωπος εἶναι εὐσεβής καί εὐλαβεῖται τόν Θεόν καί φυλάσσει τόν νόμον του. Στό πρόσωπό του εἶναι χαραγμένη ἡ ἀγαθότητα τῆς καρδίας του.
     Ἡ συνείδησίς του συμμαρτυρεῖ μέ τά λόγια του, καί ἡ διάνοιά του διανοεῖται μέ εὐθύτητα. Πνεῦμα Θεοῦ κατοικεῖ μέσα του καί δάκτυλος Θεοῦ τόν ποδηγετεῖ. Εὐθεῖες εἶναι οἱ πορεῖες του ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ του. Χαίρεται γιά τήν ἀλήθεια καί λυπεῖται γιά τήν ἀδικία. Ἡ ἀλήθεια ἐδίδαξε αὐτόν ἐπιστήμην καί σύνεσιν καί γνῶσιν. Ἡ ψυχή τοῦ ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ἁγνή, καθώς ὑποτάσσεται εἰς τήν ἀλήθειαν, ἐκδηλώνεται δέ ὡς ἀγάπη ἡ ἀνυπόκριτη φιλαδελφία πρός τόν πλησίον του. Πολιτεύεται ὡς ἀληθής Χριστιανός καί γίνεται σέ ὅλους τύπος καί ὑπογραμμός ἠθικῆς τελειότητος. Ὁ καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος φανερώνεται εἰς αὐτόν μέ ὅλη τήν ἀγαθωσύνη, τήν δικαιοσύνη καί τήν ἀλήθεια».
    Καί σέ ἄλλη πνευματική εὐκαιρία ὁ ἄριστος διδάσκαλος καί παιδαγωγός εἰς Χριστόν Ἅγιος Νεκτάριος συμβουλεύει: «Πρόσεχε σεαυτῷ καί οὐκ ἀστοχήσεις ἐν τῷ βίῳ. Ἡ προσοχή κατευθύνει τάς σκέψεις. Ἡ προσοχή ἀποδεικνύει αὐτό τό ὁποῖον πρέπει νά γίνῃ.Ἡ προσοχή ἀσφαλίζει τήν ζωήν. Ἡ προσοχή εἶναι ὁ μόνος ἀσφαλής ὁδηγός στή ζωή μας. Ἡ προσοχή φέρει εἰς τήν μακαριότητα. Ἡ ἔλλειψις τῆς προσοχῆς ὁδηγεῖ στήν κακοδαιμονία. Πρόσεχε τόν ἑαυτόν σου καί δέν θά ἀστοχήσῃς στή ζωή σου.Θυμήσου νά λέγῃς σέ κάθε στιγμή στόν ἑαυτό σου, πρόσεχε, διά νά μήν ἐξαπατηθῆς ἀπό τήν θεωρία τῶν ἀντικειμένων καί συλληφθῆς στήν παγίδα πού στήνεται κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνειά τους. Πρόσεχε σέ ὅλα. Γνώριζε ὅτι ὅλα τά κοσμικά ὑποκρύπτουν δόλον. Μέσα στόν ἑαυτό σου ἔχεις αὐτούς πού σέ δολιεύονται. Ὁ ἐγωϊσμός σου καί ἡ φιλαυτία σου πάντοτε ζητοῦν νά σέ ἐξαπατήσουν. Μήν πείθεσαι σ’ αὐτούς. Πρόσεχε τίς κολακεῖες των, διότι πίσω ἀπό αὐτές ὑποκρύπτεται τό ψεῦδος καί ἡ ἀπάτη. Νά θυμᾶσαι ὅτι πρέπει νά ἀπιστῇς, πάντοτε νά ἀπιστῇς (εἰς τόν παλαιόν ἐμπαθῆ ἄνθρωπον πού φέρεις μέσα σου), καί πρόσεχε διά νά ἀνεύρης τόν δόλον καί τήν ἀπάτην (πού ὑποκρύπτονται). Ἡ προσοχή εἶναι ἡ πυξίδα, τήν ὁποία ὁ ποντοπόρος τῆς ζωῆς ναυτίλος ὀφείλει νά ἔχῃ πάντοτε πρό ὀφθαλμῶν του, διά νά εἶναι εὔδρομο καί εὔπλοο τό ταξίδι του εἰς τό πέλαγος τοῦ βίου του. Χωρίς προσοχή ἡ ἀπώλεια εἶναι βεβαία, ὑπεύθυνος δέ ἀπωλείας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος, πού χάνεται ἀπό τήν ἀμέλεια καί τήν ἀπροσεξία του».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

     Ἐθεώρησα ὅτι εἶναι καλόν καί ὠφέλιμον εἰς τήν ἀρχήν τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καί ἐν ὄψει τῶν ἐξελισσομένων καί ἐπιδεινουμένων γεγονότων ἀπό τήν ἐξάπλωσιν τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καί τῶν ἐξαγγελλομένων καθημερινῶς νέων μέτρων διά τήν ἀντιμετώπισίν του, καί ἰδιαιτέρως εἰς τά Σχολεῖα τῆς Πατρίδος μας, νά παραθέσω σέ ἁπλῆ γλῶσσα τήν ἐμπνευσμένη διδαχή τοῦ μεγάλου Ἁγίου τῶν καιρῶν μας, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ χαριτοβρύτου, διά τόν ἀληθινό χριστιανό καί διά τήν προσοχή καί ἐπαγρύπνησι, πού πρέπει νά ἔχῃ στή ζωή του.
     Ὁ καταιγισμός τῶν εἰδήσεων καί πληροφοριῶν ἀπό τά Μ.Μ.Ε., πού ἐνίοτε εἶναι διογκωμένες καί ἀνακριβεῖς, δημιουργεῖ ἕνα καταθλιπτικό καί μελαγχολικό κλῖμα στίς ψυχές τῶν τηλεθεατῶν καί τῶν ἀκροατῶν, μέ ἀπώτερο σκοπό νά ζοῦν μέσα στήν ταραχή, τήν ἀβεβαιότητα καί τήν ἀνασφάλεια καί νά παραδοθοῦν ἀμαχητί εἰς τά σκοτεινά καί δόλια νεοεποχικά καί νεοταξικά σχέδια, πού ὑποκρύπτονται καί οἱ «ἐγκέφαλοί» τους καραδοκοῦν πίσω ἀπό ὅλη αὐτή τήν περιπέτεια τῆς ἐπιδημίας τοῦ θανατηφόρου αὐτοῦ ἰοῦ. Ὁ Κυβερνήτης τῆς Πατρίδος μας ἐδήλωσε ἀπεριφράστως ὅτι ἡ πρό τοῦ κορωνοϊοῦ ἐποχή ἀποτελεῖ παρελθόν καί ὅτι θά εἰσέλθωμε πιά «στή νέα κανονικότητα!». Μήπως αὐτό σημαίνει ὅτι θά ξεχάσωμε τήν περίφημη καί περιλάλητη Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσί μας καί θά παρασυρθοῦμε εἰς τό καταλυτικό ρεῦμα τῆς Παγκοσμιοποίησης καί τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων;Ἀλλοίμονό μας τότε, ἀδελφοί.
     Χριστιανικό χρέος καί καθῆκον ὅλων μας εἶναι νά ἀντισταθοῦμε σέ ὅ,τι ἀντιχριστιανικό καί ἀντιπατριωτικό - ἀνθελληνικό τεκταίνεται. Ὡς ἐλεύθεροι Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἔχουμε κατοχυρωμένο τό συνταγματικό μας δικαίωμα τῆς ἐλευθέρας καί ἀπροσκόπτου Θείας Λατρείας καί θά ἀξιώσουμε τόν σεβασμό αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ δικαιώματός μας, διότι συχνά ἐπανέρχεται ἡ εἴδησις ὅτι ἐν ὄψει τῶν ἁγίων ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων θά ἐπαναληφθοῦν τά σκληρά μέτρα τῆς παρελθούσης Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα. Μή γένοιτο ἡ ἐπανάληψις τῶν δραματικῶν περιστατικῶν τῆς θλιβερᾶς ἐκείνης περιόδου, ἀδελφοί!
    Εὔχομαι ἐκ βάθους καρδίας στίς δύσκολες ἡμέρες καί τήν δυσχερῆ ἐποχή, πού διανύουμε νά μήν λησμονοῦμε τά θεοφώτιστα λόγια τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου γιά τόν ἀληθινό τύπο τοῦ πιστοῦ Χριστιανοῦ καί τήν ἰδιαίτερη προσοχή, πού πρέπει νά ἔχωμε εἰς τόν πνευματικό μας ἀγῶνα. Οἱ Ἱεροί Ναοί τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι κοινά κτίσματα, ἀλλά καθιερωμένοι καί καθαγιασμένοι. Οἱ Ἱερές Εἰκόνες, τά ἅγια Λείψανα τῶν Ἁγίων μας καί ὅ,τι καθαγιάζεται ἐντός αὐτοῦ (Θεία Κοινωνία, Ἁγιασμός, Ἀρτοκλασία καί Ἀντίδωρον) μᾶς μεταδίδουν Ἁγιασμόν καί Χάριν καί δέν ὑπάρχει κανείς ἀπολύτως φόβος μολύνσεως ἤ μεταδόσεως ἀσθενειῶν. Εἶναι βαρύτατη ἀσέβεια ἡ θεωρία ὡρισμένων ὅτι αὐτοί, πού κοινωνοῦν τό Ἅγιο Σῶμα καί τό Τίμιον Αἷμα τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, θά νοσήσουν ἤ θά ἀποθάνουν. Οἱ τά τοιαῦτα φρονοῦντες καί διακηρύσσοντες ὑποπίπτουν, χωρίς ἴσως νά τό συνειδητοποιοῦν, στήν σύγχρονη αἵρεσι τοῦ νεοβαρλααμισμοῦ, πού δέν ἐδέχοντο τήν ἐπενέργεια τῆς ἀκτίστου Θείας Χάριτος διά τῶν Θείων Μυστηρίων. Μέσα εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Θεοῦ δέν μᾶς προστατεύει, οὔτε ἔχει λόγον ὑπάρξεως ἡ ὁποιαδήποτε μάσκα, ἀλλά ἡ ἄκτιστος Θεία Χάρις καί προστασία.
     Συγκλείω τήν παροῦσαν Ἐγκύκλιον μέ τήν σύστασιν νά ἀγωνιζόμεθα, ὥστε νά μᾶς χαρισθοῦν ἀπό τόν Κύριον καί Θεόν μας οἱ τρεῖς κορυφαῖες ἀρετές, πού ὑποδεικνύει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος : ἡ Πίστις, ἡ Ἐλπίδα καί ἡ Ἀγάπη. Αὐτές καί ὅλος ὁ πνευματικός ἀγώνας μας ἄς εἶναι τό ἀντιστάθμισμα τῆς προκαλουμένης καθημερινῶς ψυχικῆς πιέσεως καί ἀπελπισίας.
     Καί ἐπί τούτοις, εὐχόμενος παρά Κυρίου τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν καί κραταιάν βοήθειαν εἰς τούς δυσχειμέρους καιρούς μας, διατελῶ,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.