Slide background
Slide background

kathxhtika 2014ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
(ὑπ’ ἀριθ. 192/2020)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι
τόν σπόρον αὐτοῦ» (Λουκ. η’ 5)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,
Ἀγαπητοί μου Γονεῖς καί Κηδεμόνες τῶν παιδιῶν
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε˙

     Μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἐγκύκλιος 3026/7-9-2020) τήν Κυριακήν τοῦ σπορέως καί τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου (11-10-2020) ἀρχίζει ἡ νέα Κατηχητική περίοδος (2020-2021).
    Ἡ Κατήχησις τῶν παιδιῶν καί τῆς νεότητος γενικώτερα εἶναι ἔργο πρωταρχικό καί ἀπαραίτητο διά κάθε Ἐνορία καί Ἱερά Μητρόπολι. «Τά νήπια ἔκθρεψον, τήν νεότητα παιδαγώγησον» εὔχεται ὁ Μέγας Βασίλειος εἰς τήν Θεία Λειτουργία του.

     Τό Ἱερό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς τοῦ σπορέως ὁμιλεῖ διά τόν καλόν Γεωργόν, πού κατά τήν παραβολή εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός (καί μετά ἀπό αὐτόν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι Πατέρες, οἱ Ποιμένες καί Διδάσκαλοι τῆς Οἰκουμένης καί οἱ πνευματικοί σκαπανεῖς τοῦ Ἱεροῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας), ὁ ὁποῖος ἐξῆλθε διά νά σπείρῃ τό χωράφι του. Λόγῳ τῆς διαφορᾶς τῆς ποιότητος τοῦ ἐδάφους (ἄλλο χιλιοπατημένο , ἄλλο πετρῶδες, ἄλλο ἀκανθῶδες καί ἄλλο ἁπαλό καί εὔφορο) μόνο εἰς τήν τελευταία περίπτωσι ἐκαρποφόρησε ὁ σπόρος καί ἀπέδωσε καρπό ἑκατονταπλάσιο. Τά διαφορετικά ἐδάφη, μέ τήν ἀλληγορική ἑρμηνεία τῆς παραβολῆς, εἶναι οἱ 4 κατηγορίες τῶν ἀνθρωπίνων καρδιῶν. Ὁ σπόρος τόν ὁποῖο ἐχρησιμοποίησε ὁ Θεῖος Γεωργός εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος γονιμοποιεῖ μόνον τήν καλή καί ἀγαθή καρδία καί ὄχι τίς ἄλλες, ἡ καρποφορία δέ εἰς τήν τελευταία αὐτή περίπτωσι (τῆς καλῆς καί ἀγαθῆς καρδίας) ἐπιτυγχάνεται καί πραγματώνεται «ἐν ὑπομονῇ».
     Διά τήν πνευματική σπορά στίς καρδιές τῶν παιδιῶν συμβουλεύει τά ἀκόλουθα εἰς τούς γονεῖς ὁ σύγχρονος συμπαθέστατος εἰς ὅλους μας Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης:
     «Ὅλα ἀπ’ τήν προσευχή, τή σιωπή καί τήν ἀγάπη γίνονται. Καταλάβατε τά ἀποτελέσματα τῆς προσευχῆς; Ἀγάπη ἐν προσευχῇ, ἐν Χριστῷ ἀγάπη. Αὐτή ὠφελεῖ πραγματικά. Ὅσο θ’ ἀγαπᾶτε τά παιδιά μέ τήν ἀνθρώπινη ἀγάπη – πού εἶναι συχνά παθολογική – τόσο θά μπερδεύονται, τόσο ἡ συμπεριφορά τους θά εἶναι ἀρνητική. Ὅταν, ὅμως, ἡ ἀγάπη σας θά εἶναι μεταξύ σας καί πρός τά παιδιά χριστιανική καί ἁγία, τότε δέν θά ἔχετε κανένα πρόβλημα. Ἡ ἁγιότητα τῶν γονέων σώζει τά παιδιά. Γιά νά γίνει αὐτό, πρέπει νά ἐπιδράσει ἡ θεία Χάρις στίς ψυχές τῶν γονέων. Κανείς δέν ἁγιάζεται μόνος του. Ἡ ἴδια ἡ θεία Χάρις μετά θά φωτίσει, θά θερμάνει καί θά ζωογονήσει τίς ψυχές τῶν παιδιῶν.
     Πολλές φορές μοῦ τηλεφωνοῦν κι' ἀπό τό ἐξωτερικό καί μέ ρωτοῦν γιά τά παιδιά τους καί γι’ ἄλλα θέματα. Μέ πῆρε, λοιπόν, σήμερα ἀπ’ τό Μιλάνο μιά μητέρα καί μέ ρώτησε πῶς νά φέρεται στά παιδιά της. Τῆς εἶπα τά ἑξῆς:
     «Νά προσεύχεσαι καί, ὅταν πρέπει, νά μιλάεις στά παιδιά μέ ἀγάπη. Πιό πολύ νά κάνεις προσευχή καί λίγα λόγια νά τούς λέεις. Πολλή προσευχή καί λίγα λόγια σέ ὅλους. Νά μή γινόμαστε ἐνοχλητικοί, ἀλλά νά προσευχόμαστε μυστικά καί μετά νά μιλᾶμε κι ὁ Θεός θά μᾶς βεβαιώνει μέσα μας ἄν ἡ ὁμιλία μας εἶναι δεκτή στούς ἄλλους. Ἄν δέν εἶναι πάλι, δέν θά μιλᾶμε. Θά προσευχόμαστε μυστικά μόνο. Διότι καί μέ τό νά μιλᾶμε, γινόμαστε ἐνοχλητικοί καί κάνομε τούς ἄλλους ν’ ἀντιδροῦν καί καμιά φορά ν’ ἀγανακτοῦν. Γι’ αὐτό πιό καλά εἶναι νά τά λέει κανείς μυστικά στήν καρδιά τῶν ἄλλων παρά στ’ αὐτί τους, μέσῳ τῆς μυστικῆς προσευχῆς.
     »Ἄκου νά σοῦ πῶ: νά προσεύχεσαι καί μετά νά μιλάεις. Ἔτσι νά κάνεις στά παιδιά σου. Ἅμα διαρκῶς τούς δίδεις συμβουλές, θά γίνεις βαρετή κι ὅταν μεγαλώσουν, θά αἰσθάνονται ἕνα εἶδος καταπιέσεως. Νά προτιμᾶς, λοιπόν, τήν προσευχή. Νά τούς μιλάεις μέ τήν προσευχή. Νά τά λέεις στόν Θεό κι ὁ Θεός θά τά λέει μέσα τους. Δηλαδή, δέν πρέπει νά συμβουλεύεις τά παιδιά σου ἔτσι, μέ φωνή πού νά τήν ἀκοῦνε τ’ αὐτιά τους. Μπορεῖς νά τό κάνεις κι αὐτό, ἀλλά προπάντων πρέπει νά μιλάεις γιά τά παιδιά σου στόν Θεό. Νά λέεις: ‘’Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, φώτισε τά παιδάκια μου. Ἐγώ σ’ Ἐσένανε τά ἀναθέτω. Ἐσύ μοῦ τά ἔδωσες, μά κι ἐγώ εἶμαι ἀδύναμη, δέν μπορῶ νά τά κατατοπίσω· γι’ αὐτό, Σέ παρακαλῶ, φώτισέ τα’’. Κι ὁ Θεός θά τούς μιλάει καί θά λένε: ‘’Ὤχ, δέν ἔπρεπε νά στενοχωρήσω τή μαμά μ’ αὐτό πού ἔκανα!’’. Κι αὐτό θά βγαίνει ἀπό μέσα τους μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ».
     Αὐτό εἶναι τό τέλειο. Νά μιλάει ἡ μητέρα στόν Θεό κι ὁ Θεός νά μιλάει στό παιδί. Ἄν δέν γίνει ἔτσι, πές, πές, ὅλο «ἀπ’ τ’ αὐτί», στό τέλος γίνεται ἕνα εἶδος καταπιέσεως. Κι ὅταν τό παιδί μεγαλώσει, ἀρχίζει πλέον νά ἀντιδράει, δηλαδή νά ἐκδικεῖται, τρόπον τινα, τόν πατέρα του, τήν μητέρα του, πού τό καταπίεσαν. Ἐνῶ ἕνα εἶναι τό τέλειο· νά μιλάει ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη καί ἡ ἁγιοσύνη τοῦ πατέρα καί τῆς μητέρας. Ἡ ἀκτινοβολία τῆς ἁγιοσύνης καί ὄχι τῆς ἀνθρώπινης προσπάθειας κάνει τά παιδιά καλά».

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

     Ὁ διάλογος μέ τά παιδιά μας καί ὁ διάλογος μεταξύ τῶν γονέων, ὅταν γίνεται μέ ἀγάπη καί τόν θεῖο φωτισμό, φέρει ἀγαθά ἀποτελέσματα. Ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης μᾶς εἶπε ὅτι ἡ προσπάθεια ἐπικοινωνίας μέ τά παιδιά πρέπει νά γίνεται μέ ἀγάπη καί ὑπομονή, καί νά προηγῆται πάντοτε ἡ προσευχή, ἡ συνομιλία μας μέ τόν Κύριο καί Θεό μας.
     Τά Κατηχητικά μας Σχολεῖα λειτουργοῦν γιά τήν νεολαία μας καί ὡς στόχο τους ἔχουν τήν κατά Θεόν μόρφωσι καί εὐσέβεια τῶν παιδιῶν. Οἱ Κατηχηταί μας, Ἱερεῖς καί εὐσεβεῖς λαϊκοί, ἀγωνίζονται νά εὕρουν ἀνοικτό δίαυλο ἐπικοινωνίας μέ τά παιδιά. Αὐτό μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας θά ξεκλειδώσῃ τίς παιδικές καί νεανικές καρδιές διά νά ἐπιτευχθῇ ἡ κατά Χριστόν πνευματική τους ἀγωγή καί καλλιέργεια.
     Καί οἱ ἄλλες δραστηριότητες (ἐκμάθησις βυζαντινῆς μουσικῆς, παιδική χορῳδία, χορευτικά) θά γίνονται, βάσει τοῦ προγράμματος τό ὁποῖον θά ἀνακοινωθῇ μέσῳ τῶν Ἱερέων μας διά τήν ὠφέλεια καί τήν καλή ἐπίδοσι τῶν παιδιῶν.
     Οἱ Συνάξεις τῶν Γονέων καί Κηδεμόνων, ἅπαξ τοῦ μηνός, θά γίνωνται ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν α) Ζωοδόχου Πηγῆς Ποταμοῦ, ἡμέρα Σάββατο, ὥρα 7 μ.μ., μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, πού θά γίνεται προηγουμένως ὥρα 6.30 μ.μ. καί β) Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ Κεραμωτοῦ, ἡμέρα Κυριακή, ὥρα 7 μ.μ. μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, πού θά γίνεται προηγουμένως ὥρα 6.30 μ.μ. Τό ἑπόμενο Σαββατοκύριακο 17 καί 18 Ὀκτωβρίου θά ἀρχίσουν τήν λειτουργία τους οἱ ἐν λόγῳ Συνάξεις.
     Εὐχόμενος ἀπό καρδίας καλήν ὑγιείαν, πρόοδον καί εὐλογίαν εἰς τήν μαθητιῶσαν νεολαίαν μας καί εὐλογημένην καί καλλίκαρπον τήν νέαν Κατηχητικήν περίοδον, διατελῶ,

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ


Κατάστασις τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων Κυθήρων

1. Κατηχητικό Χώρας: Σάββατο 4:00 μ.μ. στό Πνευματικό Κέντρο Ἱ. Ναοῦ Ἐσταυρωμένου. Κατηχητής ὁ π.Θεολόγος Παντελῆς.
2. Κατηχητικό Λιβαδίου: Κυριακή 11:00 π.μ – 12:00 μ. στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου. Κατηχητής ὁ π.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος.
3. Κατηχητικό Καρβουνάδων: Σάββατο 5:00 μ.μ. στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Γεωργίου Καρβουνάδων. Κατηχητής ὁ π. Παῦλος Καλλίκας.
4. Κατηχητικό Καλάμου : Κάθε 2η καί 4η Κυριακή ἑκάστου μηνός 10:30 π.μ. – 11:30 π.μ. στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικήτα Καλάμου. Κατηχητής ὁ π. Ἰωάννης Παπανδρόπουλος.
5. Κατηχητικό Φρατσίων : Κάθε 1η και 3η Κυριακή ἑκάστου μηνός 10:30π.μ. – 11:30 π.μ., σέ ὅποιο Ναό τελεῖται ἡ Κυριακάτικη Θ. Λειτουργία. Κατηχητής ὁ π. Ἰωάννης Παπανδρόπουλος.
6. Κατηχητικό Αὐλέμωνος : Σάββατο 11:30 π.μ. – 12:30 μ.μ. στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Αὐλέμωνος. Κατηχητής ὁ π.Ἰωάννης Παπανδρόπουλος.
7. Κατηχητικό Ποταμοῦ : Κυριακή 11:00 π.μ. – 12:00 μ. στόν Ἱ. Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Ποταμοῦ. Κατηχητής ὁ π. Κωνσταντίνος Μπιθιγκότζης.
8. Κατηχητικό Ἁγίας Πελαγίας: Κυριακή 10:00 π. μ. – 11:00 π.μ. στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Πελαγίας. Καθηγητής ὁ π.Κωνσταντίνος Μπιθιγκότζης.
9. Κατηχητικό Καραβᾶ: Κυριακή 11:30 π.μ. στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Καραβᾶ. Κατηχητής ὁ κ.Νικόλαος Διακόπουλος.

Ἡ ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν θά γίνει Σάββατο 10 καί Κυριακή 11 Ὀκτωβρίου πλήν τῶν Κατηχητικῶν Λιβαδίου καί Ποταμοῦ πού θά ἀρχίσουν τήν Κυριακή 18 Ὀκτωβρίου 2020.

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.