Slide background
Slide background

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX :2736031202

Ἐν Κυθήροις τῇ 13ῃ Σεπτεμβρίου 2023

Ἀριθ. Πρωτ.: 203

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ’ ἀριθ. 228/2023)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων

«Ἡ ἀήττητος καί ἀκατάλυτος καί Θεία Δύναμις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ ἄς μή ἐγκαταλίπῃ τούς ἁμαρτωλούς»

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Ἑλλάδος μέ πρόσφατο Ἐγκύκλιο Σημείωμα (Ἀριθ.Πρωτ. 4583/2046/11-9-2023) ἀνεκοίνωσε ὅτι τό προϊόν τοῦ δίσκου, πού θά περιαχθῇ κατά τήν ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, θά διατεθῆ διά τούς πλημμυροπαθεῖς ἀδελφούς μας τῆς Θεσσαλίας.

Ἡ Ἀπόφασις αὐτή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νά προσφερθῇ τό συλλεγησόμενον χρηματικόν ποσόν, ἀντί γιά τήν ἐνίσχυσι τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως γίνεται κάθε χρόνο , γιά συμπαράστασι στούς πληγέντες ἀπό τόν κατακλυσμό κατοίκους τοῦ Θεσσαλικοῦ κάμπου, μᾶς συγκινεῖ ἰδιαιτέρως.

Καλούμεθα ὅλοι μας, ἀπό τό ὑστέρημα ἤ τό περίσσευμα, νά βοηθήσωμε τούς βαρέως πληγέντες Θεσσαλούς ἀδελφούς μας. Ὑπέστησαν Βιβλική καταστροφή, μία μορφή κατακλυσμοῦ, πού ὑπενθυμίζει τόν φοβερό κατακλυσμό τοῦ Νῶε, τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τά αἴτια τῶν φοβερῶν καταστροφῶν καί τότε καί τώρα εἶναι τά ἴδια. «Οὐ μή καταμείνῃ τό Πνεῦμα μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τόν αἰῶνα διά τό εἶναι αὐτούς σάρκας» (Γεν.κεφ.6, στιχ.3), διότι εἶναι σαρκικοί ἄνθρωποι καί σαρκολάτρες, εἶπε τότε ὁ Θεός. Καί τώρα, στή σύγχρονη ἐποχή μας, παρατηρεῖται ἀποστασία ἀπό τό Θεῖο θέλημα, παραβάσεις καί παραβιάσεις τοῦ Θείου Εὐαγγελικοῦ Νόμου καί ἀνατροπή τῶν νόμων καί τῶν ὅρων τῆς φύσεως, πού ἔθεσε ὁ Θεῖος Δημιουργός, γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν οἰκογενειακή καί κοινωνική του ζωή. Καί ὅλα αὐτά προβάλλονται ἀπό ἄρχοντες τῆς πατρίδος μας, ἀπό ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι μέ τήν ψῆφο τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Λαοῦ μας κυβερνοῦν τόν τόπο μας, καί φέρουν τόν «μανδύα» τῆς νομιμότητος καί τῆς κανονικότητος.

Ὅμως, οἱ δεινῶς πληγέντες καί δοκιμασθέντες πλημμυροπαθεῖς ἀδελφοί μας εἶναι ἄξιοι κάθε συμπαραστάσεως καί βοηθείας. Βαρυαλγοῦμε γιά τήν μεγάλη τους συμφορά. Προσευχόμαστε, ἰδιαίτερα σήμερα πού τιμᾶμε τήν Παγκόσμιο Ὕψωσι τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, νά σηκώσουν μέ πίστι, καρτερία καί ὑπομονή τόν βαρύ αὐτόν σταυρό τους καί νά ἐξέλθουν τό συντομώτερο ἀπό τήν μεγάλη τους αὐτή δοκιμασία.

Παρακαλεῖσθε, λοιπόν, ἀδελφοί μου, μέ προθυμία καί ἱλαρότητα καρδίας νά ἐνισχύσωμε τόν περιφερόμενο δίσκο γιά νά γίνωμε ἀρωγοί καί «καλοί Σαμαρεῖτες» γιά τούς πληγέντες ἀδελφούς μας.

Εὐχόμενοι ἀπό καρδίας πλουσίαν τήν Θείαν ἐνίσχυσιν καί εὐλογίαν τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ μας καί τήν Χάριν καί Θείαν Δύναμιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς ἐκείνους καί σέ σᾶς, διατελῶ

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

    Υ/Σ Τό συλλεγησόμενον ποσόν παρακαλοῦμεν ὅπως κατατεθῇ εἰς τόν ὑπ΄ἀριθ.139/296027-31 Τραπεζικόν Λογαριασμόν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρά τῇ Ἐθνικῆς Τραπέζη, IBAN GR 9401101390000013929602731 ὑπό τήν ἔνδειξιν «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ», πρός ταχίστην ἀποστολήν αὐτοῦ εἰς τάς ἐχούσας ἀνάγκην ἐμπεριστάτους Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Θεσσαλίας.

 

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.