Slide background
Slide background

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX :2736031202

Ἐν Κυθήροις τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2023

Ἀριθ. Πρωτ.: 297

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ὑπ’ ἀριθ. 231/2023)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«… ἡ Παρθένος ἰδού, τίκτει Θεόν ἐν σαρκί,
Βηθλεέμ ἐν πόλει, ἔνδον τοῦ Σπηλαίου· ἡ κτίσις
πᾶσα καταπλουτίσθητι, ἀγάλλου καί χόρευε·
μετά τῶν δούλων συναναστρέφεσθαι, πάντων
ὁ Δεσπότης παρεγέγονεν…»
(Προεόρτιος Ὕμνος τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Διανύομεν, Χάριτι Χριστοῦ, τήν νήστιμον καί κατανυκτικήν περίοδον τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, εὑρισκόμενοι εἰς τό μέσον αὐτῆς. Οἱ προεόρτιοι ὕμνοι τῆς μεγάλης αὐτῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως μᾶς προετοιμάζουν διά τήν ὑποδοχήν αὐτοῦ τοῦ μεγάλου καί κοσμοσωτηρίου γεγονότος τῆς Θείας ἐνανθρωπήσεως. Γεγονός μέγα, κοσμοϊστορικόν καί κοσμοχαρμόσυνον!

«… Ἡ Παρθένος γεννᾶ ὑπερφυσικῶς τόν Θεόν κατά σάρκα εἰς τήν πόλιν τῆς Βηθλεέμ, μέσα εἰς τό ταπεινόν Σπήλαιον. Ἡ κτίσις, ἡ δημιουργία τοῦ Θεοῦ ὅλη ἀπόλαυσε τόν πνευματικόν πλουτισμόν, τά πνευματικά πλούτη τῶν Θείων Δωρεῶν καί Εὐλογιῶν. Ἀγάλλου καί χόρευε μέ πνευματικά σκιρτήματα χαρᾶς καί εὐφροσύνης. Ὁ Δεσπότης τῶν ὅλων ἐσαρκώθη καί ἦλθεν εἰς τήν γῆν μας ὡς ταπεινός ἄνθρωπος διά νά συναναστραφῇ μέ τούς δούλους Του…» μᾶς διεβεβαίωσε ὁ Ἱερός Ὑμνογράφος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

 

 

Ἡ κένωσις καί ἡ πτωχεία τοῦ περί πάντας ἀγαθοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ μᾶς διδάσκει καί μᾶς ἐμπνέει καί πρέπει νά μᾶς παιδαγωγῇ καί νά μᾶς φρονηματίζῃ.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τήν δευτέραν πρός Κορινθίους ἐπιστολήν του σημειώνει ὅτι : ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός «δι’ ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε» (Β’ Κορ. 8, 9). Δηλαδή, ἐνῶ ἦταν πλούσιος, λόγῳ τοῦ ἀπείρου μεγαλείου τῆς Θεότητός Του, ἔγινε γιά σᾶς φτωχός. Καί φόρεσε τήν φτωχή ἀνθρώπινη φύσι καί ἔγινε ἄνθρωπος διά νά γίνετε ἐσεῖς πλούσιοι πνευματικά μέ τή φτώχεια ἐκείνου.

Καί ὁ μελίρρυτος ποταμός τῆς σοφίας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, λέγει τά ἀκόλουθα λίαν σημαντικά διά τήν κένωσιν τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας:
«Κατεδέχθη μία φορά νά γίνῃ ἄνθρωπος μέ τό νά χρησιμοποιήσῃ ὅλα τά εὐτελῆ στοιχεῖα. Καί αὐτό διά νά πατήση τήν ἀνθρώπινη ὑπερηφάνεια» (Ε.Π.Ε. 6, 16-18). «Ὁ Χριστός ἐκένωσε τήν δόξαν Του, διά νά πλουτήσετε σεῖς ὄχι μέ τόν πλοῦτο Του, ἀλλά μέ τήν φτώχεια Του. Ἄν δέν πιστεύης ὅτι ἡ πτωχεία εἶναι αἰτία πλουτισμοῦ, σκέψου τόν Κύριο καί καθόλου δέν θά ἀμφιβάλλης. Διότι, ἄν Ἐκεῖνος δέν ἐγίνετο πτωχός, δέν θά γινόσουν ἐσύ πλούσιος κατά Θεόν. Αὐτό εἶναι τό καταπληκτικό, ὅτι ἡ πτωχεία ἐθησαύρισε πλοῦτον» (Ε.Π.Ε. 19, 454).

«Ἀκούων ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐκένωσε τόν ἑαυτόν Του, νά μή νομίσης, ὅτι πρόκειται διά μεταβολήν ἤ μετάπτωσιν ἤ κάποιον ἀφανισμόν, ἀλλά μένων αὐτό πού ἦταν (Θεός), ἔγινε ἐκεῖνο πού δέν ἦταν (ἄνθρωπος). Καί ἐνῷ ἔλαβε σάρκα ἔμεινε Θεός Λόγος, πού πάντοτε ἦταν» (Ε.Π.Ε. 19, 264).

«Ἄν αὐτός, πού εἶναι Θεός καί Κύριος καί Υἱός τοῦ Θεοῦ, δέν ἀρνήθηκε νά λάβη μορφή δούλου, πολύ περισσότερο πρέπει ἐμεῖς νά κάνουμε τά πάντα, ἔστω καί ἄν αὐτά εἶναι ταπεινά» (Ε.Π.Ε. 19, 264).

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἀκούσατε τί λέγει ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος καί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος διά τήν ἑκουσίαν κένωσιν καί πτωχείαν τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου καί Θεοῦ μας. Νά μιμηθοῦμε καί νά ἀντιγράψωμε τό θεϊκό παράδειγμα καί πρότυπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖνος Θεός ὤν παντοδύναμος καί ἀνενδεής ἐκένωσε τόν ἑαυτόν Του ἀπό τήν θεϊκή δόξα καί ἐπτώχευσε καθώς μέ τήν ὑπερφυσική Γέννησί Του προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύσι καί ἔγινε ταπεινός ἄνθρωπος, διά νά πλουτήσωμε ἐμεῖς μέ τήν πτωχεία Του, καθώς μᾶς μετέδωκε τήν Θείαν Χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως καί τά πνευματικά χαρίσματα καί μᾶς χαρίζει τό θεῖο δῶρο τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι υἱοθεσίας μας.

Ἀποκτοῦμε, λοιπόν, τόν θεῖο πλουτισμό σέ Θεία Χάρι καί Θεῖα Χαρίσματα μέ τήν ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου μας θείαν κένωσιν καί καλούμεθα καί ἐμεῖς νά κενώσωμεν ἑαυτούς ἀπό τά ἐφάρματα πάθη τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, τόν ὁποῖον φέρομεν ἐντός ἡμῶν, τό μῖσος, τήν κακίαν, τήν μισαδελφίαν, τήν ἀδικίαν, τήν κακολογίαν καί κάθε εἶδος κακίας καί ἀντί τούτων νά ἀγωνισθοῦμε οὕτως, ὥστε νά ἐνθρονισθῇ ἐντός τοῦ ἔσω ἀνθρώπου μας ἡ θεία ἀγάπη καί ἡ ἄδολος πρός τούς συνανθρώπους μας, ἀκόμη καί πρός τούς ἐχθρούς μας, ἀγάπη καί φιλαδελφία.

Μέ αὐτόν τόν τρόπον θά μιμηθοῦμε καί θά ἀντιγράψωμε τήν θείαν κένωσιν, ἡ ὁποία συνέβη μέ τό Μυστήριον τῆς Θείας ἐνανθρωπήσεως. Καί ὅταν ἐνθρονισθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ μας ἡ θεία ἀγάπη καί ἡ πρός τόν πλησίον θεοδίδακτη ἀγάπη τότε θά εἴμεθα παντοιοτρόπως εὐεργετικοί πρός τούς συνανθρώπους μας. Καί ἠθικά καί πνευματικά, ἀλλά καί ὑλικά θά συμπαριστάμεθα εἰς τόν πόνον, τά προβλήματα, τάς ἀγωνίας καί τά βιοτικά ζητήματα τοῦ πάσχοντος ἀδελφοῦ μας.

Ἀδελφοί μου,

Μέ αὐτό τό πνεῦμα καί μέ αὐτά τά θεοφιλῆ κίνητρα ἄς πορευθοῦμε εἰς τό ὑπόλοιπον ἀγωνιστικόν στάδιον τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων. Ἀγώνας καθάρσεως καί φωτισμοῦ καί ἀγαπητική κατά Θεόν προσέγγισις τῶν συνανθρώπων μας.

Θεάρεστο θά ἦτο τό ἔργον νά βοηθήσωμε τό κατά δύναμιν πνευματικά τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας. Εὐάρεστον εἰς τόν σαρκωθέντα Κύριον καί Θεόν μας εἶναι νά συμπαρασταθοῦμε εἰς τούς ἔχοντας ἀνάγκην ὑλικῆς βοηθείας καί βιοτικῶν ἀγαθῶν, ἐνισχύοντας τους ἀπό τό περίσσευμα ἤ τό ὑστέρημά μας.

Καί ἐφέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, καθώς γνωρίζει τίς ἀνάγκες καί τά προβλήματα πτωχῶν, ἀδύναμων οἰκονομικά καί ἐμπερίστατων ἀδελφῶν μας, θά κάμη Ἔρανον Ἀγάπης εἰς τά Ἐνορίας μας τήν ἐρχόμενη ἑβδομάδα (6, 7, 8, 9 καί 10 Δεκεμβρίου 2023). Παρακαλοῦμε νά ἀνταποκριθῆτε τό κατά δύναμιν εἰς τό κάλεσμα αὐτό τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Καλή συνέχεια τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

footer

© Copyright 2024 - Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.