ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Ἐν Κυθήροις τῇ 17ῃ Ὀκτωβρίου 2006

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τούς ἀγαπητούς Γονεῖς, Κηδεμόνας καί Διδασκάλους
καί ὅλον τόν Χριστώνυμον Λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς ΜητροπόλεωςἈγαπητοί μου Πατέρες καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,
Ὁ Κύριος μαζί μας˙

Ὅπως σᾶς προανήγγειλα κατά τήν Κληρικολαϊκήν Σύναξιν τοῦ περασμένου Ἰουλίου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου, ἀλλά καί στήν προηγούμενη Ἐγκύκλιο, πού ἀπεστάλη μέ τήν ἔναρξι τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, ἀρχίζουν, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀπό τόν τρέχοντα μῆνα Ὀκτώβριο, οἱ μηνιαῖες Συνάξεις Γονέων καί Κηδεμόνων στό νησί μας.

Εἶναι οἱ γνωστές μέ τό ὄνομα Σχολές Γονέων καί Κηδεμόνων, πού λειτουργοῦν στά Ἐκκλησιαστικά Πνευματικά Κέντρα τοῦ λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς καί σέ ἄλλες Ἱερές Μητροπόλεις. Γι' αὐτό καί στό ἑξῆς θά ὀνομάζουμε τίς Συνάξεις μας αὐτές Σχολή Γονέων, ἐκφράζοντας τήν εὐχή κάποτε ἡ προσπάθεια αὐτή νά ἐξελιχθῇ σέ συστηματική Σχολή Γονέων μέ περισσότερες Συνάξεις τόν μῆνα.

Τί εἶναι αὐτές οἱ Σχολές Γονέων, ποιοί διδάσκουν σ'αὐτές, ποιοί ἠμποροῦν νά τίς παρακολουθήσουν καί ποιά εἶναι ἡ προσφορά τους ;

Κατ' ἀρχήν θά ἤθελα νά σᾶς γνωρίσω ὅτι μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μου καί μέ τήν συνεργασία διακεκριμένων Καθηγητῶν τοῦ Πανεπιστημίου πολλῶν Ἀνωτάτων Σχολῶν λειτουργήσαμε στήν προηγούμενη Ἱερά Μητρόπολι, πού διακονοῦσα ὡς Ἱεροκήρυξ, γιά 6 χρόνια, μέχρι τῆς προαγωγῆς μου εἰς Μητροπολίτην Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, Σχολή Γονέων καί Κηδεμόνων μέ μηνιαῖες Συνάξεις, πού ἀγαπήθηκαν ἀπό τόν λαό καί ἀπεδείχθησαν πολύ βοηθητικές γιά τούς Γονεῖς καί Κηδεμόνες, γιά τίς οἰκογένειες, γιά τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν καί γενικώτερα γιά τήν κοινωνία.

Ἡ Σχολή Γονέων καί Κηδεμόνων εἶναι μιά ζεστή πνευματική ἑστία, πού συγκεντρώνει ὄχι μόνο τούς Γονεῖς καί Κηδεμόνες τῶν παιδιῶν, ἀλλά καί ὅσους ζοῦν στό οἰκογενειακό περιβάλλον : τόν παπποῦ, τή γιαγιά, τόν θεῖο καί τήν θεία, τόν νέο καί τή νέα, πού ἑτοιμάζονται νά κάμουν τή δική τους οἰκογένεια, τά νέα ἀνδρόγυνα καί ὅσους ἄλλους ἐπιδροῦν στήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν, εἴτε συγγενεῖς εἶναι αὐτοί, εἴτε ἀνάδοχοι καί δάσκαλοι. Ὅλοι, λοιπόν, εἶσθε καλεσμένοι.

Τό Σχολεῖο αὐτό τῶν Γονέων καί τῆς κάθε οἰκογένειας δέν ἔχει σκοπό καί στόχο νά μεταδώση μερικές ξηρές καί τυπικές γνώσεις. Στοχεύει νά σᾶς ἐνημερώση καί νά σᾶς καταρτίση, μέ ἁπλό καί κατανοητό τρόπο πάνω σέ βασικά θέματα, πού ἀφοροῦν στή σωστή οἰκογενειακή ζωή, στίς ἁρμονικές σχέσεις καί τήν καλή ἐπικοινωνία τῶν συζύγων μεταξύ τους, στήν καλή ἀνάπτυξι καί ἀνατροφή τῶν παιδιῶν, τήν καλή σχέσι καί ἐπικοινωνία τῶν παιδιῶν μέ τούς γονεῖς καί τό περιβάλλον τους καί σέ ὅσα ἄλλα θέματα ἀφοροῦν τήν οἰκογένεια καί τήν κοινωνία, πού ἀσφαλῶς εἶναι πολλά καί πολύ ἐνδιαφέροντα.

Στή Σχολή Γονέων Κυθήρων, πού θά ἔχη δύο τμήματα : τό ἕνα στή Χώρα Κυθήρων, στόν Κυθηραϊκό Σύνδεσμο, πού θά λειτουργῇ Κυριακή ἀπόγευμα (ἡ ὥρα θά ἀναγράφεται κάθε φορά στήν πρόσκλησι πού θά παίρνετε) γιά τούς κατοίκους τῆς πρωτεύουσας τοῦ νησιοῦ μας καί τῶν περιχώρων καί τό ἄλλο, Σάββατο ἀπόγευμα, στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ, γιά τούς κατοίκους τοῦ Ποταμοῦ καί τῶν περιχώρων (καί γιά τήν σύναξι αὐτή θά κυκλοφορῆ ξεχωριστή πρόσκλησι) θά γίνωνται πρός τό παρόν μηνιαῖες συνάξεις ἀπό Καθηγητές Παν/μίου διαφόρων Σχολῶν καί εἰδικοτήτων.

Ὅλοι τους θά εἶναι ἐπιλεγμένα πρόσωπα, πού θά διαθέτουν ἐκτός ἀπό τήν ἐγνωσμένη ἐπιστημονική τους κατάρτισι καί τά πνευματικά προσόντα ἑνός χριστιανοῦ ἐπιστήμονος καί ἀνθρώπου.

Ἡ ἔναρξις τῶν συνάξεων τῆς Σχολῆς Γονέων γιά τόν Ποταμό καί τά περίχωρα θά γίνη στίς 28 Ὀκτωβρίου 2006, ὥρα 6η ἀπογευματινή στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου (ἵδρυμα Παναγιώτου).

Πρῶτος Ὁμιλητής θά εἶναι ὁ κ. Ἠλίας Ματσαγγούρας, Καθηγητής τῶν Παιδαγωγικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί τό θέμα του :

«Σχέσεις Γονέων καί Παιδιῶν στά πρῶτα κρίσιμα χρόνια :
Βάσεις γιά τήν Ἀνάπτυξη, Προετοιμασία γιά τό Σχολεῖο
».

Ἕνα θέμα πολύ ἐνδιαφέρον καί ἀρκετά ὠφέλιμο γιά τήν χειραγώγησι, διαπαιδαγώγησι, ἀνάπτυξι καί προετοιμασία τῶν παιδιῶν γιά τό Σχολεῖο.

Μετά τήν διάλεξι ὁ κ. Καθηγητής θά δεχθῆ τίς ἐρωτήσεις, τίς ἀπορίες, τίς σκέψεις καί τούς προβληματισμούς τῶν ἀκροατῶν καί ἀκροατριῶν καί θά δώση τίς κατάλληλες ἀπαντήσεις καί διευκρινίσεις.

Τό ἴδιο θέμα καί μέ τόν ἴδιο ὁμιλητή θά ἐπαναληφθῆ τήν ἄλλη μέρα τό ἀπόγευμα (Κυριακή 29/10/2006, ὥρα 6 μ.μ.) στήν αἴθουσα τοῦ «Κυθηραϊκοῦ Συνδέσμου» στή Χώρα γιά τούς κατοίκους της, καθώς καί γιά τούς κατοίκους τῆς γύρω περιοχῆς.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,


Θά ἤθελα νά σᾶς παρακαλέσω ν' ἀνταποκριθῆτε ὅλοι σας στό κάλεσμα αὐτό τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μεριμνᾶ ἄγρυπνα καί πατρικά γιά τήν πνευματική σας πρόοδο, τό καταρτισμό καί τήν σωτηρία σας.

Σᾶς δίδετε μιά σπουδαία εὐκαιρία πνευματικῆς ὠφελείας καί οἰκοδομῆς. Ἐσεῖς καί τά ἀγαπημένα σας πρόσωπα, τά συγγενικά καί τά φιλικά, εἶναι εὐχῆς ἔργον ν' ἀξιοποιήσετε καί νά ἐκμεταλλευθῆτε αὐτή τήν ἐξαιρετική εὐκαιρία. Θά ἀποκτήσετε, σύν Θεῷ, σημαντικά ἐφόδια στόν ἀγῶνα τῆς κατά Θεόν ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν καί τῆς στηρίξεως τῆς οἰκογενείας σας σέ βάσεις καί ἐρείσματα πνευματικά καί χριστιανικά.

Εὔχομαι ὁλοκάρδια σέ ὅλους σας καλή καί εὐλογημένη ἀρχή στή νέα αὐτή προσπάθεια τῆς Σχολῆς Γονέων καί πλούσια κατά Θεόν καρποφορία καί συγκομιδή.

Ὁ Πανάγαθος Θεός νά εὐλογῆ καί νά στερεώνῃ πνευματικά τίς οἰκογένειες καί ὅλη σας τή ζωή.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης

+Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


Εκτύπωση   Email